Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "MLB"


W listopadzie 2022 r. w rejonie Lubiatowa rozpoczęto pomiary falowania i prądów przy pomocy nowej boi falowo-prądowej DWR4 zakotwiczonej w odległości ok. 2.7 km od brzegu, na głębokości ok. 18 m. Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są dostępne na stronie internetowej MLB Lubiatowo:

http://www.ibwpan.gda.pl/mlb/camera

Boja do pomiarów falowania

Otrzymaliśmy wiele zapytań o nowe położenie kamery. Po erozji brzegu spowodowanej sztormem z 6. grudnia 2013 maszt z kamerą znalazł zbyt blisko skraju wydmy. Byliśmy zmuszeni przenieść się bliżej lasu gdzie widok na plażę wzdłuż brzegu był ograniczony.

Dlatego teraz kamera jest skierowana poprzecznie do brzegu.


On 19 February, the wave buoy was withdrawn from the sea for replacement of batteries and conservation. Until next deployment, the parameters measured by the buoy, namely the water temperature, wave height, period and direction, will be unavailable on the website.

As soon as the conservation works are finished and the weather is convenient, the buoy will be deployed again and the data will appear on the website.


Po krótkiej przerwie technicznej kontynuowane są pomiary falowania w rejonie Lubiatowa. Podobnie jak w okresie ubiegłym, pomiary prowadzone są przy pomocy boi falowej Directional Waverider DWR-7 Mk. III zakotwiczonej tym razem w odległości ok. 2.5 km od brzegu, na głębokości 18 m.

Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są podawane na stronie internetowej MLB Lubiatowo

http://www.ibwpan.gda.pl/pl/mlb/camera

Zakończenie pomiarów planuje się nie wcześniej niż wiosną 2015 r.

Boja do pomiarów falowania


Po krótkiej przerwie technicznej kontynuowane są pomiary falowania w rejonie Lubiatowa. Podobnie jak w okresie ubiegłym, pomiary prowadzone są przy pomocy boi falowej Directional Waverider DWR-7 Mk.III zakotwiczonej w odległości ok. 2 km od brzegu, na głębokości 15 m. Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są podawane na stronie internetowej MLB Lubiatowo:

http://www.ibwpan.gda.pl/pl/mlb/camera

Zakończenie pomiarów planuje się nie wcześniej niż wiosną 2015 r.

Boja do pomiarów falowania


W czerwcu 2011 r. w rejonie Lubiatowa rozpoczęto pomiary falowania przy pomocy boi falowej Directional Waverider Mk. III zakotwiczonej w odległości ok. 2 km od brzegu, na głębokości 16 m. Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są podawane na stronie internetowej MLB Lubiatowo

http://www.ibwpan.gda.pl/pl/mlb/camera

Zakończenie pomiarów przewiduje się w maju 2012 r.

Boja do pomiarów falowania


W roku 2011 odbędzie się w MLB Lubiatowo ekspedycja badawcza, podczas której wykonywane będą pomiary parametrów fal i prądów morskich oraz zmian położenia linii brzegowej.

Główna część pomiarów rozpocznie się we wrześniu 2011 roku, ale już w maju zakotwiczona zostanie boja do rejestracji falowania na głębokości ok. 15 m w odległości ok. 1 Mm od brzegu.


Two measuring towers collapsed into the water during the recent storm (end of December 2010). Remnants of the second tower are still visible in the sea, while the first one disappeared almost totally. The detailed inspection and protection of the infrastructure is planned in the spring 2011.

Further investigations will be carried out by use of autonomous measuring devices.


W ramach finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu badawczego pt. „Zmienność procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w strefie brzegowej wschodniej części Zatoki Gdańskiej” (decyzja/umowa nr 2805/B/P01/2008/35, nr projektu N N306 280535), realizowanego przez IBW PAN w okresie od 24.09.2008 r. do 23.09.2010 r., w porozumieniu z Urzędem Morskim w Gdyni prowadzone były pomiary falowania w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem boi falowej Directional Waverider, produkcji holenderskiej firmy DATAWELL B.V. (zob. fotografia)

Pomiary rozpoczęto w dniu 1 lipca 2009 r. a ich zakończenie nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2010 r. Boja falowa była zakotwiczona w rejonie Kątów Rybackich, na głębokości 20.5 m, w odległości ok. 2.4 km od linii brzegowej (19°14.54’ E, 54°22.76’ N).

W dniach 13-15 października 2009 r. zarejestrowano falowanie sztormowe, którego parametry dowodzą wystąpienia warunków na miarę ekstremów z kilkudziesięciu lat. W godzinach wieczornych 14 października maksymalna wysokość fali (Hmax) osiągnęła 11.82 m, wysokość fali znacznej (Hsig) wynosiła 6.89 m a średnia wysokość fal (Hśr) była równa 4.57 m. Średni okres fali w tym czasie wynosił 9.5 s. Zapis wysokości fal przedstawia załączony rysunek.

falowanie sztormoweSygnały pomierzone przez boję falową transmitowane były drogą radiową na ląd. Rejestracja falowania przez odbiornik i komputer odbywała się w pomieszczeniu Obchodu Ochrony Wybrzeża w Kątach Rybackich, udostępnionym przez Urząd Morski w Gdyni. Brak dostawy prądu uniemożliwił zapis falowania podczas szczytowej fazy sztormu. Niewykluczone, że wysokości fal w tej fazie trwania sztormu były wyższe od zapisanych wieczorem 14 października.

Pełne wyniki zapisu falowania znajdują się w bazie danych IBW PAN. W celu dokonania oceny charakterystyk falowania zarejestrowanego podczas ok. dziesięciomiesięcznego okresu pomiarowego (01.07.2009 r. – 20.04.2010 r.), w tym oceny sztormowości, w porównaniu z falowaniem teoretycznie zrekonstruowanym dla pobliskiego punktu prognostycznego dla 44 lat (1958-2001), wyznaczono kierunkowe rozkłady wysokości głębokowodnych fal znacznych dla ww. dwóch okresów (tzw. róże wysokości falowania). Najbliższy miejscu pomiarów jest punkt prognostyczny o współrzędnych 54°24.996’ N, 19°26.640’, położony w odległości ok. 5600 m w miejscu gdzie głębokość wody wynosi ok. 45 m. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano szesnastokierunkowe róże falowania z rozdzielczością wysokości fal wynoszącą 0.5 m.

róża falowaniaZ oglądu róż falowania wynika, że okres pomiarowy (1.07.2009 r. – 20.04.2010 r.) był nietypowy w porównaniu ze średnim falowym rokiem statystycznym, zrekonstruowanym dla wielolecia 1958-2001. W zakresie słabego i umiarkowanego falowania zwraca uwagę większa liczba fal podchodzących z kierunku NNW i mniejsza – z kierunku NW. Rezultaty obliczeń statystycznych dla falowania silnego i sztormowego dowodzą zdecydowanej dominacji intensywnego falowania z kierunku N zarówno dla okresu pomiarowego jak i dla okresu re­konstrukcji. Widać ponadto, że dziesięciomiesięczny okres pomiarów (pomimo zarejestrowania długotrwałego i ekstremalnie silnego sztormu) charakteryzował się znacznie krótszym czasem występowania intensywnych warunków falowych (z wysokością fali znacznej Hs < 2 m) niż średni rok statystyczny rekonstruowany dla wielolecia.


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku