Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Rafał Ostrowski

Imię i nazwisko: Rafał Ostrowski
pokój: A52
tel.: (+48)585222952
e-mail: dd0a2557ece5a3903bd353899119022fedbe83f392
ORCID: 0000-0002-0149-6744

Działalność

 • Hydrodynamika, litodynamika I morfodynamika morskiej strefy brzegowej
 • Przeciwerozyjna i przeciwpowodziowa ochrona brzegów

Ostatnie ekspertyzy

 1. Ostrowski, R., D. Piotrowska, J. Schönhofer, M. Skaja, M. Stella & P. Szmytkiewicz (2013): Parametry procesów hydrodynamicznych i morfodynamicznych w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie, C2-13/2013, Zleceniodawca: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, IBW PAN, Gdańsk (24 strony + płyta CD z danymi cyfrowymi).
 2. Szmytkiewicz, M., G.R. Cerkowniak, R. Ostrowski, J. Schönhofer, M. Skaja, M. Stella, B. Swerpel & P. Szmytkiewicz (2015): Określenie wzdłużbrzegowo zoptymalizowanego sposobu odłożenia urob­­ku z prac czerpalnych na odcinkach brzegu morskiego od Gdańska Brzeźno do Gdyni Orłowo i od Jastrzębiej Góry do rejonu Dębek, C2-8/2015, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (29 stron).
 3. Ostrowski, R., J. Schönhofer, M. Stella & P. Szmytkiewicz (2016): Analiza klimatu falowego i wiatrowego w rejonie Lubiatowa od stycznia 2010 do lutego 2016, C2-1/2016, Zleceniodawca: ENERGOPOL Szczecin SA, IBW PAN, Gdańsk (9 stron + płyta CD z raportem i danymi cyfrowymi + wydruk danych cyfrowych).
 4. Szmytkiewicz, M., W. Sulisz, R. Ostrowski, M. Paprota, D. Piotrowska, Z. Pruszak, M. Skaja & P. Szmytkiewicz (2017): Badania falowania i ruchu rumowiska dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, C2-10/2017, Zleceniodawca: PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o. o., IBW PAN, Gdańsk (93 strony).
 5. Szmytkiewicz, P., M. Stella, G. Cerkowniak, R. Ostrowski & L. Zabuski (2017): Opracowanie służące do wykonania zaleceń technicznych Prezesa PAA dotyczących oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego z zakresu hydrologii i meteorologii, C2-11/2017, Zleceniodawca: Państwowa Agencja Atomistyki, IBW PAN, Gdańsk (67 stron).
 6. Szmytkiewicz, M., R. Ostrowski, D. Piotrowska, J. Schönhofer, M. Skaja & P. Szmytkiewicz (2018): Wpływ konstrukcji hydrotechnicznych, w tym sztucznej wyspy, na kształtowanie się brzegu oraz plaż na Mierzei Wiślanej dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, C2-21/2017, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (116 stron).
 7. Ostrowski, R., G. Cerkowniak, D. Piotrowska, M. Skaja, B. Swerpel, M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2018): Analiza zmian linii brzegowej i topografii dna morskiego dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka”, C2-24/2018, Zleceniodawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Terenowa Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk (16 stron).
 8. Ostrowski, R., G. Cerkowniak, D. Piotrowska, J. Schönhofer, M. Skaja, M. Stella, M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2019): „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019-2020”, Raport częściowy nr 1 (raport z realizacji etapu I), C2-8/2019, Zleceniodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, IBW PAN, Gdańsk (15 stron).
 9. Ostrowski, R., G. Cerkowniak, D. Piotrowska, J. Schönhofer, M. Skaja, M. Stella, M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2019): „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019-2020”, Raport częściowy nr 2 (raport z realizacji etapu II), C2-8/2019, Zleceniodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk (25 stron).
 10. Ostrowski, R., G. Cerkowniak, D. Piotrowska, J. Schönhofer, M. Skaja, M. Stella, M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2019): „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019-2020”, Raport częściowy nr 3 (raport z realizacji etapu III), C2-8/2019, Zleceniodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk (32 strony).
 11. Ostrowski, R., G. Cerkowniak, D. Piotrowska, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2019): Naturalne procesy litodynamiczne w basenie portu zewnętrznego w Świnoujściu, C2-21/2019, Zleceniodawca: Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Skrzypczak – Radca Prawny, działająca w imieniu i na rzecz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., IBW PAN, Gdańsk (12 stron).
 12. Ostrowski, R., G. Cerkowniak, D. Piotrowska, J. Schönhofer, M. Skaja, M. Stella, M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2020): „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019-2020”, Raport końcowy, C2-8/2019, Zleceniodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk (67 stron).
 13. Szmytkiewicz, P., M. Szmytkiewicz, R. Ostrowski & M. Skaja (2020): Opinia nt. przyczyn niekontrolowanej przebudowy dna i brzegu morskiego w rejonie Kuźnicy, C2-37/2020, Zleceniodawca: PORR S.A. Region Polska Północna, IBW PAN, Gdańsk, (17 stron).
 14. Ostrowski, R., M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2020): Ruch osadów dennych w basenie portu zewnętrznego w Świnoujściu, C2-31/2020, Zleceniodawca: Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Skrzypczak – Radca Prawny, działająca w imieniu i na rzecz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., IBW PAN, Gdańsk (11 stron).
 15. Ostrowski, R., P. Szmytkiewicz & D. Piotrowska (2021): Analiza w zakresie ruchu osadów dennych wywołanego pracami przewidzianymi w ramach planowanej budowy Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu, C2-23/2021, Zleceniodawca: Biuro Konserwacji Przyrody S.C. Małgorzata Zimnicka i Damian Spieczyński, ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra, IBW PAN, Gdańsk (15 stron).
 16. Szmytkiewicz, P. & R. Ostrowski (2021): Opinia dotycząca procesów litodynamicznych morskiej strefy brzegowej w Sopocie w rejonie planowanego odkładu urobku z prac pogłębiarskich, C2-8/2021, Zleceniodawca: Hydrobudowa Gdańsk Sp. z o.o., IBW PAN, Gdańsk (7 stron).
 17. Szmytkiewicz, P., R. Ostrowski & D. Piotrowska (2021): Oddziaływanie opaski brzegowej z gruzobetonu na brzeg morski w rejonie Babich Dołów około km 93,6-93,9, C2-12/2021, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (29 stron).
 18. Ostrowski, R., M. Skaja, M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2021): Oddziaływanie planowanych przystani morskich w rejonie miejscowości Dębki i Ostrowo, C2-27/2021, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (14 stron).
 19. Ostrowski, R., M. Skaja, M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2021): Oddziaływanie planowanego pirsu elektrowni jądrowej na brzeg morski w rejonie miejscowości Kopalino – Lubiatowo, C2-29/2021, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (15 stron).
 20. Ostrowski, R., P. Szmytkiewicz & D. Piotrowska (2021): Analiza w zakresie ruchu osadów dennych wywołanego odkładem urobku na proponowane pola odkładu w ramach planowanej budowy Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu, C2-31/2021, Zleceniodawca: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., IBW PAN, Gdańsk (17 stron).

Książki

cover Ostrowski R.
Morphodynamics of a multi-bar coastal zone
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708642
rok wydania: 2004
język: en

Streszczenie: Książka zawiera opis i weryfikację doświadczalną nowego matematycznego modelu ruchu piaszczystych osadów na wielorewowym profilu dna i zmienności tego profilu. W prezentowanym modelu kluczowe znaczenie dla opisu morfodynamiki strefy brzegowej ma dokładność wyznaczenia transportu wypadkowego w każdym punkcie profilu brzegu. Transport ten zależy od poprawności teoretycznego odwzorowania transformacji fali nad nachylonym (wielorewowym) dnem morskim, jak również od właściwego modelowania prądów pochodzenia falowego.
W monografii podjęto próbę udowodnienia podstawowej tezy, według której natężenie transportu osadów w kierunku poprzecznym do brzegu, będące wynikiem oddziaływania na dno morskie fal asymetrycznych ulega modyfikacji ilościowej, a niekiedy jakościowej (ruch rumowiska w kierunku przeciwnym niż propagacja fal) na skutek współoddziaływania stacjonarnego prądu, przy czym w warunkach strefy przybrzeżnej morza bezpływowego jest to z reguły prąd pochodzenia falowego.Do weryfikacji wyników teoretycznych wykorzystano dane eksperymentalne z literatury, dane laboratoryjne z kanału falowego IBW PAN, przede wszystkim zaś dane terenowe zarejestrowane w Morskim Laboratorium Brzegowym w Lubiatowie. Część książki jest poświęcona rozwiązywaniu praktycznych zagadnień z dziedziny inżynierii brzegów morskich. Przedstawiony w ramach niniejszej monografii postęp wiedzy na temat dynamiki strefy brzegowej wytycza jednocześnie kierunki dalszych badań.


cover Rafał Ostrowski
Problemy dynamiki i ochrony piaszczystych brzegów południowego Bałtyku
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708827
rok wydania: 2019
język: pl

Streszczenie: Tematyka niniejszej monografii skoncentrowana jest na wybrzeżu południowego Bałtyku, a w szczególności na polskiej morskiej strefie brzegowej sięgającej głębokości kilkunastu metrów. Zakresem swoim obejmuje najważniejsze i najbardziej charakterystyczne procesy dynamiki strefy brzegowej, tj. ruch wody i osadów piaszczystych w warunkach współoddziaływania fal i prądów pochodzenia falowego oraz prądów wiatrowych, jak również zmienność kształtu brzegu i dna morskiego w różnych skalach czasowo-przestrzennych, z uwzględnieniem wpływu technicznych przedsięwzięć realizowanych w dziedzinie inżynierii brzegów. Poszczególne procesy fizyczne rządzące dynamiką brzegu są opisane w kolejności odpowiadającej ich występowaniu w przyczynowo-skutkowym łańcuchu zjawisk zachodzących w morskiej strefie brzegowej. Przedstawiono je z punktu widzenia badacza mechanizmów ruchu wody i osadów, posługującego się eksperymentem (doświadczeniami prowadzonymi w laboratorium oraz w warunkach naturalnych) oraz matematycznymi modelami deterministycznymi, głównie tymi opracowanymi i sukcesywnie rozwijanymi w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN) w Gdańsku. W odnośnych modelach przyjęto klasyczny tok opisu teoretycznego, od procesu transformacji i załamania fal, poprzez prądy pochodzenia falowego, przydenne naprężenia ścinające, aż po transport piaszczystego rumowiska i zmiany rzędnych dna oraz ewolucję linii brzegowej. Spojrzenie autora na prezentowane zagadnienia zasadniczo nie odbiega od podstawowych współczesnych standardów obowiązujących w dziedzinie dynamiki brzegów morskich. W niniejszej monografii autor podjął próbę przedstawienia swojego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniej pracy w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN. Wiedza ta pochodzi zarówno z lektury krajowej oraz zagranicznej literatury przedmiotu, jak też z projektów naukowych i komercyjnych-inżynierskich, w których autor uczestniczył i którymi kierował. Niemożliwe jest ujęcie w jednej książce ogromu zagadnień związanych z dynamiką i przeciwerozyjną ochroną piaszczystych brzegów morza bezpływowego. Sama tylko tematyka fal morskich i ich transformacji w strefie brzegowej opisana jest w dziesiątkach opasłych tomów. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do pozostałych procesów hydrodynamicznych zachodzących w morskiej strefie brzegowej (w tym prądów pochodzenia falowego oraz cyrkulacji wód w ujściach rzecznych i wodach przejściowych), jak również procesów litodynamicznych i morfodynamicznych. W niniejszej monografii pewne zagadnienia są zatem tylko sygnalizowane, a dla ich pełniejszego poznania proponuje się Czytelnikowi sięgnięcie do cytowanych pozycji literaturowych. Problemy objęte monografią zaprezentowane są w sposób na tyle przystępny, że z dużym prawdopodobieństwem zainteresują grono czytelników wykraczające poza osoby zawodowo zajmujące się dynamiką strefy brzegowej morza i ochroną brzegów morskich. Autor żywi szczerą nadzieję, że lektura książki okaże się wciągająca również dla osób chcących od podstaw zapoznać się z odnośnymi problemami.


Artykuły

 1. Ostrowski R., Z. Pruszak, R. B. Zeidler: Shoreline evolution from field observations and stochastic analysis. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 55, 1992, str. 45-64
 2. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski: Dynamics of wave-current bottom boundary layer. Part 1: Modelling turbulent boundary layer in nonlinear wave motion. Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1, 1992, str. 29-49
 3. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski: Modelling of wave-current boundary layers with application to surf zone. Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1, 1992, str. 5-27
 4. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski: Dynamics of wave-current bottom boundary layer. Part 2: Modelling turbulent boundary layer in nonlinear wave and current motion. Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1, 1992, str. 51-66
 5. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling of bed shear stress under irregular waves. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 42, No. 1-2, 1995, str. 29-51
 6. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Zeidler R. B.: Unbiased model for bedload due to waves in seas and estuaries. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 60, 1996, str. 159-176
 7. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Bedload under asymmetric and irregular waves: Theory versus laboratory data. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 43, No. 1-4, 1996, str. 21-42
 8. Kaczmarek L. M., Mielczarski A., Ostrowski R.: Zastosowanie nowego modelu transportu osadów do oceny zapiaszczania portowych torów podejściowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 2, 1997, str. 113-118
 9. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Matematyczne modelowanie zmian brzegu morskiego u nasady Półwyspu Helskiego z uwzględnieniem sztucznego zasilania. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 19, nr 1, 1998, str. 13-20
 10. Pruszak Z., Ostrowski R.: In recollection of professor Ryszard Zeidler. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 45, No. 1-4, 1998, str. 3-5
 11. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Contact load model and sediment transport due to waves versus laboratory data. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 45, No. 1-4, 1998, str. 77-100
 12. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M., Świdziński W.: Wpływ osadnika na stateczność falochronu portu we Władysławowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 20, Nr 2, 1999, str. 63-68
 13. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Wzdłużbrzegowy transport osadów morskich w świetle modelu mieszaniny wodno-gruntowej i danych terenowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 21, nr 3, 2000, str. 128-132
 14. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Okrój T., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M.: Coastline changes nearby harbour structures: comparative analysis of one-line models versus field data. Coastal Engineering, Vol. 40, nr 2, 2000, str. 119-139
 15. Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wave climate and large-scale coastal processes in terms of boundary conditions. Coastal Engineering, Vol. 42, nr 1, 2000, str. 31-56 , DOI: 10.1142/S0578563400000031
 16. Biegowski J., Ostrowski R.: Charakterystyki wybranych procesów morskiej strefy brzegowej w świetle wyników ekspedycji pomiarowej Lubiatowo 2001 r. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 5, 2002, str. 246-251
 17. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling intensive near-bed sand transport under wave-current flow versus laboratory and field data. Coastal Engineering, Vol. 45, No. 1, 2002, str. 1-18
 18. Ostrowski R.: Application of cnoidal wave theory in modelling of sediment transport. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 1, 2002, str. 107-118
 19. Ostrowski R., Pruszak Z.: Sediment grain size features versus shoreline changes in view of field investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 2, 2002, str. 109-124
 20. Ostrowski R.: A quasi phase-resolving model of net sand transport and short-term cross-shore profile evolution. Oceanologia, Vol. 45, No. 2, 2003, str. 261-282
 21. Kapiński J., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wpływ planowanej przystani jachtowej w Sopocie na brzeg morski. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 4, 2004, str. 180-188
 22. Kaczmarek L. M., Biegowski J., Ostrowski R.: Modelling cross-shore intensive sand transport and changes of bed grain size distribution versus field data. Coastal Engineering, Vol. 51, No. 5-6, 2004, str. 501-529
 23. Pruszak Z., Ostrowski R.: Shrinking shores. Academia, the Magazine of the Polish Academy of Sciences, No. 1 (5), 2005, str. 24-25
 24. Pruszak Z., Ostrowski R.: Ustępujące wybrzeże, ginące plaże. Academia, Magazyn Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 (1), 2005, str. 24-25
 25. Ostrowski R., Robakiewicz M.: Zagrożenia i koncepcja umocnienia zachodniej skarpy falochronu wschodniego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 2, 2005, str. 59-65
 26. Ostrowski R.: Wpływ procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych na stateczność narzutu falochronu północnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5, 2005, str. 377-383
 27. Franz M., Kozakiewicz A., Naguszewski A., Piwowarska M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Ewolucja Przekopu Wisły w świetle historycznych danych batymetrycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5, 2005, str. 383-391
 28. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Sorting of size-graded sand on a cross-shore profile. Zbirnik naukovich prac, Tom I, 2005, str. 7-15
 29. Pruszak Z., Pham Van Ninh, Szmytkiewicz M., Hung N. M., Ostrowski R.: Hydrology and morphology of two river mouth regions (temperate Vistula Delta and subtropical Red River Delta). Oceanologia, Vol. 47, No. 3, 2005, str. 365-385
 30. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Selected problems of sediment transport and morphodynamics of a multi-bar nearshore zone. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 62, 3, 2005, str. 415-425
 31. Ostrowski R.: Zmienność wielorewowego brzegu morskiego pod wpływem oddziaływania fal asymetrycznych i prądów pochodzenia falowego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 27, Nr 4, 2006, str. 209-217
 32. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Modelling longshore sediment transport under asymmetric waves. Oceanologia, Vol. 48, No. 3, 2006, str. 395-412
 33. Nikolov H., Trifonova E., Cherneva Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Longshore sediment transport at Golden Sands (Bulgaria). Oceanologia, Vol. 48, No. 3, 2006, str. 413-432
 34. O'Hare T. J., Ostrowski R., Emsley S. M., Huntley D. A.: Application of two coastal profile evolution models to Lubiatowo, Poland and La Barrosa, Spain. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 53, No. 3, 2006, str. 235-266
 35. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Key phenomena in surf and swash zone: process-based modelling and data-driven analysis. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 54, No. 4, 2006, str. 391-403
 36. Różyński G., Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Data-driven analysis of joint coastal extremes near a large non-tidal estuary in North Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 68, No. 1-2, 2006, str. 317-327
 37. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Hydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 3, 2007, str. 149-158
 38. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Planowany przekop przez Mierzeję Wiślaną - głos w dyskusji. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 3, 2008, str. 134-136
 39. Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Trifonova E.: Eksperyment Szkorpiłowce 2007 (Morze Czarne) - dynamika płytkowodnego obszaru przybrzeżnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4, 2008, str. 197-205
 40. Kapiński J., Ostrowski R.: Teoretyczny model ruchu wody i osadów na skłonie plażowym. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 6, 2008, str. 320-326
 41. Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Shallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone. Oceanologia, Vol. 50, No. 1, 2008, str. 43-58
 42. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Hydro- i litodynamika strefy przyboju w funkcji typu brzegu odmiennie rozpraszającego energię falowania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 1, 2009, str. 25-34
 43. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wpływ falochronów osłaniających wejście do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną na zmiany położenia linii brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 2, 2009, str. 73-78
 44. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kozakiewicz A., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M.: Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3, 2009, str. 151-157
 45. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Prognoza zapiaszczania toru podejściowego prowadzącego do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3, 2009, str. 157-163
 46. Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Lokalizacja osadnika na przedpolu falochronu północnego we Władysławowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 5, 2009, str. 345-351
 47. Różyński G., Hung N. M., Ostrowski R.: Climate change related rise of extreme typhoon power and duration over south-east Asia seas. Coastal Engineering Journal, Vol. 51, No. 3, 2009, str. 205-222
 48. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ninh Van P., Quynh D. N., Lien T. N. V.: Coastal processes at selected shore segments of south Baltic Sea and Gulf of Tonkin (South China Sea). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, 2009, str. 3-28
 49. Ostrowski R., Skaja M.: Współzależność właściwości warstwy dynamicznej dna morskiego i procesów brzegowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 1, 2010, str. 28-35
 50. Babakov A., Chubarenko B., Ostrowski R., Pruszak Z.: Zmienność charakterystyk osadów brzegowych brzegu naturalnego oraz sąsiadującego z zabudową portową. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 3, 2010, str. 409-416
 51. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Sediment transport issuses related to the planned cross-cut through Vistula Spit, Poland. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, 2010, str. 119-137
 52. Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Variability of hydrodynamic and lithodynamic coastal processes in the east part of the Gulf of Gdańsk. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, 2010, str. 139-153
 53. Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M., Trifonova E., Keremedchiev S., Andreeva N.: Hydrodynamics and lithodynamics of dissipative and reflective shores in view of field investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 3-4, 2010, str. 219-241
 54. Ostrowski R., Skaja M.: Zależność stabilności brzegów Półwyspu Helskiego od sztucznego zasilania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 6, 2011, str. 495-502
 55. Pruszak Z., Ostrowski R., Schönhofer J.: Variability and correlations of shoreline and dunes on the southern Baltic coast (CRS Lubiatowo, Poland). Oceanologia, Vol. 53, No. 1, 2011, str. 97-120
 56. Ostrowski R., Pruszak Z.: Relationship between coastal processes and properties of the nearshore sea bed dynamic layer. Oceanologia, Vol. 53, No. 3, 2011, str. 861-880
 57. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A., Chubarenko B.: Anthropogenic effects on coastal sediment fluxes in a nontidal gulf system. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 138, No. 6, 2012, str. 491-500
 58. Kapiński J., Ostrowski R.: Motion of water and sediment due to non-breaking waves in the swash zone. Oceanologia, Vol. 54, No. 2, 2012, str. 175-197
 59. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012, str. -
 60. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A.: Stan brzegów morskich i sposoby ich ochrony w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 3, 2013, str. 191-197
 61. Ostrowski R., Skaja M., Piotrowska D.: Optymalizacja miejsca poboru osadów do sztucznego zasilania brzegów. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 5, 2013, str. 421-431
 62. Pruszak Z., Ostrowski R., Babakov A., Chubarenko B.: Osnovnye principy ispol'zovanija bun v kačestve beregozaščitnych sooruženij. Geomorfologija, No. 3, 2014, str. 91-104
 63. Cerkowniak G., Ostrowski R., Szmytkiewicz P.: Climate change related increase of storminess near Hel Peninsula, Gulf of Gdańsk, Poland. Journal of Water and Climate Change, Vol. 6, No. 2, 2014, str. 300-312
 64. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A.: Condition of sea shores and methods of their protection in the south-east Baltic coastal area. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 61, No. 1-2, 2014, str. 17-37
 65. Hanley M. E., Hoggart S. P. G., Simmonds D. J., Bichot A., Colangelo M. A., Bozzeda F., Heurtefeux H., Ondiviela B., Ostrowski R., Recio M., Trude R., Zawadzka-Kahlau E., Thompson R. C.: Shifting sands? Coastal protection by sand banks, beaches and dunes. Coastal Engineering, Vol. 87, 2014, str. 136-146
 66. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M.: Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1, 2015, str. 10-17
 67. Ostrowski Rafał: Zbigniew Pruszak: Brzeg morski. Procesy fizyczne obszaru płytko- i nadwodnego: recenzja. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1, 2015, str. 61-62
 68. Ostrowski R., Pruszak Z.: Wybrane aspekty hydro- i morfodynamiki brzegu południowego Bałtyku w świetle zjawisk klimatycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 5, 2015, str. 668-677
 69. Ostrowski R.: Recommendations of the Committee for Waterfront Structures – Harbours and Waterways. EAU 2012. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 6, 2015, str. 907-908
 70. Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M.: Depth of closure in the multi-bar non-tidal nearshore zone of the Baltic Sea: Lubiatowo (Poland) case study. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. 30, No. 1, 2015, str. 108-116
 71. Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M.: Wave-induced sediment motion beyond the surf zone: case study of Lubiatowo (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2, 2015, str. 27-39
 72. Ostrowski R.: Zbigniew Pruszak, Marek Szmytkiewicz: Delta Wisły. Ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 2, 2016, str. 117-118
 73. Ostrowski R., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: South Baltic representative coastal field surveys, including monitoring at the Coastal Research Station in Lubiatowo, Poland. Journal of Marine Systems, Vol. 162, 2016, str. 89-97
 74. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Groins and submerged breakwaters - new modeling and empirical experience. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 45, No. 1, 2016, str. 20-34
 75. Lan Y.-J., Hsu T.-W., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Wave transformation in a multi-bar surf zone: case study of Lubiatowo (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1, 2016, str. 19-34
 76. Ostrowski R., Stella M.: Sediment transport beyond the surf zone under waves and currents of the non-tidal sea: Lubiatowo (Poland) case study. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1, 2016, str. 63-77
 77. Ostrowski R., Skaja M.: Influence of nearshore mining pits on hydro- and lithodynamics of a dissipative coastal zone: case study of the Hel Peninsula (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 4, 2016, str. 237-252 , DOI: 10.1515/heem-2016-0015
 78. Ostrowski R.: On uncertainties in determination of sediment transport rates in coastal regions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 4, 2016, str. 265-280 , DOI: 10.1515/heem-2016-0017
 79. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z.: Application of Dean's curve to investigation of a long-term evolution of the southern Baltic multi-bar shore profile. Oceanologia, Vol. 59, No. 1, 2017, str. 18-27 , DOI: 10.1016/j.oceano.2016.06.001
 80. Ostrowski R., Stella M., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Coastal hydrodynamics beyond the surf zone of the south Baltic Sea. Oceanologia, Vol. 60, No. 3, 2018, str. 264-276 , DOI: 10.1016/j.oceano.2017.11.007
 81. Ostrowski R.: Influence of Wave Shape on Sediment Transport in Coastal Regions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 65, No. 2, 2018, str. 73-90 , DOI: 10.1515/heem-2018-0006
 82. Ostrowski R., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Wpływ planowanej przebudowy falochronów portowych w Ustce na brzeg morski. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 40, Nr 2, 2019, str. 51-59
 83. Stella M., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Driving forces of sandy sediment transport beyond the surf zone. Oceanologia, Vol. 61, No. 1, 2019, str. 50-59 , DOI: 10.1016/j.oceano.2018.06.003
 84. Ostrowski R., Stella M.: Potential dynamics of non-tidal sea bed in remote foreshore under waves and currents. Ocean Engineering, 207, 2020, str. 107398-1-107398- , DOI: 10.1016/j.oceaneng.2020.107398
 85. Cerkowniak G., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Procesy litodynamiczne w basenie portu zewnętrznego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 41, Nr 3, 2020, str. 109-113
 86. Cerkowniak G., Ostrowski R., Schönhofer J., Stella M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Optymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 1. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 41, Nr 6, 2020, str. 248-259
 87. Cerkowniak G., Ostrowski R.: Simple Approach to Long-Term Morphodynamics of the River Delta Applied to the Vistula River Outlet. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 146, Issue 1, 2020, str. 5019002-1-5019002- , DOI: 10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000529
 88. Ostrowski R., Schönhofer J., Stella M., Grave A., Babakov A., Chubarenko B.: South Baltic rip currents detected by a field survey. Baltica, Vol. 33, No. 1, 2020, str. 11-20 , DOI: 10.5200/baltica.2020.1.2
 89. Cerkowniak G., Ostrowski R., Schönhofer J., Stella M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Optymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 2. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 42, Nr 1, 2021, str. 6-16
 90. Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Marcinkowski T.: Prosty sposób wyznaczania optymalnej długości ostróg na piaszczystych, wielorewowych brzegach mórz bezpływowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 42, Nr 2, 2021, str. 54-61

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Wybrane aspekty badań transportu osadów i morfodynamiki wielorewowej strefy brzegowej. W: Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. Szmidt J. K., Wydawnictwo IBW PAN 2001, str. 95-114
 2. Kowalska B., Lendzion J., Miętus M., Ostrowski R., Stanisławczyk I., Szmytkiewicz P., Sztobryn M., Zawadzka-Kahlau E.: Flood and erosion management on a dynamic spit, the Hel Peninsula, Poland. W: Coastal risk management in a changing climate. Red. Zanuttigh B., Nicholls R. J., Vanderlinden J.-P., Thompson R. C., Burcharth H. F., Elsevier B. V. 2015, str. 535-558
 3. Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P.: Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk. W: Coastal risk management in a changing climate. Red. Zanuttigh B., Nicholls R. J., Vanderlinden J.-P., Thompson R. C., Burcharth H. F., Elsevier B. V. 2015, str. 55-170

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Ostrowski R., Z. Pruszak, R. B. Zeidler: Multi-scale nearshore and beach changes. W: Proceedings of the 22nd International Conference on Coastal Engineering. Volume 2. Red. Edge B. L., ASCE 1990, str. 2101-2116 , 22nd International Conference on Coastal Engineering, July 2-6, 1990, Delft
 2. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling of wave-current boundary layer in the coastal zone. W: Proc. 23th International Conference on Coastal Engineering. ASCE 1992, str. 350-363 , 23rd International Conference on Coastal Engineering, ,
 3. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Zeidler R. B.: Boundary layer theory and field bedload. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. Dally W. R., Zeidler R. B., ASCE 1996, str. 664-675 , Coastal Dynamics 95, International Conference on Coastal Research in terms of Large Scalle Experiments, September 4-8, 1995, Gdańsk
 4. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Stochastics of sediment transport, shore evolution and their input. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. Dally W. R., Zeidler R. B., ASCE 1996, str. 963-974 , Coastal Dynamics 95, International Conference on Coastal Research in terms of Large Scalle Experiments, September 4-8, 1995, Gdańsk
 5. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Asymmetric and irregular wave effects on bedload: theory versus laboratory and field experiments. W: Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference. Red. Billy L. Edge, ASCE 1997, str. 3467-3480 , 25th International Conference on Coastal Engineering, 2-6 Sept. 1996, Orlando, Florida
 6. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Sediment transport model and its application for assessment of sedimentation in navigable channels Coastal Dynamics `97, Conference Proceedings. W: Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97. ASCE 1998, str. 923-932 , Coastal Dynamics`97, 23-27 June 1997, Plymouth/UK
 7. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling of a three-layer sediment transport system in oscillatory flow. W: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. Red. Billy L. Edge, ASCE 1999, str. 2559-2572 , 26-th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 98, June 22-26 1998, Copenhagen, Denmark
 8. Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Prediction of long-term statistic of surf-zone hydrodynamics in the Southern Baltic Sea. W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference. IOW 1999, str. 48-50 , Third BASYS Annual Science Conference, 20-22.09.1999, Warnemuende/Germany
 9. Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Okrój T., Ostrowski R.: Large-scale sediment transport patterns in the coastal areas of the Southern Baltic Sea. W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference. IOW 1999, str. 52-53 , Third BASYS Annual Science Conference, 20-22.09.1999, Warnemuende/Germany
 10. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Balouin Y., Howa H.: Longshore sediment transport model against field tracer data at Ancao Peninsula (Portugal) and Lubiatowo (Poland). W: Coastal Dynamics`01. Red. Hanson H., Larson M., ASCE 2001, str. 122-131 , Coastal Dynamics`01, 11-15 June 2001, Lund, Sweden
 11. Ostrowski Rafał: Hydrodynamics and morphodynamics of the coastal zone at Lubiatowo in view of long-term in situ investigations. W: Materiały z międzynarodowej konferencji Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja. 2002, str. - , Materiały z międzynarodowej konferencji Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja, 21-22.03.2002, Gdańsk
 12. Robakiewicz M., Gąsiorowski D., Jasińska E., Kapiński J., Kolerski T., Majewski W., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Poprawa drożności ujścia Wisły - amaliza przy wykorzystaniu modelowania matematycznego. W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Red. Majewski W., Wydawnictwo IBW PAN 2003, str. 103-108 , XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, 8-12 września 2003, Tleń
 13. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Sediment transport in the coastal zone: theory and experiments. W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Red. Pruszak Z., Wydawnictwo IBW PAN 2003, str. 33-47 , International Summer School - Workshop, Coastal Zone `03, August 25-31 2003, Lubiatowo, Poland
 14. Ostrowski R., Pruszak Z.: Coastal research station. W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Red. Pruszak Z., Wydawnictwo IBW PAN 2003, str. 9-30 , International Summer School - Workshop, Coastal Zone `03, August 25-31 2003, Lubiatowo, Poland
 15. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Field studies and modelling of interaction between nearshore current and barred coast. W: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC). Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary 2003, str. 115-123 , International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC), 9-11 November 2003, Hangzhou
 16. Piórewicz J., Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Skaja M.: Keppel sands shoreline changes due to engineering structures. W: Coasts & Ports, Australasian Conference. 2003, str. - , Coasts & Ports, Australasian Conference, 9-12 September 2003, Auckland, New Zealand
 17. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Cross-shore hydrodynamics in terms of a quasi phase-resolving model. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Red. Majewski W., Wydawnictwo IBW PAN 2004, str. 137-144 , XXIV International School of Hydraulics: Hydraulic Problems in Environmental Engineering, September 13-17 2004, Jastrzębia Góra
 18. Ostrowski R.: Technical Visit - Władysławowo harbour and Hel Peninsula. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Red. Majewski W., Wydawnictwo IBW PAN 2004, str. - , XXIV International School of Hydraulics: Hydraulic Problems in Environmental Engineering, September 13-17 2004, Jastrzębia Góra
 19. Ostrowski R.: Cross-shore sediment transport and sea bed evolution by a quasi phase-resorving model. W: Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. Red. Sündermann J., GKSS Printing Office 2005, Berichte aus dem Zentrum für Meeres- und Klimaforschung, B 49, str. 60-74 , 9th Polish-German Seminar on Dynamics of coastal waters and their modelling, 4-6 June 2003, Ratzeburg
 20. Kozakiewicz A., Ostrowski R.: History and optimization of the Vistula Outlet. W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Red. Majewski W., Robakiewicz M., Wydawnictwo IBW PAN 2005, str. 20-24 , Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters, May 18-22, 2005, Sobieszewo
 21. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Red River Delta (Vietnam) and Vistula Delta (Poland) - similarities and differences. W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Red. Majewski W., Robakiewicz M., Wydawnictwo IBW PAN 2005, str. 68-72 , Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters, May 18-22, 2005, Sobieszewo
 22. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ostrowski R.: Infragravity waves and rhythmic shoreline forms at a non-tidal, sandy coast with multiple bars. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Smith J. M., World Scientific Publishing Company 2005, str. 2568-2580 , 29th International Conference on Coastal Engineering, 19-24 September 2004, LEEC, Lisbon, Portugal
 23. Gąsiorowski D., Kapiński J., Kolerski T., Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Modernistation of the Vistula river outlet - optimisation of the jetties by modelling approach. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Smith J. M., World Scientific Publishing Company 2005, str. 3303-3315 , 29th International Conference on Coastal Engineering, 19-24 September 2004, LEEC, Lisbon, Portugal
 24. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Long-term response to coastal erosion in Poland. W: Problems of the sea coastal zone management and sustainable development: materials of conference. Red. Žindarev L. A., Kos'yan R. D., Divinsky B. V., Publishing house 2007, str. 197-200 , XXII International Coastal Conference: Problems of the Sea Coastal Zone Management and Sustainable Development, 16-20 May 2007, Golendžik
 25. Kapiński J., Ostrowski R.: Motion of water and sediment under standing waves in the swash zone. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, National Cheng Kung University 2008, str. B13-B26 , 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection, November 6-7, 2008, Tainan
 26. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Sustainable measures of shore protection agains erosion and flooding. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, National Cheng Kung University 2008, str. D1-D13 , 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection, November 6-7, 2008, Tainan
 27. Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Schönhofer J.: Field studies on wave-induced shallow water morphological features. W: Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. Red. Smith J. M., World Scientific Publishing Company 2009, str. 2015-2027 , 31st International Conference on Coastal Engineering, 31 August-5 September 2008, Hamburg
 28. Ostrowski R.: Hydro- and morphodynamics of a multi-bar coastal zone. W: Proceedings of the 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas. Red. Chubarenko B., Terra Baltica 2010, str. 53-64 , 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas, 26-30 June 2010, Baltiysk
 29. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Influence of demagedgroins on noureshed seashore. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, str. 1343-1350 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 30. Ostrowski R.: Sand accumulative fences as a supplementary shore protection measure. W: Proceedings of the 6th Chinese-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering. National Taiwan Ocean University 2012, str. 459-466 , 6th Chines-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering, 23-29 September 2012, Keelung
 31. Ostrowski R.: Coastal Research Station in Lubiatowo as the representative South Baltic observatory. W: Proceedings of Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications. Red. Yu P.-S., National Cheng Kung University 2014, str. 31-37 , Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications, 4-5 November 2014, Tainan
 32. Różyński G., Ostrowski R.: Coastal resilience in Poland: from observations to theoretical generalization. W: Proceedings of the 12th International Conference on Hydroscience & Engineering. Red. Yu P.-S., Lo W.-Ch., National Cheng Kung University 2016, str. 393-396 , 12th International Conference on Hydroscience & Engineering, 6-10 November 2016, Tainan

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku