Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa, geodezja i transport

DATA OGŁOSZENIA: 19.06.2024 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.07.2024 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: hydrodynamika, oceanografia fizyczna, litodynamika, morfodynamika, analiza danych doświadczalnych, modelowanie numeryczne.

Do obowiązków adiunkta będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie hydrodynamiki, litodynamiki i morfodynamiki strefy brzegowej morza i wód przejściowych oraz udział w projektach naukowych i pracach zleconych realizowanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów. W szczególności wymagana będzie aktywność w publikowaniu wyników badań w renomowanych czasopismach międzynarodowych i pozyskiwanie środków finansowych na badania z instytucji krajowych i międzynarodowych.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport (preferowany), ewentualnie stopień doktora nauk fizycznych lub nauk matematycznych;
 • znajomość metod teoretycznych i numerycznych stosowanych w hydrodynamice;
 • umiejętność programowania komputerowego;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i raportów technicznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • motywacja do pracy naukowej, chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o siedemdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: sekr@ibwpan.gda.pl, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa, geodezja i transport (budownictwo)

DATA OGŁOSZENIA: 16.06.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.07.2023

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: hydromechanika, hydraulika, badania laboratoryjne i terenowe, analiza danych doświadczalnych, modelowanie numeryczne.

Do obowiązków adiunkta będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie hydrauliki rzek i morza oraz udział w projektach i pracach zleconych realizowanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport (dawniej budownictwo), najlepiej w zakresie hydromechaniki lub hydrauliki;
 • znajomość metod teoretycznych i numerycznych stosowanych w hydromechanice i hydraulice;
 • umiejętność programowania komputerowego (MATLAB, Fortran, C/C++);
 • znajomość technik pomiarowych (PIV, LDV) i doświadczenie w badaniach laboratoryjnych i terenowych;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i raportów technicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • motywacja do pracy naukowej, chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o siedemdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: sekr@ibwpan.gda.pl, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”. Zapytania proszę kierować na adres: jaroslaw.biegowski@ibwpan.gda.pl


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: profesor instytutu (w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 18 października 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 listopada 2022 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE:  hydrodynamika, dynamika morza, mechanika falowania wodnego, mechanika ośrodków ciągłych, modelowanie matematyczne i numeryczne

Do obowiązków profesora instytutu będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie dyscypliny inżynieria lądowa i transport oraz dyscyplin pokrewnych, udział w kształceniu młodych kadr naukowych IBW PAN oraz uczestnictwo w projektach naukowych i pracach zleconych przez podmioty gospodarcze i administracyjne, realizowanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN.

Wymagania:

 • posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport lub oceanologia;
 • posiadanie eksperckiej wiedzy w zakresie hydrodynamiki, dynamiki morza, mechaniki falowania oraz metod matematycznych stosowanych analizie zagadnień dynamiki morza;
 • znaczący dorobek naukowy obejmujący prace opublikowane w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR);
 • odbycie w przeszłości staży naukowych w ośrodkach zagranicznych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe oraz z przemysłu, gospodarki narodowej i instytucji administracji państwowej;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowymi oraz projektami badawczymi.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o prawie siedemdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym unijnych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Geomechaniki

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport (budownictwo)

DATA OGŁOSZENIA: 19.04.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.05.2022

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: mechanika gruntów, badania laboratoryjne, analiza danych doświadczalnych, modelowanie numeryczne.

Do obowiązków adiunkta będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie mechaniki gruntów oraz udział w projektach i pracach zleconych realizowanych w Zakładzie Geomechaniki.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (dawniej budownictwo) w zakresie mechaniki gruntów;
 • znajomość metod teoretycznych i numerycznych stosowanych w mechanice gruntów,
 • umiejętność programowania komputerowego;
 • doświadczenie w badaniach laboratoryjnych i terenowych gruntów;
 • doświadczenie w pracy w projektach badawczych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i raportów technicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • motywacja do pracy naukowej, chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o prawie siedemdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.


2022-03-02:

As a result of the competition procedure, the scholarship was awarded to Muzafar Ali Kalwar, MSc


Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences announces a competition for the National Science Centre scholarship in the research project Multi-scale study of the contact force network in cohesionless granular materials, no 2020/39/B/ST8/01685.

The main goal of the project is to unravel and classify the characteristic force network structures within 3D and pseudo - 2D granular packings. The integrated photo-elasticity, image processing and tomographic software are planned to be employed. Parallel use of DEM source code will be used to recreate the selected macro characteristics of the real sample, such as the grain distribution curve and the initial porosity, or in some cases, the exact structure of the grains' arrangement. To make the research on force networks complete, the corresponding deformation states need to be studied. DIC and DVC software will be used to calculate displacement and strain fields of experimental and numerical samples.

The specific problems to be addressed in this project are: photo-elastic optical tomography for granular materials, application of 2D Fourier transforms for scale definition, separation of the force network from the grain network, localization phenomenon in contact force networks and its relation to strain localization, characteristics of force chains in two-dimensional (2D), pseudo-2D and three-dimensional (3D) grain assemblies, individual grains behaviour inside shear bands.

The candidate has to meet the following requirements:

 • first-year (2021/22) student at the Doctoral School at Gdansk University of Technology, assigned to the discipline Civil Engineering and Transport,
 • knowledge of the problems of photo-elastic techniques in application to granular materials,
 • strong motivation for scientific work, willingness to acquire new knowledge and skills,
 • ready to conduct labor-intensive experimental research and complex numerical simulations,
 • good command of spoken and written English.

Nature of contribution to the project: scholarship grantee

Specific tasks planned for the candidate in the project (Scope of work):

 • 3D experimental analysis of force network structure in granular materials,
 • participation in creating 3D photo-elastic test equipment and experimental program,
 • 3D numerical simulations by DEM method,
 • analysis of results,
 • attending the doctoral school at Gdańsk Technical University, co-run by IBW PAN.

Type of the NCN call: OPUS – ST

Deadline for submitting offers: 21 February 2022, 21:00

Form of submitting offers: e-mail

Scholarship: 5000 PLN/month, starting 1.03.2022, duration 36 months.

Required documents:

 • Copy of the document confirming admission to the doctoral school in the academic year 2021/22,
 • Scientific curriculum vitae, including a list of scientific achievements,
 • Motivation letter,
 • Declaration of consent to the processing of personal data contained in the motivation letter and other attached documents - if such data include special categories of data referred to in art. 9 sec. 1 of the GDPR (General Data Protection Regulation), with the following wording: "I consent to the processing of my personal data included in the cover letter and the documents attached to it by the Institute of Hydro-Engineering (IBW PAN)".

Submission of the documents: Candidates are kindly requested to submit their applications by February 21, 2022, at 21.00, to the address:

sekr@ibwpan.gda.pl

with a copy to the address:

danuta.lesniewska@ibwpan.gda.pl

In the subject of the message, please include: "Competition for NCN project scholarship".

The applicants may be invited for an interview (on-site or online).


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: profesor (w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 1 grudnia 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 grudnia 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: hydromechanika, hydraulika, hydrologia, gospodarka wodna, metody numeryczne.

Do obowiązków profesora będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie dyscypliny inżynieria lądowa i transport oraz dyscyplin pokrewnych, udział w kształceniu młodych kadr naukowych IBW PAN oraz uczestnictwo w projektach naukowych i pracach zleconych przez podmioty gospodarcze i administracyjne, realizowanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport;
 • posiadanie eksperckiej wiedzy w zakresie hydromechaniki, hydrauliki koryt otwartych i rurociągów oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń;
 • znaczący dorobek naukowy obejmujący prace opublikowane w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR);
 • odbycie w przeszłości staży naukowych w ośrodkach zagranicznych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe oraz z przemysłu, gospodarki narodowej i instytucji administracji państwowej;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowymi oraz projektami badawczymi.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym unijnych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.


IBW PAN poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc finansowane z projektu badawczego NCN, zatytułowanego Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych.

Podstawowymi problemami naukowymi, których dotyczy projekt są: wpływ topologii sieci sił kontaktowych na makroskopowe zachowanie materiałów ziarnistych w quasi-statycznych i kinematycznych warunkach brzegowych, zjawisko lokalizacji w sieciach sił kontaktowych i jego związek z lokalizacją odkształceń, zjawisko dyskretnych łańcuchów obciążonych ziaren w trójwymiarowych (3D) układach ziaren, statystyka łańcuchów sił, mechanizmy powstawania, zanikania i ponownego formowania się łańcuchów sił w trójwymiarowych układach ziaren, trójwymiarowy efekt elastooptyczny w pojedynczym ziarnie, zachowanie pojedynczych ziaren w pasmach ścinania, kalibracja elastooptycznych obrazów w skali makro poprzez efekt elastooptyczny w pojedynczych ziarnach i wpływ cech pojedynczego ziarna na geometrię łańcuchów sił w różnych warunkach brzegowych. Projekt składa się z części doświadczalnej i numerycznej.

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • stopień doktora nauk technicznych lub równoważny (w przypadku doktoratów zagranicznych), uzyskany w roku 2014 lub później,
 • doświadczenie w zastosowaniu metod numerycznych do problemów z zakresu mechaniki gruntów,
 • doświadczenie w pracy zdalnej na komputerach dużych mocy,
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach badawczych,
 • publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych,
 • motywacja do pracy naukowej, chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Opis zadań szczegółowych zaplanowanych dla kandydata:

 • prowadzenie symulacji numerycznych metodą DEM,
 • obliczenia metodą elementów skończonych,
 • udział w badaniach doświadczalnych,
 • analiza danych doświadczalnych i numerycznych, uzyskanych w ramach projektu,
 • pisanie prac naukowych,
 • prezentowanie wyników projektu na konferencjach międzynarodowych,
 • współpraca z doktorantem.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 28 października 2021, 24:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: Preferowany termin zatrudnienia: 1 listopada 2021r. na 24 miesiące. Wynagrodzenie wg. maksymalnej stawki dopuszczalnej w konkursie OPUS

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBW PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”.

Zgłoszenie: Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 28 października 2021 r., godz. 24.00, na adres:

sekr@ibwpan.gda.pl

z kopią na adres

danuta.lesniewska@ibwpan.gda.pl

W temacie wiadomości proszę umieścić: „Konkurs na stanowisko post-doc”.


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: profesor (w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport lub nauki o Ziemi i środowisku

DATA OGŁOSZENIA: 05 lipca 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06 sierpnia 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: geologia i geomorfologia wybrzeży, geologia morza, dynamika brzegu i dna morskiego, ochrona brzegów morskich, sedymentologia.

Do obowiązków profesora będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku, dyscypliny inżynieria lądowa i transport oraz dyscyplin po­krew­nych, udział w kształceniu młodych kadr naukowych IBW PAN oraz uczestnictwo w pro­jek­tach naukowych i pracach zleconych przez podmioty gospodarcze i administracyjne, realizo­wanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport lub w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 • znaczący dorobek naukowy obejmujący prace opublikowane w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR);
 • odbycie w przeszłości staży naukowych w ośrodkach zagranicznych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe oraz z przemysłu, gospodarki narodowej i instytucji administracji państwowej;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowymi oraz projektami badawczymi.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym unijnych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”. Zapytania nieformalne prosimy kierować na adres e-mailowy: rafal.ostrowski@ibwpan.gda.pl.


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: asystent (w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport lub nauki o Ziemi i środowisku

DATA OGŁOSZENIA: 05 lipca 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06 sierpnia 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: dynamika i ochrona brzegów morskich, ruch osadów, falowanie, prądy, opis teoretyczny, programowanie komputerowe, obserwacje i badania terenowe.

Do obowiązków asystenta będzie należała praca naukowo-badawcza w dziedzinie hydrody­na­mi­ki, litodynamiki i morfodynamiki strefy brzegowej morza, wód przejściowych i ujścio­wych od­cin­ków rzek, uczestnictwo w projektach naukowych i pracach zleconych przez podmioty gospo­darcze i administracyjne, realizo­wanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku oceanografia fizyczna, fizyka lub budownictwo;
 • pogłębiona wiedza teoretyczna na temat ruchu wody i osadów w morzu oraz na temat morfodynamiki morskiej strefy brzegowej;
 • znajomość metod modelowania stosowanych w hydrodynamice (np. przy użyciu oprogramowania MIKE, Delft 3D itp.);
 • znajomość komercyjnego oprogramowania wykorzystywanego w pracy naukowej i inżynierskiej (np. Matlab, Mathematica, Statistica, Fortran, C/C++);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pomiarach terenowych i analizie danych pomiarowych (np. prądów morskich i falowania).

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych (w tym unijnych) oraz współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi;
 • dobre warunki do uzyskania doktoratu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych oso­bowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”. Zapytania nieformalne prosimy kierować na adres e-mailowy: rafal.ostrowski@ibwpan.gda.pl.


IBW PAN poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc finansowane z projektu badawczego NCN, zatytułowanego Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych.

Podstawowymi problemami naukowymi, których dotyczy projekt są: wpływ topologii sieci sił kontaktowych na makroskopowe zachowanie materiałów ziarnistych w quasi-statycznych i kinematycznych warunkach brzegowych, zjawisko lokalizacji w sieciach sił kontaktowych i jego związek z lokalizacją odkształceń, zjawisko dyskretnych łańcuchów obciążonych ziaren w trójwymiarowych (3D) układach ziaren, statystyka łańcuchów sił, mechanizmy powstawania, zanikania i ponownego formowania się łańcuchów sił w trójwymiarowych układach ziaren, trójwymiarowy efekt elastooptyczny w pojedynczym ziarnie, zachowanie pojedynczych ziaren w pasmach ścinania, kalibracja elastooptycznych obrazów w skali makro poprzez efekt elastooptyczny w pojedynczych ziarnach i wpływ cech pojedynczego ziarna na geometrię łańcuchów sił w różnych warunkach brzegowych.

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (dawniej budownictwo) w zakresie mechaniki gruntów, uzyskany w roku 2014 lub później,
 • doświadczenie w badaniach fizycznych gruntów,
 • znajomość metody DIC w zastosowaniu do materiałów granulowanych,
 • znajomość metody elastooptycznej w zastosowaniu do materiałów granulowanych,
 • znajomość środowiska Matlab, umiejętność prowadzenia obliczeń metodą elementów skończonych,
 • doświadczenie w pracy w projektach badawczych,
 • doświadczenie w przygotowaniu publikacji naukowych,
 • motywacja do pracy naukowej, chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności

Opis zadań szczegółowych zaplanowanych dla kandydata:

 • analiza archiwalnych danych doświadczalnych i numerycznych metodą DIC,
 • udział w badaniach doświadczalnych,
 • udział w obliczeniach numerycznych,
 • analiza danych doświadczalnych i numerycznych, uzyskanych w ramach projektu (DIC, FEM),
 • udział w opracowaniu procedury analizy obrazów elastooptycznych,
 • pisanie prac naukowych,
 • prezentowanie wyników projektu na konferencjach międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 28 czerwca 2021, 24:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: Preferowany termin zatrudnienia: 1 października 2021r. na 12 miesięcy. Wynagrodzenie wg. maksymalnej stawki dopuszczalnej w konkursie OPUS

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBW PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”.

Zgłoszenie: Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 28 czerwca 2021 r., godz. 24.00, na adres:

sekr@ibwpan.gda.pl

z kopią na adres

danuta.lesniewska@ibwpan.gda.pl

W temacie wiadomości proszę umieścić: „Konkurs na stanowisko post-doc”.


W konkursie na stanowisko POST-DOC w wyniku postępowania wybrano następującą kandydatkę:

dr inż. Magdalena Pietrzak, Politechnika Koszalińska


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku