Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9158 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9158
titleOptymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 1
authorsCerkowniak G.1, Ostrowski R.1, Schönhofer J.1, Stella M.1, Szmytkiewicz P.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages248 — 259
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2020-6/2020-6_248-259_Cerkowniak.pdf
abstractsAnalysis of hydro-, litho- and morphodynamic processes occurring at the Vistula mouth and in the coastal zone adjacent to the mouth. Determination of characteristic parameters of the river discharge and the wind-wave climate in the mouth vicinity. Analysis of sea water level variability, preparation of the numerical model and formulation of general modelling scenarios (variants).
Analiza procesów hydro-, lito- i morfodynamicznych zachodzących w ujściowym odcinku Wisły i w przylegającej do ujścia morskiej strefie brzegowej. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów przepływu rzecznego oraz klimatu wiatrowo-falowego w sąsiedztwie ujścia. Analiza zmienności poziomu wody w morzu, przygotowanie modelu numerycznego i sformułowanie ogólnych scenariuszy (wariantów) modelowania.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9157
year2020
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 41, Nr 6

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku