Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

Podstawowe obszary działania

W Zakładzie prowadzone są badania związane z hydromechaniką fal wodnych, ich generacją, propagacją oraz transformacją, a także z współoddziaływaniem falowania z budowlami. Realizacja badań obejmuje pomiary falowania na morzu, studia laboratoryjne w kanale falowym, oraz tworzenie modeli matematycznych i numerycznych badanych zjawisk.

Podstawowe tematy badawcze podejmowane w Zakładzie:

  • generacja, propagacja i transformacja falowania wodnego
  • hydrodynamika falowania wodnego
  • wzajemne oddziaływanie falowania wodnego z budowlami i konstrukcjami
  • procesy transportu masy wywołane falowaniem
  • procesy mieszania pionowego wywołane falowaniem
  • prognozowanie falowania morskiego
  • modelowanie falowania w akwenach portowych
  • modelowanie generacji i propagacji fal wodnych w kanale falowym
  • dynamika lodu morskiego i współoddziaływanie lodu z budowlami

Współpraca międzynarodowa

Pracownicy Zakładu biorą udział w międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz grantów norweskich. Ośrodki współpracujące z Zakładem obejmują takie kraje jak Chiny, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Finlandia, Hiszpania, czy Portugalia.

Publikacje

Prace Zakładu pojawiają się regularnie w prestiżowych czasopismach: Coastal Engineering, Ocean Engineering, Physics of Fluids, Journal of Hydro-Environment Research, Journal of Hydraulic Research, itd. Publikacje obejmują również pozycje książkowe wydawnictwa IBW PAN, a także znanych domów wydawniczych, takich jak Springer.

Laboratorium hydrauliczne

W Zakładzie dostępne jest unikalne w skali kraju i świata laboratorium hydrauliczne, którego głównym elementem jest kanał falowo-przepływowy. Długi na 64 m i szeroki na 0.6 m zbiornik wodny pozwala na prowadzenie badań podstawowych hydrodynamiki fal wodnych, współoddziaływania fal z prądem (przepływem) oraz interakcji falowania wodnego lub przepływu z budowlami hydrotechnicznymi. Szerokie możliwości pomiarowe pozwalają również na prowadzenie badań modelowych hydrotechnicznych konstrukcji budownictwa wodnego i morskiego.

Prace komercyjne

Oferta Zakładu obejmuje modelowanie i analizę falowania w portach morskich, badania modelowe konstrukcji hydrotechnicznych oraz prototypów nowych rozwiązań stosowanych w inżynierii morskiej i brzegowej. Doświadczenie pracowników Zakładu poparte jest licznymi pracami wykonanymi dla podmiotów związanych z gospodarką morską takich jak urzędy morskie, zarządy największych polskich portów oraz biur projektowych branży hydrotechnicznej.

Pracownicy Zakładu

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku