Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "aktualności"

W dniach od 2 do 5 marca 2023 roku, w ramach projektu PAN/MOST pt. "Numeryczna analiza wybojów w dnie morskim przy fundamentach turbin morskich farm wiatrowych", mieliśmy zaszczyt gościć w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk profesora Tai-Wena Hsu, Rektora National Taiwan Ocean University oraz profesora Chun-I Wu.

Podczas wizyty profesor Hsu przedstawił referat na temat rozwoju farm wiatrowych w Cieśnienie Tajwańskiej i zarysował możliwość dalszej współpracy w badaniach wybojów (ang. scour) powstających w bliskim sąsiedztwie fundamentów morskich turbin wiatrowych.

Uscisk dłoni po podpisaniu porozumienia

Uczestnicy porozumienia

Uczestnicy porozumienia

Zwiedzanie lagoratorium hudraulicznego

Wykład profesora Tai-Wena Hsu, zbliżenie na prelegenta

Wykład profesora Tai-Wena Hsu, plan ogówlny


Na mocy umowy pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni a Instytutem Budownictwa Wodnego PAN wykonywany jest monitoring i modelowanie matematyczne procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w sąsiedztwie Półwyspu Helskiego. Pomiary prowadzone są w reprezentatywnych lokalizacjach wokół Półwyspu Helskiego, modelowanie prądów i ruchu osadów w strefie brzegowej - dla odmorskiej strony i rejonu cypla Półwyspu, zaś modelowanie głębokowodnych procesów hydrodynamicznych - dla całego Bałtyku. Prowadzone prace pozwolą na określenie erozyjnego zagrożenia brzegów Półwyspu Helskiego. Ostatecznym efektem projektu będzie opracowanie nowej strategii ochrony brzegów w kontekście obserwowanych zmian klimatu i narastającej antropopresji. Rejestrowane dane pomiarowe i wyniki modelowania numerycznego udostępniane są w trybie on-line na stronie https://polskibrzeg.ibwpan.gda.pl/.


W dniach 19-23 czerwca 2022 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się 24. międzynarodowa konferencja dotycząca zastosowania metod komputerowych w gospodarowaniu zasobami wodnymi – CMWR (XXIV International Conference on Computational Methods in Water Resources). Konferencję zorganizowano pod patronatem Polskiej Akademii Nauk i Rektora Politechniki Gdańskiej. Głównym organizatorem była Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), zaś jednym z 3 współorganizatorów – Instytut Budownictwa Wodnego PAN. Dyrektor IBW PAN, prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, był członkiem Komitetu Organizacyjnego. IBW PAN odpowiedzialny był za dwie sesje tematyczne: Marine hydrodynamics and related phenomena oraz Computational modelling of cold climate processes. W konferencji uczestniczyli naukowcy z ponad 30 państw, w tym kilkoro z IBW PAN. Trzech pracowników IBW PAN było członkami Komitetu Naukowego konferencji.

Tematyka konferencji obejmowała teoretyczne (komputerowe/numeryczne) modelowanie przepływu wody i zjawisk powiązanych tj. między innymi przepływów wielofazowych w ośrodkach porowatych, transportu substancji i innych procesów zachodzących w wodach gruntowych (np. rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń), reakcji geochemicznych, zasobów wodnych w różnych skalach przestrzennych, hydrologii i hydrodynamiki zlewni rzek i zbior­ników wodnych, zjawisk lodowych w rejonach z wiecz­ną zmarzliną i w obszarach o klimacie umiarkowanym, jak również fal i prądów morskich oraz procesów mieszania i transportu w akwenach morskich.

Link do internetowej strony konferencji CMWR 2022: https://cmwrconference.org.


W dniach 9-10 maja w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN odbyło się spotkanie członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt pn. „Numeryczne modelowanie upłynnienia wokół konstrukcji morskich” (akronim NuLIMAS). Projekt jest finansowany w ramach konkursu ERA-NET MarTERA 2019r i realizowany w okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Celem wykonywanych prac jest doświadczalne rozpoznanie i teoretyczne opisanie zjawisk zachodzących bezpośrednio przed, w trakcie i po upłynnieniu podłoża gruntowego.

Oprócz IBW PAN w projekcie biorą udział następujący członkowie konsorcjum:

  • Technische Universität Braunschweig,
  • Großmann Ingenieur Consult (GICON),
  • WIKKI Gesellschaft für numerische Kontinuumsmechanik mbH R&D,
  • BM SUMER Consultancy & Research R&D,
  • PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele partnerów projektowych przedyskutowali aktualny stan zaawansowania prac projektowych. Mieli też możliwość zapoznania się z aparaturą badawczą stosowaną w IBW PAN oraz wzięli udział w eksperymentach przeprowadzonych w Laboratorium Geotechnicznym, Kanale Falowym i Laboratorium Hydraulicznym.

Prezentacja wyników badań gruntu wykonanych w Laboratorium Geotechnicznym oraz badań modelowych przeprowadzonych w Kanale Falowym Fot. 1 Prezentacja wyników badań gruntu wykonanych w Laboratorium Geotechnicznym oraz badań modelowych przeprowadzonych w Kanale Falowym.

Członkowie konsorcjum podczas zwiedzania laboratoriów IBW PAN Fot.2 Członkowie konsorcjum podczas zwiedzania laboratoriów IBW PAN.

Eksperyment w Laboratorium Geotechnicznym Fot.3 Eksperyment w Laboratorium Geotechnicznym.

Zwiedzanie laboratorium Hydraulicznego IBW PAN Fot.4 Zwiedzanie laboratorium Hydraulicznego IBW PAN.

W drugim dniu spotkania zorganizowana została wycieczka techniczna na miejsce realizacji inwestycji związanej z Przekopem Mierzei Wiślanej. Członkowie konsorcjum zapoznali się ze stanem zaawansowania i rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w trakcie realizacji tej kluczowej inwestycji hydrotechnicznej. Mieli też możliwość przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z przedstawicielami firmy NDI oraz projektantem z firmy PROJMORS, którzy odpowiedzieli na pytania związane z zastosowanymi rozwiązaniami w rejonie śluzy, kanału żeglugowego, falochronów i sztucznej wyspy. Ostatnim punktem wycieczki był rejs na sztuczną wyspę budowaną na Zalewie Wiślanym.

Mamy nadzieję, że podczas dwóch dni spotkania projektowego udało nam się połączyć elementy dotyczące badań teoretycznych, eksperymentalnych, jak i terenowych w dziedzinie hydrotechniki. Opinie naszych gości na temat zorganizowanego spotkania można znaleźć na stronie:

https://www.linkedin.com/company/nulimas.

Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej Fot.5 Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej

Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej Fot.6 Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej

Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej Fot.7 Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej

Wycieczka na sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym Fot.8 Wycieczka na sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym.


Instytut od dziesięcioleci jest zaangażowany we wszystkie największe inwestycje budownictwa morskiego w Polsce. Jednym z przykładów tego typu prac wykonywanych przez IBW PAN jest opublikowany w ostatnim czasie przez Urząd Morski w Gdyni raport dotyczący przebudowy portu w Łebie.

Całe opracowanie jest można pobrać w formacie PDF:

Piotr Szmytkiewicz, Marek Szmytkiewicz, Maciej Paprota, Marek Skaja, Magdalena Stella- Bogusz, Krzysztof Piłczyński, Tomasz Marcinkowski: Analizy falowania i ruchu rumowiska wzdłuż portów oraz w portach Rowy i Łeba. Tom I Łeba, Gdańsk 2022


We współpracy z naukowcami z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (dr inż. Łukasz Przyborowski oraz dr inż. Anna Łoboda), w kwietniu i maju tego roku zostały przeprowadzone pilotażowe badania, pt. „Eksperymenty dotyczące akumulacji makroplastiku w rzekach z ostrogami”. Goście, zainteresowani możliwościami Laboratorium Hydraulicznego, wykonali wspólnie z pracownikami naszego instytutu serię pomiarów. Ich celem było określenie sposobu zachowania się cząstki makroplastiku w warunkach przepływu przez strefę rzeki regulowanej ostrogami w obecności roślinności rzecznej i bez niej. Do realizacji tego zadania istniejące stanowisko badawcze uzupełniono o dodatkowe elementy w postaci przedłużki ostrogi oraz podstawki wraz z roślinnością.

transport osadów stałych - pomiar falowania

Pomiary zostały zrealizowane dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu o współpracy badawczej między Instytutem Geofizyki PAN oraz Instytutem Budownictwa Wodnego PAN i posłużą jako badania pilotażowe do planowanego wspólnego projektu finansowanego w ramach konkursu NCN. Wykonane pomiary i ich przyszła kontynuacja dostarczą unikalnych wyników, które przyczynią się do lepszego zrozumienia procesu transportu odpadów stałych w rzekach, a tym samym ich monitorowania i usuwania.

transport osadów stałych - swobodny dryft odpadów


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku