Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów

Podstawowe obszary działania

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów jest jednym z trzech zakładów naukowych Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN).

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów prowadzi badania związane z hydrodynamiką, zmia­nami oraz zarządzaniem strefą brzegową, transportem osadów i ochroną brzegów. Stosowane metody teoretyczne i empiryczne mają na celu rozwiązywanie ww. zagadnień, w tym praktycznych problemów inżynierii brzegów morskich. W ramach Zakładu działają zespoły badawcze zajmujące się:

 • transformacją fali i prądami w strefie przyboju,
 • transportem osadów oraz krótkookresowymi zmianami dna wywołanymi falowaniem i prądami,
 • morfodynamiką morskiej strefy brzegowej w różnych skalach czasowo-przestrzennych.

Współpraca międzynarodowa

Bierzemy udział w projektach badawczych UE, w projektach bilateralnych oraz w wielu innych międzynarodowych przedsięwzięciach. Nasze osiągnięcia regularnie prezentujemy podczas konferencji i sympozjów na całym świecie. Współ­pracujemy z licznymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi z takich krajów jak Bułgaria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Holandia, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Tajwan, Ukraina czy Wietnam.

Publikacje

Nasze prace wydajemy w formie książkowej, artykuły publikujemy w prestiżowych czasopismach oraz w materiałach konferencyjnych. Publikacje nasze można znaleźć w Journal of Coastal Research, Coastal Engineering, Coastal Engineering Journal, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering itd. Wiele naszych tekstów było cytowanych przez zagranicznych autorów.

Zakres badań

Morskie Laboratorium Brzegowe (MLB) w Lubiatowie, funkcjonujące w ramach naszego Zakładu, położone ok. 75 km na północny-zachód od Gdańska, jest wyposażone w aparaturę umożliwiającą pomiar fal, prądów, ruchu osadów, topografii plaży i strefy przybrzeżnej (badania batymetryczne) itp. Badania skoncentrowane są na hydrodynamice, litodynamice i morfodynamice wielorewowej strefy brzegowej w różnych skalach przestrzenno-czasowych. Brak pływów na Bałtyku czyni z laboratorium w Lubiatowie szczególnie dobre miejsce do badania fal pochodzenia wiatrowego oraz fal podgrawitacyjnych, takich jak np. fale krawędziowe. To jedyna taka placówka w Polsce – oraz jedna z kilku zaledwie na świecie wyposażona w urządzenia do pomiaru parametrów meteorologicznych, falowania (boja falowa, falowe sondy strunowe), prądów (na zasadzie pola elektromagnetycznego oraz efektu Dopplera), a także ruchu rumowiska morskiego (laserowo-dopplerowski miernik koncentracji i składu granulometrycznego osadów zawieszonych).

Główne tematy badań to:

 • proces tranformacji fali,
 • prądy pochodzenia falowego,
 • cyrkulacje prądowe w strefie brzegowej,
 • mechanika ruchu rumowiska zawieszonego i wleczonego pod wpływem falowania i prądów,
 • prostopadły do brzegu i wzdłużbrzegowy transport osadów,
 • dynamika morskiej strefy brzegowej w różnych skalach czasowo-przestrzennych,
 • optymalizacja metod ochrony brzegów,
 • naturalna i antropogeniczna zmienność środowiska w rzekach i wodach przejściowych.

Konsulting

Nasz zakład uczestniczył w szeregu przedsięwzięć badawczych zamawianych lub wspieranych przez podmioty gospodarcze. Działania te były ściśle związane z podstawową działalnością zakładu i miały na celu rozwiązanie ważnych problemów inżynieryjnych. Należą do nich prace wykonane m.in. na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczące optymalizacji metod ochrony brzegu, sztucznego zasilania plaż, utrzymania dróg wodnych oraz ujść rzecznych itp., jak również liczne opracowania naukowe i ekspertyzy dla biur projektowych (dotyczące np. modernizacji portów morskich).

Pracownicy Zakładu

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku