Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "przetargi"


Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku składa niniejsze zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen oraz ewentualne zlecenie dostawy ładowarki kołowej. Parametry, które musi spełniać urządzenie:

 • wysokość maksymalna maszyny z kabiną 2,60 m;

 • silnik spełniający normę co najmniej EURO 3;

 • masa podnoszenia co najmniej 800 kg;

 • czas dostarczenia maszyny od złożenia zamówienia: maksymalnie 2 tygodnie;

 • wyposażenie: kabina, łyżka zwykła co najmniej 400 l, widły do palet, szybkozłącze;

 • gwarancja: co najmniej 18 miesięcy;

 • urządzenie nowe, nieuszkodzone.

Dodatkowo, prosimy o wycenę chwytaka typu "krokodyl" oraz o podanie ceny brutto całego zestawu wraz z dostarczeniem na teren Instytutu przy ulicy Kościerskiej 7 w Gdańsku. Wszelkie szczegóły dotyczące zapytania i potencjalnej oferty prosimy uzgadniać pod numerem: 664-885-924 do 7 września 2020 włącznie do godziny 14.00


(dotyczy: Dostawy dystrybutora wody na płytę laboratorium hydraulicznego wraz z akcesoriami dla Instytutu Budownictwa Wodnego PAN przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku)

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a56058df-7818-42f5-b805-a15170726085

20.05.2020 r. - Informacja o otwarciu ofert.

20.05.2020 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dokumenty do pobrania:(dotyczy: Przebudowa układu hydraulicznego pompowni zasilającej wodą modele badawcze na betonowej płycie laboratorium IBW PAN w Gdańsku przy ulicy Kościerskiej 7)

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=27270dcc-dbd8-48c1-a5b6-f9be13976abe

2020-02-12: Otwarcie ofert

2020-02-13: Unieważnienie postępowania

Dokumenty do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2019 z dnia 19.11.2019

Procedura zgodna z art. 4 d. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego zgodnego z regulaminem Zakupów w IBW PAN

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 1 kpl. zestawu odbiornika GNSS+SIEĆ

Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki gwarancji i serwisu znajdują się w załączniku nr 1-SOPZ.

Oferta powinna być złożona według wzoru znajdującego się w załączniku nr 2 – formularz oferty.

 1. Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godzina 10:00

 2. Oferty składać można:

  1. Drogą mailową na adresy: jarbieg@ibwpan.gda.pl oraz dzialzamowien@ibwpan.gda.pl (e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).
  2. Pocztą lub kurierem na adres: IBW PAN pokój 47 (sekretariat) ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk. By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.11.2019 r. do godziny 10.00.
  3. Złożone osobiście pod ww. adresem.
 3. Kryterium wyboru Wykonawcy: - Cena – 100%

 4. Gwarancja: Zamawiający wymaga przynajmniej 12 miesięcy gwarancji.

 5. Otwarcie i odczytanie ofert przewidziane jest na 26.11.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

 6. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dnia 22.11.2019 r. do godziny 13:00. Zamawiający bez podania źródła pytań umieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej. Pytania można kierować na: dr Jarosław Biegowski, tel. 58 522 29 39 lub mail: jarbieg@ibwpan.gda.pl

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

 8. Prawem właściwym dla umowy zawartej z Zamawiającym jest prawo polskie a sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów z tej umowy jest sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

Dokumenty to pobrania:

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w wersji DOCX
 2. Formularz oferty w wersji DOCX

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/2019 z dnia 10.11.2019

Procedura zgodna z art. 4 d. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego zgodnego z regulaminem Zakupów w IBW PAN

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 2 szt. prądomierza do pomiaru prędkości wody w 3 kierunkach

Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1-SOPZ

 1. Termin składania ofert: 18.11.2019 r. godzina 13:00

 2. Oferty składać można:

  1. Drogą mailową na adresy: jarbieg@ibwpan.gda.pl oraz dzialzamowien@ibwpan.gda.pl (e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).
  2. Pocztą lub kurierem na adres: IBW PAN pokój 47 (sekretariat) ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk. By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego do dnia 18.11.2019 r. do godziny 13.00.
  3. Złożone osobiście pod ww. adresem.
 3. Kryterium wyboru Wykonawcy: - Cena – 100%

 4. Gwarancja: Zamawiający wymaga przynajmniej 24 miesięcy gwarancji.

 5. Otwarcie i odczytanie ofert przewidziane jest na 18.11.2019 r. o godzinie 13:15 w siedzibie Zamawiającego.

 6. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dnia 14.11.2019 r. do godziny 14:00. Zamawiający bez podania źródła pytań umieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej. Pytania można kierować na: dr Jarosław Biegowski, tel. 58 522 29 39 lub mail: jarbieg@ibwpan.gda.pl

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

 8. Prawem właściwym dla umowy zawartej z Zamawiającym jest prawo polskie a sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów z tej umowy jest sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

Dokumenty to pobrania:

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w wersji DOCX
 2. Formularz oferty w wersji DOCX

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/10/2019 z dnia 23.10.2019

Procedura zgodna z art. 4 d. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego zgodnego z regulaminem Zakupów w IBW PAN

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 4 szt. czujników do pomiaru poziomu zwierciadła wody

Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1-SOPZ

 1. Termin składania ofert: 31.10.2019 r. godzina 10:00

 2. Oferty składać można:

  1. Drogą mailową na adresy: jarbieg@ibwpan.gda.pl oraz dzialzamowien@ibwpan.gda.pl (e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).
  2. Pocztą lub kurierem na adres: IBW PAN pokój 47 (sekretariat) ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk. By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego do dnia 31.10.2019 r. do godziny 10.00.
  3. Złożone osobiście pod ww. adresem.
 3. Kryterium wyboru Wykonawcy: - Cena – 100%

 4. Gwarancja: Zamawiający wymaga przynajmniej 24 miesięcy gwarancji.

 5. Otwarcie i odczytanie ofert przewidziane jest na 31.10.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

 6. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dnia 28.10.2019 r. do godziny 14:00. Zamawiający bez podania źródła pytań umieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej. Pytania można kierować na: dr Jarosław Biegowski, tel. 58 522 29 39 lub mail: jarbieg@ibwpan.gda.pl

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

 8. Prawem właściwym dla umowy zawartej z Zamawiającym jest prawo polskie a sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów z tej umowy jest sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

Dokumenty to pobrania:

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w wersji PDF
 2. Formularz oferty w wersji PDF
 3. Formularz oferty w wersji DOCX

(dotyczy: Dostawy skanera laserowego 3D wraz z akcesoriami, wyposażeniem, dedykowanym oprogramowaniem, komputerem przenośnym oraz szkoleniem dla Instytutu Budownictwa Wodnego PAN przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku)

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09/2019 z dnia 09.09.2019

Procedura zgodna z art. 4 d. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego zgodnego z regulaminem Zamówień Publicznych IBW PAN

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa prądomierza profilującego

Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1-SOPZ

 1. Termin składania ofert: 26.09.2019 r. godzina 10:00

 2. Oferty składać można:

  1. Drogą mailową na adresy: jarbieg@ibwpan.gda.pl oraz dzialzamowien@ibwpan.gda.pl (e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).
  2. Pocztą lub kurierem na adres: IBW PAN pokój 47 (sekretariat) ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk. By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.09.2019 r. do godziny 10.00.
  3. Złożone osobiście pod ww. adresem.
 3. Kryterium wyboru Wykonawcy: - Cena – 100%

 4. Gwarancja: Zamawiający wymaga przynajmniej 12 miesięcy gwarancji.

 5. Otwarcie i odczytanie ofert przewidziane jest na 26.09.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

 6. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dnia 23.09.2019 r. do godziny 14:00. Zamawiający bez podania źródła pytań umieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej. Pytania można kierować na: dr Jarosław Biegowski, tel. 58 522 29 39 lub mail: jarbieg@ibwpan.gda.pl

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

 8. Prawem właściwym dla umowy zawartej z Zamawiającym jest prawo polskie a sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów z tej umowy jest sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

Dokumenty to pobrania:

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w wersji PDF
 2. Formularz oferty w wersji PDF
 3. Formularz oferty w wersji DOCX

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku