Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1/WIS/2022

[1] W Zapytaniu Ofertowym brak jest informacji odnośnie terminu realizacji proszę o uzupełnienie.

Termin realizacji został podany we wzorze Umowy w § 3: „1. Strony ustalają rozpoczęcie wykonywania Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy Zawiadomienia. 2. Usługa zostanie wykonana tak, aby końcowy odbioru Usługi odbył się najpóźniej 60 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania Usługi.” Taka konstrukcja wynika z wymogów strony dofinansowującej badania - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Podpisanie Umowy na realizację całości projektu odbędzie się na podstawie przedstawionych Umów z wykonawcami poszczególnych jego elementów.

W zawiązku z uwagami Oferentów Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Usługi tak, aby końcowy odbioru Usługi odbył się najpóźniej 120 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania Usługi.

[2] W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie wskazuje jaki rodzaj dokumentacji powinien być przygotowany - proszę o uzupełnienie.

Prowadzony przez Zamawiającego projekt ma charakter badawczy, a nie inwestycyjny. Dlatego Zamawiający nie formułuje wymagań odnośnie dokumentacji. Zgodnie z Preambułą przedstawionego wzoru Umowy, Zamawiający chce skorzystać z fachowej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w celu wykonania Usługi zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Zakres dokumentacji niezbędny w celu realizacji projektu przez Zamawiającego to Sprawozdanie z wierceń i sondowań:

  • karta dokumentacyjna otworów;
  • tabelaryczne zestawienie i opis makroskopowy nawierconych warstw podłoża (nazewnictwo według PN i EC);
  • dokumentacja fotograficzna rdzeni;
  • wyniki sondowań (wykresy i tabele);

W związku z tym zapytaniem Zamawiający prosi Oferentów o podanie w Formularzu ofertowym rodzaju wymaganej i uwzględnionej w wycenie dokumentacji oraz możliwego terminu realizacji Usługi (liczba dni).

[3] Zamieszczono wersję edytowalną Formularza ofertowego.

formularz ofertowy w wersji DOCX

[4] Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany we wzorze Umowy dotyczącej płatności, jeśli wymagane będzie zatwierdzanie dokumentacji przez Urząd. Fakturowanie w dwóch etapach: I: sprawozdanie z wierceń i sondowań (80%), II: zatwierdzenie dokumentacji (20%).

[5] Zamawiający dopuszcza sondowanie z wierzchowiny hałdy, jednak sondowanie podłoża musi dojść do skutku. Zamawiający dopuszcza przerwanie sondowania CPTu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości Qc, Rf lub wyboczenia przewodu, jeśli nastąpi ono w podłożu.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku