Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8994 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id8994
titleProblemy dynamiki i ochrony piaszczystych brzegów południowego Bałtyku
authorsRafał Ostrowski1
affiliations
year2019
descriptionxxiv + 174 str.
ISBN9788385708827
publisherWydawnictwo IBW PAN
covercover 8994.jpg
full text linkhttp://www.ibwpan.gda.pl/pl/blog/post/problemy-dynamiki-i-ochrony-piaszczystych-brzegow-poludniowego-baltyku
abstractsThe present monograph focuses on the south Baltic coast and, in particular, on the Polish nearshore zone extending to a depth of a dozen or so metres. The monograph discusses the most important and the most characteristic processes of coastal dynamics, namely, the motion of water and sandy sediments under interacting waves, wave-driven and wind-induced currents, as well as the evolution of the sea shore and sea bed in various time-spatial scales, including coastal engineering interventions. Particular processes ruling the coastal dynamics are described in the order in which they appear in the causal chain of phenomena taking place in the coastal zone. They are presented from the perspective of a researcher investigating the mechanics of water and sediments motion by means of laboratory and field experiments, according to deterministic mathematical models developed mostly at the Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences (IBW PAN) in Gdańsk. The models are based on a classical theoretical description of wave transformation and breaking, wave-driven currents, bed shear stresses, transport of sandy sediments, sea bed level changes and shoreline evolution. The author’s approach to the abovementioned issues basically does not differ from fundamental contemporary standards in the domain of shore protection. The author aims to share the experience gained from his work at the IBW PAN Department of Coastal Engineering and Dynamics. The knowledge presented in the monograph comes from the Polish and international literature, as well as from scientific and commercial engineering projects led by the author or those in which he participated. It is impossible to address all problems related to the dynamics and protection of non-tidal sandy shores in a single book. Dozens of thick volumes have already been devoted to the sole topic of sea waves and their transformation in the coastal zone. The same is true about the other hydrodynamic coastal processes (such as wave-driven currents and water circulation in river mouths and in transitional waters), as well as lithodynamic and morphodynamic processes. In the present monograph, some problems are therefore only briefly mentioned, and it is suggested that the reader obtains more information from the references cited. The presentation of the topics is not overly sophisticated, making them accessible to many readers beyond specialists professionally involved with coastal dynamics and sea shore protection. The author sincerely hopes that the book will also be appreciated by those who wish to obtain a basic knowledge of the subject matter.
Tematyka niniejszej monografii skoncentrowana jest na wybrzeżu południowego Bałtyku, a w szczególności na polskiej morskiej strefie brzegowej sięgającej głębokości kilkunastu metrów. Zakresem swoim obejmuje najważniejsze i najbardziej charakterystyczne procesy dynamiki strefy brzegowej, tj. ruch wody i osadów piaszczystych w warunkach współoddziaływania fal i prądów pochodzenia falowego oraz prądów wiatrowych, jak również zmienność kształtu brzegu i dna morskiego w różnych skalach czasowo-przestrzennych, z uwzględnieniem wpływu technicznych przedsięwzięć realizowanych w dziedzinie inżynierii brzegów. Poszczególne procesy fizyczne rządzące dynamiką brzegu są opisane w kolejności odpowiadającej ich występowaniu w przyczynowo-skutkowym łańcuchu zjawisk zachodzących w morskiej strefie brzegowej. Przedstawiono je z punktu widzenia badacza mechanizmów ruchu wody i osadów, posługującego się eksperymentem (doświadczeniami prowadzonymi w laboratorium oraz w warunkach naturalnych) oraz matematycznymi modelami deterministycznymi, głównie tymi opracowanymi i sukcesywnie rozwijanymi w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN) w Gdańsku. W odnośnych modelach przyjęto klasyczny tok opisu teoretycznego, od procesu transformacji i załamania fal, poprzez prądy pochodzenia falowego, przydenne naprężenia ścinające, aż po transport piaszczystego rumowiska i zmiany rzędnych dna oraz ewolucję linii brzegowej. Spojrzenie autora na prezentowane zagadnienia zasadniczo nie odbiega od podstawowych współczesnych standardów obowiązujących w dziedzinie dynamiki brzegów morskich. W niniejszej monografii autor podjął próbę przedstawienia swojego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniej pracy w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN. Wiedza ta pochodzi zarówno z lektury krajowej oraz zagranicznej literatury przedmiotu, jak też z projektów naukowych i komercyjnych-inżynierskich, w których autor uczestniczył i którymi kierował. Niemożliwe jest ujęcie w jednej książce ogromu zagadnień związanych z dynamiką i przeciwerozyjną ochroną piaszczystych brzegów morza bezpływowego. Sama tylko tematyka fal morskich i ich transformacji w strefie brzegowej opisana jest w dziesiątkach opasłych tomów. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do pozostałych procesów hydrodynamicznych zachodzących w morskiej strefie brzegowej (w tym prądów pochodzenia falowego oraz cyrkulacji wód w ujściach rzecznych i wodach przejściowych), jak również procesów litodynamicznych i morfodynamicznych. W niniejszej monografii pewne zagadnienia są zatem tylko sygnalizowane, a dla ich pełniejszego poznania proponuje się Czytelnikowi sięgnięcie do cytowanych pozycji literaturowych. Problemy objęte monografią zaprezentowane są w sposób na tyle przystępny, że z dużym prawdopodobieństwem zainteresują grono czytelników wykraczające poza osoby zawodowo zajmujące się dynamiką strefy brzegowej morza i ochroną brzegów morskich. Autor żywi szczerą nadzieję, że lektura książki okaże się wciągająca również dla osób chcących od podstaw zapoznać się z odnośnymi problemami.
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku