Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9251 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id9251
titleMechanika procesów osuwiskowych - modelowanie, stateczność, stabilizowanie
authorsZabuski L.
affiliations
year2022
ISBN9788385708896
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
covercover 9251.jpg
full text linkhttp://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/Zabuski-Mechanika_procesow_osuwiskowych_-_modelowanie_statecznosc_stabilizowanie.pdf
abstractsDespite numerous studies aimed at investigating various aspects of landslides, these phenomena have not received a comprehensive study, mainly in the field of engineering geology, discussing methods and results of geomechanical modelling of landslides taking into account the results of natural (geological) studies. In fact, the focus has been on single landslides taking into account geological or geological-engineering aspects. The monograph presented here considers rock and soil mechanics issues, discussing purely geological issues to a lesser extent. At the outset, the history of research on Carpathian landslides is briefly discussed and then — against the background of geological structure of the Carpathian flysch area — the characteristics of landslides are outlined, which A. Kleczkowski (1955) defines as „a recurrent tendency to landslides, caused by external conditions or internal causes”. External conditions are factors affecting the object from outside, while internal causes are usually a reaction to external factors (conditions). In addition, a description of the mechanical properties of the flysch medium, its geomechanical models and the results of slope stability calculations are presented. The geological properties here constitute the „input” information for geomechanical analyses. They include the results of analysis of stability and deformation processes of exemplary slopes — in part selected from the sites collected in the above-mentioned monograph, as well as model (fictitious) slopes. Much attention is paid to methods of monitoring the behaviour of landslide slopes, showing example solutions and measurement results. An extensive chapter deals with slope stabilisation methods. The inclusion of many examples of various types of analyses, studies and measurements is an important feature of the monograph. This is due to the author's belief that the best way to consolidate and understand certain studied and solved tasks is to illustrate them with an example. In spite of a certain subjectivity, the work includes important issues for the recognition of the title mechanics of landslide processes — their modelling, stability analyses, stabilisation and monitoring of landslides - which are relevant and even, as is likely, may dominate in the future. These include, for example:
  • numerical studies that are helpful in solving problems of slope stability and in the design of engineering structures, methods for reinforcing rock and soil mass (e.g. injection, bolting, anchoring),
  • development of methods and apparatus for monitoring landslide processes as well as stable slopes at risk
  • research and introduction into practice of new construction materials in stabilising landslide movements.
The above discussion concludes with the observation that, despite many years of experience, the author is not the „alpha and omega” in the field of landslides. The issues are multifaceted, covering many areas. Many aspects are not discussed because the author has not encountered them, dealt with them or is only generally familiar with them. This includes the latest measurement techniques — laser scanning or satellite photogrammetry. However, the author's research on landslides and slope stability analysis resulted in a wealth of experience and results that may be of interest to scientists and specialists dealing with these issues. To enrich the work — in addition to the results of his own research — the author presents selected results from domestic and foreign literature. The research was concentrated in the Flysch Carpathians, therefore the vast majority of the described and analysed sites are located in the Carpathians. Only in few cases the author discusses landslides located in other regions (e.g. Alps in Italy, Polish Lowlands). The author does not assume that the monograph will be read and studied holistically — from beginning to end. However, some of the problems discussed in individual chapters may selectively interest the reader and provide material for gaining knowledge or deepening it in selected issues. It is conceivable that one reader will be interested in slope classifications, while another reader will be interested in, for example, monitoring or methods of analysing slope stability or slope stabilisation. The work may be of interest to a wide range of geotechnical engineers and geologists, civil engineers, as well as specialists from other disciplines encountering slope stability problems in their work. It may also be useful for academics and students of various disciplines, students, engineers and field administration staff.
Pomimo licznych prac mających na celu zbadanie różnorodnych aspektów procesów osuwiskowych, zjawiska te nie doczekały się dotychczas kompleksowego opracowania, głównie z zakresu geologii inżynierskiej, omawiającego metody i wyniki modelowania geomechanicznego osuwisk z uwzględnieniem wyników badań przyrodniczych (geologicznych). W rzeczywistości skupiano się z reguły na pojedynczych osuwiskach z uwzględnieniem aspektów geologicznych lub geologiczno-inżynierskich. W prezentowanej monografii uwzględniono zagadnienia mechaniki skał i gruntów, w mniejszym stopniu omawiając zagadnienia czysto geologiczne. Na wstępie krótko omówiono historię badań nad osuwiskami karpackimi, a następnie — na tle budowy geologicznej obszaru fliszu karpackiego — zarysowano charakterystykę osuwisk, które profesor Antoni Kleczkowski w roku 1955 zdefiniował jako „powtarzającą się skłonność do osuwania, wywołaną warunkami zewnętrznymi lub przyczynami wewnętrznymi”. Warunki zewnętrzne to czynniki, oddziałujące na obiekt z zewnątrz, natomiast przyczyny wewnętrzne są najczęściej reakcją na czynniki (warunki) zewnętrzne. Ponadto przedstawiono w monografii opis właściwości mechanicznych ośrodka fliszowego, jego modele geomechaniczne oraz wyniki obliczeń stateczności zboczy. Właściwości geologiczne stanowią tu informacje „wejściowe” dla analiz geomechanicznych. Zawierają one wyniki analizy stateczności i deformacji przykładowych stoków — wybranych po części z obiektów omawianych w monografii, a także zboczy modelowych (fikcyjnych). Wiele uwagi poświęcono metodom monitorowania zachowania się zboczy osuwiskowych, pokazując przykładowe rozwiązania i wyniki pomiarów. Obszerny rozdział dotyczy metod stabilizacji zboczy. Ważną cechą monografii jest zamieszczenie wielu przykładów różnego rodzaju analiz, badań i pomiarów. Wynika to z przekonania autora, że najlepszym sposobem utrwalenia i zrozumienia pewnych badanych i rozwiązywanych zadań jest zilustrowanie ich przykładem. Pomimo pewnego subiektywizmu, praca zawiera ważne dla rozpoznania tytułowej mechaniki procesów osuwiskowych — ich modelowania, analiz stabilności, stabilizacji i monitoringu osuwisk — zagadnienia, które są istotne, a nawet prawdopodobne mogą dominować w przyszłości. Należą do nich na przykład:
  • badania numeryczne, które są pomocne w rozwiązywaniu problemów stateczności zboczy oraz w projektowaniu konstrukcji inżynierskich, metody wzmacniania górotworu i gruntu (np. iniekcja, kotwienie),
  • opracowanie metod i omówienie aparatury do monitorowania procesów osuwiskowych oraz stabilnych stoków zagrożonych,
  • badania i wprowadzanie do praktyki nowych materiałów budowlanych stosowanych przy stabilizowaniu ruchów osuwiskowych.
Powyższe rozważania kończy autor uwagą, że mimo wieloletniego doświadczenia nie jest on „alfą i omegą” w dziedzinie osuwisk. Problematyka ta jest wielowątkowa, obejmuje wiele obszarów. Szereg aspektów nie zostało omówionych, ponieważ autor nie spotkał się z nimi, nie zajmował się nimi lub jest z nimi zaznajomiony tylko ogólnie. Dotyczy to między innymi najnowszych technik pomiarowych — skaningu laserowego czy fotogrametrii satelitarnej. Tym niemniej badania autora nad osuwiskami i analizą stateczności zboczy zaowocowały bogatym doświadczeniem i wynikami, które mogą zainteresować naukowców i specjalistów zajmujących się tymi zagadnieniami. Dla wzbogacenia pracy — oprócz wyników badań własnych — autor przedstawia wybrane wyniki z literatury krajowej i zagranicznej. Badania koncentrowały się w Karpatach fliszowych, dlatego zdecydowana większość opisanych i przeanalizowanych stanowisk znajduje się w Karpatach. Tylko w nielicznych przypadkach autor omawia osuwiska zlokalizowane w innych regionach (np. Alpy we Włoszech, Niż Polski). Autor nie zakłada, że monografia zostanie przeczytana i przestudiowana w całości, od początku do końca. Jednak niektóre problemy poruszane w poszczególnych rozdziałach mogą wybiórczo zainteresować czytelnika i stanowić materiał do zdobycia wiedzy lub jej pogłębienia w wybranych zagadnieniach. Można sobie wyobrazić, że jeden czytelnik będzie zainteresowany klasyfikacjami zboczy, a inny np. monitoringiem czy metodami analizy stateczności zboczy lub ich stabilizacji. Praca może zainteresować szerokie grono inżynierów i geologów geotechników, inżynierów budownictwa, a także specjalistów z innych dziedzin stykających się w swojej pracy z problemami stateczności zboczy. Może być również przydatna dla pracowników naukowych i studentów różnych dyscyplin, studentów, inżynierów i pracowników administracji terenowej.
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku