Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Lesław Zabuski

Imię i nazwisko: Lesław Zabuski
pokój: E14
tel.: (+48)585222974
e-mail: c30e205ef58ba5b225c14597de104829a7afc1
ORCID: 0000-0003-0270-4477

Książki

cover Zabuski L., Thiel K., Iwańczak J.
Projektowanie i wykonanie automatycznych systemów kontroli zboczy na przykładzie zbocza osuwiskowego w Tresnej
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708022
rok wydania: 1992
język: pl

Streszczenie:

Tworzenie zbiorników wodnych w rejonach górskich powoduje częste uaktywnienie starych lub powstawanie nowych osuwisk w strefach przybrzeżnych. Są to zjawiska niekorzystne a niekiedy bardzo niebezpieczne. Dlatego ważne jest rejestrowanie i obserwacja ruchów osuwiskowych oraz ich prognozowanie i wcześniejsze sygnalizowanie możliwości wystąpienia. Może to być wykonywane przy użyciu różnych metod i środków, poczynając od okresowej inspekcji brzegów prowadzonej przez odpowiednie służby, kończąc na szczegółowej obserwacji, prowadzonej w wybranych partiach brzegowych przy zastosowaniu specjalnie w tym celu zainstalowanej aparatury, zestawionej w system pomiarowy.

W pracy omówiono tego rodzaju system, zainstalowany na zboczu osuwiskowym w Tresnej k. Żywca. Zbocze jest położone na brzegu Jeziora Żywieckiego, sztucznego zbiornika powstałego przez spiętrzenie wód rzeki Soły przez zaporę w Tresnej, wybudowaną w 1966 roku. Na zboczu istniało stare osuwisko, które uaktywniło się po spiętrzeniu wód. System kontroli zbocza, nazwany ASKOT (tj. Automatyczny System Kontroli Zbocza w Tresnej) został zaprojektowany i wykonany w latach 1986-90.

Przedmiot pracy stanowi omówienie zagadnień związanych z instalowaniem ASKOT. Prezentowane w niej zagadnienia można podzielić generalnie na trzy grupy. Grupę pierwszą stanowią ogólne rozważania na temat potrzeb, celów i sposobów kontrolowania zboczy oraz rodzajów systemów pomiarowych i zasad ich konstruowania. ASKOT jest pierwszym tego rodzaju systemem w kraju, dlatego przedstawienie takich rozważań uważano za wskazane. Do grupy drugiej należą wyniki interdyscyplinarnych badań i pomiarów (geologia, geotechnika, geofizyka, pomiary deformacji, itp.), prowadzonych na zboczu przed i w trakcie instalowania systemu. W grupie trzeciej lokuje się sposób instalowania urządzeń i szczegóły konstrukcji ASKOT.

Zbocze o nachyleniu około 14 stopni jest zbudowane ze skał fliszu karpackiego, wykształconego w postaci naprzemianległych warstw piaskowców i łupków ilastych. Poślizgi zachodzą w warstwach słabego łupku, na różnych głębokościach. Powierzchnie poślizgu badano różnymi metodami, przy czym za najbardziej wiarygodne i dokładne uznano pomiary inklinometryczne, pozwalające określić powierzchnie czynne czyli takie, wzdłuż których ruch zachodzi aktualnie. Głównymi czynnikami wpływającymi na ruch osuwiskowy są wahania zwierciadła wody w zboczu (ZWG) oraz w zbiorniku, których przebieg jest silnie uzależniony od opadów atmosferycznych. W pracy omówiono powyższe zależności i ustalono ich wpływ na stan zbocza.

Projektując i konstruując ASKOT opierano się na kryteriach i zasadach ogólnych, zaś w rozwiązaniach szczegółowych brano pod uwagę wyniki prac badawczych i wspomniane powyżej zależności. ASKOT jest systemem przyczynowo-skutkowym, tj. takim, który rejestruje wielkości wpływające na stan stateczności zbocza i stanowiące przyczynę jej ewentualnej utraty (ZWG), oraz wielkości będące skutkiem utraty stateczności, tj. deformacje. Dla rejestracji ZWG zainstalowano czujniki piezometryczne w otworach wiertniczych, rozmieszczonych na zboczu. Dla rejestracji deformacji, w otworach tych umieszczono czujniki inklinometryczne na poziomach czynnych powierzchni poślizgu,. Określono wartości graniczne, których osiągnięcie lub przekroczenie byłoby równoznaczne z wystąpieniem na zboczu stanu krytycznego (utraty stateczności).

Czujniki rozmieszczone na zboczu są połączone przewodami elektrycznymi z ośrodkiem dyspozycyjno-pomiarowym. Podstawowym urządzeniem ośrodka jest miernik, automatycznie przyłączany w czasie pomiaru do kolejnych czujników. Czujniki i miernik są urządzeniami strunowymi. Sterowanie pomiarami odbywa się z mikrokomputera przy pomocy programu o nazwie „ASKOT”. Mikrokomputer jest logicznie połączony z miernikiem (przez interfejs), dzięki czemu miernik „rozumie” sygnały dochodzące z mikrokomputera i odwrotnie – mikrokomputer rejestruje i tłumaczy na wielkości fizyczne sygnały podawane z miernika. Struktura systemu umożliwia jego modyfikacje, np. poprzez przyłączanie kolejnych czujników, dołączenie systemu alarmowego, itp.

Praca stanowi z jednej strony przyczynek do poznania mechanizmów powstawania i rozwoju zsuwów w rejonie zbiorników wodnych, z drugiej strony zawiera wskazówki, które mogą okazać się pomocne przy ewentualnym tworzeniu w przyszłości tego rodzaju systemów.


cover Bober L., Zabuski L., Thiel K.
Zjawiska osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych, Geologiczno-inżynierskie właściwości wybranych osuwisk
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708235
rok wydania: 1997
język: pl

Streszczenie:

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego KBN pt. "Badania i analizy stateczności zboczy skalnych we fliszu karpackim". Zawiera ona zestawienie danych i informacji geologiczno-inżynierskich dla trzydziestu siedmiu wybranych osuwisk, położonych na obszarze Karpat fliszowych na terenie Polski. W jej przygotowaniu wykorzystano wyniki badań własnych oraz innych autorów.

Głównym celem pracy jest możliwie wyczerpujące i systematyczne przedstawienie morfologii, struktury geologicznej, warunków hydrogeologicznych zboczy osuwiskowych, jak również mechanizmów i przyczyn tworzenia się i rozwoju osuwisk. Układ i zakres pracy sprawia, iż trzeba ją traktować jako swego rodzaju katalog, w którym kolejno przedstawiane są analizowane osuwiska, podzielone na cztery grupy. Kryterium tego podziału stanowi orientacja warstw skalnych w stosunku do powierzchni zbocza. Zestawienie w każdej grupie poprzedzone jest uproszczonymi schematami oraz zwartymi definicjami wyjaśniającymi terminy, na podstawie których dokonano wspomnianego podziału.

Na początku pracy zamieszczono schematyczną mapę, na której zaznaczono lokalizację zestawionych osuwisk oraz objaśnienie oznaczeń, odnoszących się do planów i przekrojów geologicznych osuwisk i wyrobisk badawczych. Na końcu podano spis literatury i materiałów źródłowych, co może ułatwić czytelnikowi dotarcie do prac oryginalnych, będących podstawą pracy.


cover Zabuski L., Thiel K., Bober L.
Osuwiska we fliszu Karpat polskich: geologia - modelowanie - obliczenia stateczności
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708332
rok wydania: 1999
język: pl

Streszczenie:

Praca zawiera rezultaty wszechstronnych, interdyscyplinarnych badań zjawisk osuwiskowych w Karpatach fliszowych. Dzieli się ona na dwie zasadnicze części. W pierwszej omówione są geologiczne aspekty stateczności zboczy. Dotyczy to właściwości geologicznych masywu fliszowego, szczególnie istotnych z punktu widzenia ich znaczenia dla warunków stateczności. W tej części omówiono zagadnienia związane z systematyzacją ruchów masowych i ze zjawiskami wpływającymi na stan zboczy. Krótko przedstawiono historię badań osuwisk karpackich, następnie - na tle budowy geologicznej obszaru Karpat fliszowych - scharakteryzowano w zarysie osuwiskowość we fliszu, która przez A. Kleczkowskiego określana jest jako "powtarzająca się skłonność do osuwania się, wywołana warunkami zewnętrznymi lub przyczynami wewnętrznymi". Warunki zewnętrzne oznaczają czynniki, oddziałujące na obiekt z zewnątrz, zaś przyczyny wewnętrzne wynikają z budowy geologicznej masywu, warunków hydrogeologicznych i morfologii terenu. W pracy zaproponowano ilościowe ujęcie występowania osuwisk w różnych rejonach Karpat a także geologiczną klasyfikację zboczy, traktującą podatność na utratę stateczności jako kryterium klasyfikacyjne. W drugiej części pracy scharakteryzowano właściwości mechaniczne ośrodka fliszowego, sformułowano jego modele mechaniczne oraz przedstawiono rezultaty analiz stateczności zboczy. Właściwości geologiczne stanowią tu informację o charakterze "danych wyjściowych" dla analiz. Część ta zawiera wyniki obliczeń stateczności i procesów deformacji zboczy przykładowych, oraz zboczy modelowych (fikcyjnych).

Pracę kończy podsumowanie wyników oraz obszerne zestawienie literatury (częściowo są to materiały źródłowe), oddzielnie dla obydwu jej części.

Ponadto zamieszczono cztery załączniki, zawierające przykładowe dane na temat szkód spowodowanych osuwiskami w Karpatach, zestawienia parametrów mechanicznych, które można wykorzystywać w analizach stateczności, oraz opis oryginalnej metody elementów oddzielnych, którą stosowano w badaniach stateczności dla nieciągłych modeli ośrodka.


cover Zabuski L.
Zachowanie się fliszowego ośrodka skalnego w otoczeniu konstrukcji podziemnej na przykładzie tunelu na niedużej głębokości
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708480
rok wydania: 2002
język: pl

Streszczenie:

Praca zawiera wyniki badań zachowania się tuneli i otaczającego je masywu fliszowego, podczas wykonywania dwóch tuneli hydrotechnicznych na obiekcie doświadczalnym w Świnnej Porębie. Tunele były drążone na niedużej głębokości – od kilku do 55 metrów. Pod pojęciem niedużej głębokości rozumie się taką głębokość usytuowania wyrobiska, przy której zauważalny jest wpływ oddziaływania zjawisk występujących na powierzchni terenu na jakość masywu skalnego w otoczeniu wyrobiska oraz pomiędzy nim a powierzchnią.

W pracy opisano szereg zastosowanych metod badawczych oraz ich wyników. Badania właściwości geologiczno-inżynierskich i mechanicznych masywu skalnego wraz z opisem ośrodka skalnego stworzyły podstawy dla sformułowania modeli ośrodka. W czasie drążenia prowadzono systematyczne pomiary przemieszczeń, których wyniki stanowiły dane dla statystycznych analiz deformacji. Ich wyniki były podstawą dla sformułowania praw, rządzących procesami deformacji układu. Dla zbadania rozkładu naprężenia i deformacji i dla oceny procesów zniszczenia otaczającego masywu skalnego, przeprowadzono analizy numeryczne. Weryfikowanie ich wyników było możliwe poprzez porównanie z wynikami pomiarów. Rezultaty obliczeń wyjaśniają przyczyny i przebieg procesów obserwowanych w konstrukcji, których zewnętrznym i mierzalnym objawem są przemieszczenia.

Wyniki pracy stanowią przyczynek do opisu zachowania się masywu fliszowego w okresie drążenia w nim wyrobisk tunelowych na niedużej głębokości. Istotne znaczenie ma opracowanie modeli mechanicznych masywu fliszowego, określenie związków umożliwiających m.in. prognozowanie przemieszczeń i opis zjawisk towarzyszących drążeniu, z uwzględnieniem odprężenia i deformacji przed przodkiem wyrobiska. Warto także podkreślić znaczenie rezultatów o charakterze metodycznym, co dotyczy np. metodyki wykonywania pomiarów czy też sposobu numerycznego symulowania procesu drążenia tunelu.


cover Zabuski L.
Mechanika skał w Polsce - wybrane zagadnienia
wydawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ISBN:
rok wydania: 2004
język: pl

Streszczenie:

W pracy omówiono szereg zagadnień, na których obecnie koncentrują się badania z dziedziny mechaniki skał w Polsce. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Po wprowadzeniu (rozdz.1), w rozdziale 2 przedstawiono główne kierunki badań krajowych. W rozdziale 3 omówiono nowe materiały, stosowane przy wykonywaniu konstrukcji (obudowy tuneli, wzmacnianie podłoża, stabilizowanie zboczy niestatecznych) w masywach skalnych. Rozdział 4 zawiera omówienie modeli geomechanicznych i numerycznych, stosowanych w analizach stateczności i procesów deformacji obiektów, takich jak zbocza skalne, tunele hydrotechniczne. W rozdziale 5 przedstawiono zasady monitorowania zachowania się tuneli oraz zboczy skalnych. Rozdział 6 zawiera podsumowanie omówionych zagadnień oraz wskazania dla kierunków rozwoju mechaniki skał w warunkach krajowych.


cover Zabuski L.
Mechanika procesów osuwiskowych - modelowanie, stateczność, stabilizowanie
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708896
rok wydania: 2022
język: pl

Streszczenie: Pomimo licznych prac mających na celu zbadanie różnorodnych aspektów procesów osuwiskowych, zjawiska te nie doczekały się dotychczas kompleksowego opracowania, głównie z zakresu geologii inżynierskiej, omawiającego metody i wyniki modelowania geomechanicznego osuwisk z uwzględnieniem wyników badań przyrodniczych (geologicznych). W rzeczywistości skupiano się z reguły na pojedynczych osuwiskach z uwzględnieniem aspektów geologicznych lub geologiczno-inżynierskich. W prezentowanej monografii uwzględniono zagadnienia mechaniki skał i gruntów, w mniejszym stopniu omawiając zagadnienia czysto geologiczne. Na wstępie krótko omówiono historię badań nad osuwiskami karpackimi, a następnie — na tle budowy geologicznej obszaru fliszu karpackiego — zarysowano charakterystykę osuwisk, które profesor Antoni Kleczkowski w roku 1955 zdefiniował jako „powtarzającą się skłonność do osuwania, wywołaną warunkami zewnętrznymi lub przyczynami wewnętrznymi”. Warunki zewnętrzne to czynniki, oddziałujące na obiekt z zewnątrz, natomiast przyczyny wewnętrzne są najczęściej reakcją na czynniki (warunki) zewnętrzne. Ponadto przedstawiono w monografii opis właściwości mechanicznych ośrodka fliszowego, jego modele geomechaniczne oraz wyniki obliczeń stateczności zboczy. Właściwości geologiczne stanowią tu informacje „wejściowe” dla analiz geomechanicznych. Zawierają one wyniki analizy stateczności i deformacji przykładowych stoków — wybranych po części z obiektów omawianych w monografii, a także zboczy modelowych (fikcyjnych). Wiele uwagi poświęcono metodom monitorowania zachowania się zboczy osuwiskowych, pokazując przykładowe rozwiązania i wyniki pomiarów. Obszerny rozdział dotyczy metod stabilizacji zboczy. Ważną cechą monografii jest zamieszczenie wielu przykładów różnego rodzaju analiz, badań i pomiarów. Wynika to z przekonania autora, że najlepszym sposobem utrwalenia i zrozumienia pewnych badanych i rozwiązywanych zadań jest zilustrowanie ich przykładem. Pomimo pewnego subiektywizmu, praca zawiera ważne dla rozpoznania tytułowej mechaniki procesów osuwiskowych — ich modelowania, analiz stabilności, stabilizacji i monitoringu osuwisk — zagadnienia, które są istotne, a nawet prawdopodobne mogą dominować w przyszłości. Należą do nich na przykład:

 • badania numeryczne, które są pomocne w rozwiązywaniu problemów stateczności zboczy oraz w projektowaniu konstrukcji inżynierskich, metody wzmacniania górotworu i gruntu (np. iniekcja, kotwienie),
 • opracowanie metod i omówienie aparatury do monitorowania procesów osuwiskowych oraz stabilnych stoków zagrożonych,
 • badania i wprowadzanie do praktyki nowych materiałów budowlanych stosowanych przy stabilizowaniu ruchów osuwiskowych.
Powyższe rozważania kończy autor uwagą, że mimo wieloletniego doświadczenia nie jest on „alfą i omegą” w dziedzinie osuwisk. Problematyka ta jest wielowątkowa, obejmuje wiele obszarów. Szereg aspektów nie zostało omówionych, ponieważ autor nie spotkał się z nimi, nie zajmował się nimi lub jest z nimi zaznajomiony tylko ogólnie. Dotyczy to między innymi najnowszych technik pomiarowych — skaningu laserowego czy fotogrametrii satelitarnej. Tym niemniej badania autora nad osuwiskami i analizą stateczności zboczy zaowocowały bogatym doświadczeniem i wynikami, które mogą zainteresować naukowców i specjalistów zajmujących się tymi zagadnieniami. Dla wzbogacenia pracy — oprócz wyników badań własnych — autor przedstawia wybrane wyniki z literatury krajowej i zagranicznej. Badania koncentrowały się w Karpatach fliszowych, dlatego zdecydowana większość opisanych i przeanalizowanych stanowisk znajduje się w Karpatach. Tylko w nielicznych przypadkach autor omawia osuwiska zlokalizowane w innych regionach (np. Alpy we Włoszech, Niż Polski). Autor nie zakłada, że monografia zostanie przeczytana i przestudiowana w całości, od początku do końca. Jednak niektóre problemy poruszane w poszczególnych rozdziałach mogą wybiórczo zainteresować czytelnika i stanowić materiał do zdobycia wiedzy lub jej pogłębienia w wybranych zagadnieniach. Można sobie wyobrazić, że jeden czytelnik będzie zainteresowany klasyfikacjami zboczy, a inny np. monitoringiem czy metodami analizy stateczności zboczy lub ich stabilizacji. Praca może zainteresować szerokie grono inżynierów i geologów geotechników, inżynierów budownictwa, a także specjalistów z innych dziedzin stykających się w swojej pracy z problemami stateczności zboczy. Może być również przydatna dla pracowników naukowych i studentów różnych dyscyplin, studentów, inżynierów i pracowników administracji terenowej.


Artykuły

 1. Zabuski L., Friedrich R.: Nowe rozwiązania w budownictwie sztolni ciśnieniowych. Gospodarka Wodna, Nr 5, 1987, str. 117-120
 2. Bestyński Z., Thiel K., Zabuski L.: Geotechniczne klasyfikacje masywów fliszowych. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 52, 1991, str. 143-163
 3. Zabuski L., Friedrich R.: Zastosowanie linii odprężenia masywu skalnego do określenia obciążeń na obudowę tunelu. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, nr 63, Seria: Konferencje nr 32, 1992, str. 171-176
 4. Zabuski L.: O efektywności różnych metod określania powierzchni poślizgu osuwiska. Drogownictwo, T. 53, Nr 4, 1998, str. 121-122
 5. Thiel K., Zabuski L.: Badania właściwości mechanicznych masywu skalnego. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, nr 9, 2000, str. 121-122
 6. Zabuski L.: Wpływ niektórych błędów wykonania obudowy tunelu na jego zachowanie. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, R. 7, nr 2, 2001, str. 12-17
 7. Zabuski L., Wojtusiak A.: Numeryczna symulacja procesu drążenia tunelu drogowego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, R. 7, Nr 3, 2001, str. 7-13
 8. Zabuski L.: Długookresowe zachowanie się tunelu w masywie fliszowym. Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, R. 27, Nr 3-4, 2003, str. 641-647
 9. Zabuski L.: Zachowanie się fliszowego masywu skalnego w otoczeniu konstrukcji podziemnej na przykładzie tunelu na niedużej głębokości. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, nr 18, 2004, str. 97-99
 10. Marcato G., Mantovani M., Pasuto A., Silvano S., Tagliavini F., Zabuski L., Zannoni A.: Site investigations and modelling at La Maina Landslides (Carnian Alps, Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 6, No. 1, 2006, str. 33-39
 11. Marcato G., Fujisawa K., Mantovani M., Pasuto A., Silvano S., Tagliavini F., Zabuski L.: Evaluation of seismic effect on the landslide deposits of Monte Salta (Eastern Italian Alps) using distinct element method. Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 7, No. 6, 2007, str. 695-701
 12. Krąpiec M., Rączkowski W., Danek M., Gil E., Kłusek M., Zabuski L.: Monitoring dendrogeomorfologiczny osuwisk w Beskidzie Niskim. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. 6, 2008, str. 173-184
 13. Rączkowski W., Zabuski L.: Numeryczne modelowanie deformacji stoku osuwiskowego - Maślana Góra w Szymbarku k. Gorlic. Geologia, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, Tom 34, z. 4, 2008, str. 733-742
 14. Borgatti L., Corsini A., Marcato G., Sartini G., Truffelli G., Zabuski L.: Apprise the structural mitigation of landslide risk via numerical modelling: a case study from the northern Apennines (Italy). Georisk, Vol. 2, No. 3, 2008, str. 141-160
 15. Zabuski L.: Stabilizowanie nasypów drogowych. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK Oddział w Krakowie, Monografie Konferencyjne Nr 88, Z. 144, Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, 2009, str. 441-461
 16. Gil E., Zabuski L., Mrozek T.: Hydrometeorological conditions and their relation to landslide processes in the Polish Flysch Carpathians (an example of Szymbark area). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, Vol. 43, 2009, str. 127-143
 17. Zabuski L., Wójcik A., Gil E., Mrozek T., Rączkowski W.: Landslide process in a flysch massif - case study of the Kawiory landslide, Beskid Niski Mts. (Carpathians, Poland). Geological Quarterly, Vol. 53, No. 3, 2009, str. 317-332
 18. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M.: Identyfikacja i monitorowanie procesów osuwiskowych w dolinie Brdy w Koronowie koło Bydgoszczy. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 6, 2012, str. 691-700
 19. Marcato G., Mantovani M., Pasuto A., Zabuski L., Borgatti L.: Monitoring, numerical modelling and hazard mitigation of the Moscardo landslide (Eastern Italian Alps). Engineering Geology, Vol. 128, 2012, str. 95-107
 20. Zabuski L.: Analiza zachowania się sztolni hydrotechnicznych zapory w Świnnej Porębie. Geofizyka: Biuletyn Informacyjny, Nr 11/2013, 2013, str. 105-113
 21. Zabuski L.: Ocena procesów osuwiskowych na podstawie wyników pomiarów inklinometrycznych. Przegląd Geologiczny, Tom 61, Nr 4, 2013, str. 248-256
 22. Zabuski L., Marcato G.: Analiza procesów osuwiskowych zboczy przy uwzględnieniu nieciągłego charakteru masywu. Przegląd Geologiczny, Tom 62, Nr 6, 2014, str. 308-316
 23. Zabuski L., Mrozek T., Świdziński W., Kulczykowski M., Laskowicz I.: Kompleksowe badanie osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie k. Bydgoszczy. Przegląd Geologiczny, Tom 62, Nr 9, 2014, str. 472-480
 24. Zabuski L.: Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierzu Thielu (1924 - 2015). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 4, 2015, str. 644-645
 25. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M., Mrozek B., Laskowicz I.: Monitoring of landslides in the Brda river valley in Koronowo (Polish Lowlands). Environmental Earth Sciences, Vol. 73, No. 12, 2015, str. 8609-8619 , DOI: 10.1007/s12665-015-4025-3
 26. Bossi G., Zabuski L., Pasuto A., Marcato G.: Capabilities of continuous and discontinuous modelling of a complex, structurally controlled landslide. Geotechnical and Geological Engineering, Vol. 34, No. 5, 2016, str. 1677-1686
 27. Mrozek T., Laskowicz I., Zabuski L., Kulczykowski M., Świdziński W.: Landslide susceptibility and risk assessment in non-mountainous region : a case study of Koronowo, northern Poland. Geological Quarterly, Vol. 60, No. 3, 2016, str. 758-769
 28. Szmytkiewicz P., Zabuski L.: Analysis of dune erosion on the coast of south Baltic Sea with taking into account dune landslide processes. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 64, No. 1, 2017, str. 3-15 , DOI: 10.1515/heem-2017-0001
 29. Zabuski L., Bossi G., Marcato G.: Influence of the geometry alteration of the landslide slope on its stability: A case study in the Carnian Alps (Italy). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 64, No. 2, 2017, str. 101-114 , DOI: 10.1515/heem-2017-0007
 30. Zabuski L.: Analysis of Slope Creep in the Example of a Landslide Slope in Koronowo near Bydgoszcz. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 65, No. 1, 2018, str. 3-10 , DOI: 10.1515/heem-2018-0001
 31. Zabuski L.: The influence of slope geometry on its stability: spatial and plane analysis. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 65, No. 4, 2018, str. 243-254 , DOI: 10.1515/heem-2018-0015
 32. Zabuski L., Przewłócki J.: Analiza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie.. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 40, Nr 3, 2019, str. 136-142
 33. Zabuski L., Kulczykowski M., Świdziński W.: Identification of the Causes of a Landslide in Koronowo (Polish Lowlands). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 66, No. 1-2, 2019, str. 47-56 , DOI: 10.1515/heem-2019-0004
 34. Zabuski L.: Three-Dimensional Analysis of a Landslide Process on a Slope in Carpathian Flysch. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 66, No. 1-2, 2019, str. 27-45 , DOI: 10.1515/heem-2019-0003
 35. Zabuski L.: Construction of Pressure Tunnels. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 66, No. 3-4, 2019, str. 77-100 , DOI: 10.1515/heem-2019-0006
 36. Chudoba P., Przewłócki J., Samól P., Zabuski L.: Optimization of Stabilizing Systems in Protection of Cultural Heritage: The Case of the Historical Retaining Wall in the Wisłoujście Fortress. Sustainability, 12(20), 2020, str. 8570-1-8570-16 , DOI: 10.3390/su12208570
 37. Winkelmann K., Zabuski L., Przewłócki J., Górski J.: Reliability-Based Stability Analysis of a Baltic Cliff by the Combined Response Surface Method. Geotechnical and Geological Engineering, 38, 2020, str. 5549-5563 , DOI: 10.1007/s10706-020-01384-5
 38. Zabuski, Marcato G.: Analysis of potential landslide processes in the Passo della Morte (Carnian Alps, Italy). Geological Quarterly, Vol. 66, No. 3, 2020, str. 681-691
 39. Zabuski L., Mierczyński J.: Distinct Element Simulation of a Landslide Process. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 67, No. 1-4, 2020, str. 3-16 , DOI: 10.1515/heem-2020-0001
 40. Zabuski L., Kulczykowski M.: Współczesne procesy osuwiskowe na klifie w Jastrzębiej Górze. Przegląd Geologiczny, Vol. 68, Nr 9, 2020, str. 682-666 , DOI: 10.7306/2020.26

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Thiel K., Zabuski L.: Rock mass investigations in hydroengineering. W: Comprehensive Rock Engineering. Principles, Practice and Projects. Red. J. A. Hudson, Pergamon Press 1993, Vol. 3, str. 839-861
 2. Thiel K., Zabuski L.: Rozdz. 6, 7. W: Właściwości fizyko-mechaniczne i modele masywów skalnych polskich Karpat fliszowych. Red. Thiel K., Wydawnictwo IBW PAN 1995, Biblioteka Naukowa Hydrotechnika, Nr 19, str. -
 3. Kulczykowski M., Zabuski L., Mrozek T., Laskowicz I., Świdziński W.: Stabilization of the landslide in the Brda River scarp at the abutment of the historical bridge of the narrow-gauge railway (Koronowo, Poland). W: Engineering Geology for Society and Territory - Volume 8. Springer 2015, Vol. 8, str. 381-385
 4. Zabuski L., Przewłócki J.: Stability Analysis of a Road Scarp in the Carpathian Mountains and Methods of its Protection. W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium. 2019, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 4, str. 1-9 , DOI: 10.1088/1757-899X/471/4/042004
 5. Przewłócki J., Zabuski L., Winkelmann K.: Reliability Analysis of Sea Cliff Slope Stability by Point Estimate Method. W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium. 2019, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 4, str. 1-9 , DOI: 10.1088/1757-899X/471/4/042003

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Thiel K., Zabuski L.: Empirical failure criterion for a jointed anisotropic rock mass. W: Proc. VI. Int. Congress on Rock Mechanics. A.A. Balkema 1987, Vol. 2, str. 563-568 , VI. Int. Congress on Rock Mechanics, 1987, Montreal
 2. Zabuski L.: Metody analizy stateczności tuneli. W: Materiały z VII Konferencji Zastosowanie Informatyki w Projektowaniu Budownictwa INFO-PRO 89. 1989, str. 179-195 , VII Konferencja Zastosowanie Informatyki w Projektowaniu Budownictwa INFO-PRO 89, 1989, Kudowa Zdrój
 3. Egger P., Zabuski L.: Behaviour of rough bolted joints in direct shear tests. W: Proc. VII Int. Congress on Rock Mechanics. A.A. Balkema 1991, Vol. 2., str. 1285-1289 , VII Int. Congress on Rock Mechanics, 1991, Aachen
 4. Thiel K., Zabuski L.: Determination of the shear strength parameters in the field tests and from back analysis of the slope stability. W: EUROCK 92 Int. Symp. ISRM on Rock Characterization. 1992, str. 432-437 , EUROCK 92 Int. Symp. ISRM on Rock Characterization, 1992, Chester
 5. Bober L., Zabuski L.: Flysch slope classification from viewpoint of the landslide prediction. W: Proc. Int. Symp. Geotechnical Engineering of Hard Soils-Soft Rocks. A.A. Balkema 1993, Vol.2, str. 1065-1072 , Int. Symp. Geotechnical Engineering of Hard Soils-Soft Rocks, 1993, Athens
 6. Thiel K., Zabuski L.: Procesy deformacji w czasie drążenia wyrobisk podziemnych we fliszu karpackim. W: Materiały XVII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu. 1994, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 65, Seria: Konferencje nr 33, str. 281-290 , XVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, 14-18 marca 1994 r., Szklarska Poręba
 7. Zabuski L.: Analiza procesów deformacji zachodzących podczas drążenia tuneli. W: Materiały Konferencji Budownictwo Podziemne '94. AGH 1994, str. 173-185 , Konferencja Budownictwo Podziemne '94, IX 1994,
 8. Thiel K., Zabuski L.: Wytrzymałość na ścinanie masywów skalnych fliszu karpackiego. W: Metody i interpretacje badań w geotechnice. Red. Kaczmarek J., Łydżba D., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1995, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 69, Konferencje Nr 36, str. 329-336 , Metody i interpretacje badań w geotechnice, XVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, 13-18 marca 1995, Szklarska Poręba
 9. Zabuski L.: Odkształcalność podłoża wież hydrotechnicznych przy zaporze w Świnnej Porębie. W: Odkształcalność podłoża budowli hydrotechnicznych w polskich Karpatach fliszowych: materiały na seminarium Świnna Poręba, październik 1995. Red. Thiel K., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1995, str. 48-60 , Odkształcalność podłoża budowli hydrotechnicznych w polskich Karpatach fliszowych, październik 1995, Świnna Poręba
 10. Thiel K., Zabuski L.: Geomechanical properties of clay-carbonate shales in Carpathian flysch rok masses, Example: Slope in Lipowica. W: Colloquium Mundanum Chalk and Shales Proceedings. BGMR 1995, str. 2.1.74-2.1.80 , Colloquium Mundanum Chalk and Shales, March 20-22, 1995, Brussels
 11. Thiel K., Zabuski L.: Failure phenomena in large-scale direct sheart test. W: Proceedings of the 2ND North American Rok Mechanics Symposium: Narms`96 on Rock Mechanics Tools and Techniques, vol. 2. Red. M. Aubertin, F. Hassani, H. Mitri, A.A. Balkema 1996, str. 1977-1984 , A Regional Conference of ISRM Montreal, 19-21 June 1996, Quebec, Canada
 12. Thiel K., Zabuski L.: Deformations of the shallow tunnels in flysh rock mass. W: Environmental and Safety Concerns in Underground Construction, Proceedings of the 1st Asian Rock Mechanics Symposium: ARMS`97, A Regional Conference of ISRM, Vol. 1. Red. Hi-Keun Lee, Hyungsik Yang, So-Keul Chung, A.A. Balkema 1997, str. 239-244 , The 1st Asian Rock Mechanics Symposium: ARMS`97 A Regional Conference of ISRM, 13-15 October 1997, Seul/Korea
 13. Zabuski L., Thiel K., Ambrożewski Z.: Rock bolting as stabilization measure of abutment slides occurring during performance of hydrotechnical construction. W: Proceedings XIX Congres des Grands Barrages, Q. 75, R. 15. Commission Internationale des Grandes Barrages 1997, str. 201-206 , XIX Congres des Grands Barrages, 1997, Florence
 14. Thiel K., Zabuski L.: Measurements and analysis of tunnel deformations. W: Proceedings of International Conference on Geomechanics/Ground Control in Mining and Underground Construction, Vol. 2. 1998, str. 793-802 , International Conference on Geomechanics/Ground Control in Mining and Underground Construction, 1998, Wollongong, Australia
 15. Mazurek J., Zabuski L., Bestyński Z.: Metody i wyniki stabilizowania skarpy w rejonie wlotów do sztolni hydrotechnicznych. W: Seminarium Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1998, str. 99-108 , Seminarium Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, 1998, Świnna Poręba
 16. Zabuski L.: Stabilizowanie zboczy. W: Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, Materiały na Seminarium. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1998, str. 28-37 , Seminarium Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, 1998, Świnna Poręba
 17. Zabuski L.: Dylatometryczne badania właściwości deformacyjnych fliszowego masywu skalnego. W: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym''. AGH 1999, str. - , Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym'', IX.1999, Kraków
 18. Zabuski L., Thiel K., Ambrożewski Z.: Kotwienie jako środek stabilizujący zsuwy zboczy zachodzące podczas wykonywania konstrukcji hydrotechnicznej. W: Polskie referaty zgłoszone na 19 Kongres Wielkich Zapór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2000, Materiały Badawcze, 11, str. 29-32 , 19 Kongres Wielkich Zapór, ,
 19. Zabuski L., Thiel K.: Deformability of the rock foundation of hydrotechnical construction - dam site in Carpathian Flysch. W: Proceedings, XX International Congress Large Dams. 2000, str. - , XX International Congress Large Dams, 2000, Beijing
 20. Zabuski L.: Wpływ niektórych błędów wykonywania obudowy tunelu na jego zachowanie. W: Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Podziemne 2000. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo Dydaktyczne 2000, str. 632-641 , Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Podziemne 2000, wrzesień 2000, Kraków
 21. Zabuski L.: Ogólne zasady i metody stabilizowania zboczy. W: Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych: materiały konferencyjne. Red. Thiel K., Kledyński Z., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2000, str. 192-204 , Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, 14 września 2000, Warszawa
 22. Zabuski L., Thiel K.: Influence of tunnel depth on its behaviour during construction. W: International Conference Tunnelling Asia. Central Board of Irrigation and Power 2000, str. 260-268 , International Conference Tunnelling Asia, 26-29 September 2000, New Delhi
 23. Zabuski L.: Wpływ procedury wykonania zabiegów stabilizujących na stateczność podcinanego zbocza. W: Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych: materiały konferencyjne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2002, str. 127-132 , Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, 9-11 października 2002, Żywiec
 24. Zabuski L.: Stabilizowanie skarpy drogowej. W: Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych: materiały konferencyjne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2002, str. 133-141 , Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, 9-11 października 2002, Żywiec
 25. Mrozek T., Poli S., Sterlacchini S., Zabuski L.: Landslide susceptibility assessment. A case study from the Beskid Niski Mts., Carpathians, Poland. Polish Geological Institute 2004, Polish Geological Institute Special Papers, Vol. 15, str. 13-18 , Risks Caused by the Geodynamic Phenomena in Europe, May 20-22 2004, Wysowa, Poland
 26. Zabuski L.: Prediction of the slope movements on the base of inclinometric measurements and numerical calculations. Polish Geological Institute 2004, Polish Geological Institute Special Papers, Vol. 15, str. 29-37 , Risks Caused by the Geodynamic Phenomena in Europe, May 20-22 2004, Wysowa, Poland
 27. Zabuski L., Gil E., Bochenek W.: Interdependence between ground water level and displacement of the landslide slope. Polish Geological Institute 2004, Polish Geological Institute Special Papers, Vol. 15, str. 39-41 , Risks Caused by the Geodynamic Phenomena in Europe, May 20-22 2004, Wysowa, Poland
 28. Zabuski L.: Stabilizowanie osuwiska (Przykład: zbocze "Falkowa" w Nowym Sączu). W: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Eksploatacja Infrastruktury w sytuacjach kryzysowych, Referaty, Tom 2: Infrastruktura transportowa i budowle inżynierskie w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo budynków i budowli. 2004, str. 173-181 , XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Eksploatacja Infrastruktury w sytuacjach kryzysowych, 18-20 października 2004, Warszawa, Rynia
 29. Mrozek T., Wójcik A., Rączkowski W., Nescieruk P., Zimnal Z., Gil E., Bochenek W., Zabuski L.: Osuwiska okolic Szymbarku. Aplikacyjne aspekty projektu ,,Alarm''. W: VII Zjazd Geomorfologów Polskich: przewodnik do sesji terenowej ,,Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych''. Red. Kotarba A., Krzemień K., Święchowicz J., IGiGP UJ 2005, str. 62-68 , Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, 19-22.09.2005, Kraków
 30. Marcato G., Silvano S., Zabuski L.: Modellazione di ammassi rocciosi instabili con il metodo degli elementi distinti. AIGA 2006, Giornale di Geologia Applicata, Vol. 2, str. 87-92 , 2 Congresso Nazionale AIGA, 15-17 febbraio 2006, Bari
 31. Zabuski L.: Numerical three-dimensional modelling of the landslide process in the Carpathian flysch. W: Proceedings of the conference Mass Movement Hazard in Various Environments. Red. Graniczny M., Czarnogórska M., Jarmołowicz-Szulc K., Balabanis P., Polish Geological Institute 2006, Polish Geological Institute Special Papers, Vol. 20, str. 114-118 , Mass Movement Hazard in Various Environments, 20-21 October 2005, Kraków
 32. Zabuski L.: Numerical modelling of the landslide process using discontinuous approach. W: Proceedings of the conference Mass Movement Hazard in Various Environments. Red. Graniczny M., Czarnogórska M., Jarmołowicz-Szulc K., Balabanis P., Polish Geological Institute 2006, Polish Geological Institute Special Papers, Vol. 20, str. 119-124 , Mass Movement Hazard in Various Environments, 20-21 October 2005, Kraków
 33. Rączkowski W., Wójcik A., Zabuski L.: Zintegrowane badania osuwiskowe w rejonie Szymbarku, Beskid Niski - na przykładzie projektu Alarm w 5 Programie Ramowym UE. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Red. Krzysztofiak L., 2006, Biblioteka Monitoringu Środowiska, str. 121-134 , XVI Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 15-17 września 2005, Wigry
 34. Zabuski L., Bochenek W., Gil E.: Współczesne quasi-ciągłe ruchy osuwiskowe w rejonie Szymbarku (Beskid Niski). W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Red. Krzysztofiak L., 2006, Biblioteka Monitoringu Środowiska, str. 135-144 , XVI Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 15-17 września 2005, Wigry
 35. Marcato G., Borgatti L., Corsini A., Pasuto A., Silvano S., Zabuski L.: Numerical analysis of countermeasure work influence on earth slide stabilisation: a case study in South Tyrol (Italy). W: Conference Presentations, 1st North American Landslide Conference, Vail, Colorado. Red. Schaefer V. R., Schuster R. L., Turner A. K., AEG 2007, AEG Special Publication, No. 23, str. 1007-1015 , First North American Landslide Conference ''Landslides and Society: Integrated Science, Engineering, Management, and Mitigation'', 3-8 June 2007, Vail, Colorado
 36. Marcato G., Mantovani M., Pasuto A., Tagliavini F., Silvano S., Zabuski L.: Assessing the possible future development of the Tessina landslide using numerical modelling. W: Proceedings of the International Conference on Landslide Processes: from Geomorphologic Mapping to Dynamic Modelling. Red. Malet J.-P., Remaître A., Boogard T., CERG 2009, str. 327-332 , Landslide Processes: from geomorphologic mapping to dynamic modelling, 6-7 February, 2009, Strasbourg
 37. Zabuski L.: Inklinometryczne pomiary przemieszczeń zbocza jako podstawa oceny mechanizmów osuwiskowych. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Bochenek W., Kijowska M., Mała Poligrafia WSD Redemptorystów 2009, Biblioteka Monitoringu Środowiska, str. 322-328 , Sympozjum ,,Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce'', 2008, Szymbark
 38. Zabuski L., Marcato G.: Behaviour of a tunnel excavated in jointed rock mass. W: Geologically Active: Proceedings of the 11th IAEG Congress. Red. Williams A. L., Pinches G. M., Chin C. Y., McMorran T. J., Massey C. I., CRC Press 2010, str. 3927-3934 , Geologically Active: 11th IAEG Congress, 5-10 September 2010, Auckland
 39. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M.: Osuwisko w nasypie przy przyczółku mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie k. Bydgoszczy. W: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Awarie Budowlane''. Red. Flaga K., 2013, str. 451-458 , Awarie Budowlane, 21-24 maja 2013, Międzyzdroje
 40. Laskowicz I., Mrozek T., Zabuski L.: Ryzyko osuwiskowe - implikacje dla zagospodarowania przestrzennego i stabilizowania indywidualnych obiektów (na przykładzie Koronowa k. Bydgoszczy). W: Ogólnopolska Konferencja O!SUWISKO: Materiały konferencyjne. Red. Kalinowska A., Zawada P., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 2015, str. 42-43 , Ogólnopolska Konferencja O!SUWISKO, 19-22 maja 2015, Wieliczka
 41. Zabuski L., Bossi G., Marcato G.: Assessing the stability of a complex landslide through geotechnical modelling - a case study in the Carnian Alps(Italy). W: Challenges in Geotechnical Engineering: Proceedings of the 2nd International Conference. Red. Boyko I., Greinert A., Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA) 2017, str. 100-101 , 2nd International Conference "Challenges in Geotechnical Engineering" CGE-2017, 20-23 November 2017, Kyiv
 42. Zabuski L., Świdziński W.: Stability analysis of the Baltic cliff landslide. W: Challenges in Geotechnical Engineering: Proceedings of the 2nd International Conference. Red. Boyko I., Greinert A., Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA) 2017, str. 98-99 , 2nd International Conference "Challenges in Geotechnical Engineering" CGE-2017, 20-23 November 2017, Kyiv

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku