Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9069 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9069
titleAnaliza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie.
authorsZabuski L.1, Przewłócki J.2
affiliations
pages136 — 142
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2019-3/2019-3_136-142_Zabuski.pdf
abstractsThe results of calculations of slope stability on the section covering three landslides of the railway line, near the water reservoir in Świnna Poręba on the Skawa river. The computations performed in a plane state using the FLAC2D software based on the finite difference method. Analysis of several methods for stabilizing the slope and assessment of their effectiveness.
Wyniki obliczeń stateczności zbocza na odcinku obejmującym trzy osuwiska trasy linii kolejowej, w rejonie zbiornika wodnego w Świnnej Porębie na rzece Skawie. Obliczenia wykonane w układzie płaskim programem FLAC2D opartym na metodzie różnic skończonych. Analiza kilku metod zabezpieczenia zbocza i ocena ich skuteczności.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9067
year2019
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 40, Nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku