Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "przetargi"

W związku z koniecznością wymiany przetwornika sygnału do czujników przyspieszenia na stanowisku badawczym w kanale falowym Instytut Budownictwa Wodnego PAN poszukuje dostawcy ww elementu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2018 z dnia 10.12.2018

Procedura zgodna z art. 4 d. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego zgodnego z regulaminem Zamówień Publicznych IBW PAN

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i wymiana przetwornika sygnału do czujników przyspieszenia typu Endevco 7751-500. Przetwornik powinien posiadać własny interfejs pozwalający na podgląd rejestrowanych przyśpieszeń. Poza tym powinien zapewniać wyjścia napięciowe (BNC) w zakresie +-10V dla każdego kanału, pozwalające zintegrować  zapis z czujników z obecnie używanym systemem pomiarowym.

 1. Termin składania ofert: 17.12.2018 r. godzina 9:00

 2. Oferty składać można:

  1. Drogą mailową na adresy: d.majewski@ibwpan.gda.pl oraz sekr@ibwpan.gda.pl (e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).
  2. Pocztą lub kurierem na adres: IBW PAN pokój 47 (sekretariat) ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk. By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.12.2018 r. do godziny 9.00.
  3. Złożone osobiście pod ww. adresem.
 3. Kryterium wyboru Wykonawcy: - Cena – 100%

 4. Gwarancja: Zamawiający wymaga przynajmniej 12 miesięcy gwarancji.

 5. Otwarcie i odczytanie ofert przewidziane jest na 17.12.2017 r. o godzinie 9:05 w siedzibie Zamawiającego.

 6. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dnia 14.12.2018 r. do godziny 14:00. Zamawiający bez podania źródła pytań umieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej. Pytania można kierować na: mgr Dawid Majewski, tel. 58 522 29 38 lub mail: d.majewski@ibwpan.gda.pl

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.DZP

Dokumenty to pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe we wersji PDF

(dotyczy: Wykonania rozbudowy i przebudowy instalacji gazu w budynkach będących własnością Instytutu Budownictwa Wodnego PAN zlokalizowanych na działce nr 133/5, obręb 0010, położonej przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku)

Unieważnienie postępowania

Dokumenty do pobrania:Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku