Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "przetargi"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok
na zasadzie badania dobrowolnego

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

W niniejszym postepowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art.4 pkt 8) – zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 Euro.

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk NIP: 584-09-02-434 REGON: 000325877

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badanie powinno spełniać wymogi:

 • ustawy o rachunkowości,
 • norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 • wytycznych Biura Finansowego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 • ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Badanie powinno być przeprowadzone w okresie koniec lutego-marzec 2022 r. w siedzibie Instytutu. Sprawozdanie z badania wymagane jest na początku kwietnia 2022 r. Wszelkie uzgodnienia i czynności związane z wykonaniem sprawozdania należy dokonać w siedzibie Zamawiającego i leżą po stronie Wykonawcy.

III. MIEJSCE BADANIA

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 2. Oświadczenie o spełnieniu przez podmiot/biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 3. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania badania sprawozdania finansowego, w tym znajomość zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki.

 4. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania. Cenę brutto należy podać za wykonanie sprawozdania finansowego za 2021 rok. Cena oferty winna ujmować wszelkie elementy cenotwórcze w tym np.: koszty delegacji, hotelu, wyżywienia, dojazdu do Zamawiającego, etc

 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 6. Zobowiązanie się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 w terminie zaproponowanym przez Instytut.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem:

  • poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie Instytutu w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok”;

  • drogą mailową na adres: k.adamowicz@ibwpan.gda.pl

  w terminie do dnia 23 grudnia 2021 roku do godziny 12:00. W przypadku przesłania ofert pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Instytutu (nie liczy się data stempla pocztowego).

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. W toku badania i oceny ofert- Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Dalszych czynności związanych z wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, którym jest Prezes Polskiej Akademii Nauk (art. 66 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

Informacje o badanym podmiocie:

 • Instytut jest wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem: RIN-IV-5/98;
 • Suma bilansowa na 2020-12-31 12 056 375,57 PLN
 • Przychody netto ze sprzedaży za 2020 rok 5 757 725,11 PLN
 • Przeciętne zatrudnienie w etatach, 2020 roku 42,4 etaty

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Adamowicz - tel. 58 522 29 30, e-mail: k.adamowicz@ibwpan.gda.pl

Wynik konkursu:

Ogłoszenie z dnia 4 stycznia 2022 r. o wyborze oferenta


Ogłoszenie z dnia 02 listopada 2021 r. o przetargu nieograniczonym pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa stawy pomiarowej w laboratorium brzegowym Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Lubiatowie” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych”

Dokumenty do pobrania w formacie DOCX:


Procedura zgodna z art.11 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie zamówień poniżej limitu 139 000 Euro netto, wyłącznie na cele prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

W ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki nr 2020/39/B/ST8/01685 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku poszukuje dostawcy mikroskopu cyfrowego 3D VHX firmy Keyence ze zmotoryzowanym ramieniem do analizy zdalnej o następujących parametrach technicznych:

Kamera:

 • 1/1,8-cala, czujnik wizyjny CMOS,
 • Wirtualne Piksele: 2048 (poziom) x 1536 (pion)
 • Liczba klatek na sekundę: 50 klatek/sek
 • Rozdzielczość: 3,19 megapikseli

Jednostka sterująca:

 • Kolorowy wyświetlacz LCD 27" 3840 x 2160, kąt widzenia 85 stopni w pionie i poziomie
 • Pojemność pamięci 1 TB
 • Jednostka all in one,
 • JPEG (z kompresją), TIFF (bez kompresji)
 • Lampa LED o min. żywotności 40.000 godzin.
 • 2 wyjścia USB 3.0 Seria A oraz 6 wyjść USB 2.0
 • Wyjście LAN oraz możliwość podpięcia mikroskopu do serwera zewnętrznego

Oprogramowanie:

 • Oprogramowanie do nagrywania obrazu w ruchu w formacie .avi
 • Oprogramowanie do kompozycji obrazów w pełnej głębi ostrości - automatycznie
 • Autofocus,
 • Funkcja reprodukcji ustawień oświetlenia ze zdjęcia,
 • Oprogramowanie do pomiarów 2D m.in. szerokość, długość, promień, średnica, kąt, od punktu do punktu
 • Funkcja usuwania odblasków,
 • Oprogramowanie do tworzenia modeli 3D,
 • Oprogramowanie do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D,
 • Funkcja automatycznego zliczania cząstek oraz wyznaczania np. powierzchni, udziału %, ilości
 • Możliwość wyświetlania na ekranie 2,4,9 obrazów w celu porównań w tym jeden obraz może pozostawać na żywo.
 • Oprogramowanie do wpisywania komentarzy i znaczników, raportowania,
 • Min. 10 profili użytkownika w celu zapisania wybranych ustawień,
 • Dedykowane oprogramowanie do generowania raportów z korzystaniem z szablonów,
 • Wyświetlanie skali na ekranie w celu łatwego określenia wielkości detali

Obiektyw:

Obiektyw z powiększeniami 5x-50x do obserwacji bezkontaktowej. Odległość robocza 95mm. Głowica mobilna do obserwacji poza statywem z wykorzystaniem jakości oraz funkcjonalności mikroskopu z możliwością zamontowania na ramieniu.

Podstawa mikroskopu:

 • XY: manualny
 • XY: zakres ruchu +/- 35 mm
 • Powierzchnia statywu XY: 198 mm x 150 mm
 • Oś Z zmotoryzowana - 5 fazowy motor krokowy o rozdzielczości 0,1 µm,
 • Prędkość motoru osi Z 17 mm/sek
 • Zakres ruchu motoru osi Z: 49 mm
 • Nośność 5 kg
 • Obserwacja pod kątem do 90°,

Ramię do stalibizacji głowicy:

Ramię umożliwiające zamontowanie obiektywu celem obserwacji poza statywem. Możliwość ustawienia ramienia pod dowolnym kątem. Ramię posiada motor w osi Z z możliwością sterowania ostrością oraz ruchem w osi Z za pomocą oprogramowania mikroskopu, rozdzielczość osi Z motoru dla ramienia min. 1µm

Dodatkowe:

 • Światło przechodzące zintegrowane ze statywem,
 • Możliwość automatycznej kalibracji za pomocą dedykowanej płytki minimum 1/rok bezpłatnie,
 • Gwarancja minimum 12 miesięcy,
 • Bezpłatne szkolenia dla nieograniczonej liczby osób,
 • Bezpłatne bezterminowe wsparcie techniczne konsultanta na terenie województwa,
 • Bezpłatny sprzęt zastępczy na czas awarii,
 • Bezpłatna aktualizacja software,
 • Windows 10, software w j.polskim,
 • Dedykowane oprogramowanie do urządzenia pozwalające na pracę ze zdjęciami na dowolnym komputerze bez ograniczeń instalacji na PC,
 • Konsola sterująca do obsługi mikroskopu.

Zainteresowanych dostawców prosimy o składanie ofert w terminie do 24 czerwca 2021 za pośrednictwem e-maila, na adres dzialzamowien@ibwpan.gda.pl oraz danuta.lesniewska@ibwpan.gda.pl (e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).

Wybór oferty

2021-06-30: protokół wyboru oferty.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku składa niniejsze zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen oraz ewentualne zlecenie dostawy ładowarki kołowej. Parametry, które musi spełniać urządzenie:

 • wysokość maksymalna maszyny z kabiną 2,60 m;

 • silnik spełniający normę co najmniej EURO 3;

 • masa podnoszenia co najmniej 800 kg;

 • czas dostarczenia maszyny od złożenia zamówienia: maksymalnie 2 tygodnie;

 • wyposażenie: kabina, łyżka zwykła co najmniej 400 l, widły do palet, szybkozłącze;

 • gwarancja: co najmniej 18 miesięcy;

 • urządzenie nowe, nieuszkodzone.

Dodatkowo, prosimy o wycenę chwytaka typu "krokodyl" oraz o podanie ceny brutto całego zestawu wraz z dostarczeniem na teren Instytutu przy ulicy Kościerskiej 7 w Gdańsku. Wszelkie szczegóły dotyczące zapytania i potencjalnej oferty prosimy uzgadniać pod numerem: 664-885-924 do 7 września 2020 włącznie do godziny 14.00


(dotyczy: Dostawy dystrybutora wody na płytę laboratorium hydraulicznego wraz z akcesoriami dla Instytutu Budownictwa Wodnego PAN przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku)

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a56058df-7818-42f5-b805-a15170726085

20.05.2020 r. - Informacja o otwarciu ofert.

20.05.2020 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dokumenty do pobrania:(dotyczy: Przebudowa układu hydraulicznego pompowni zasilającej wodą modele badawcze na betonowej płycie laboratorium IBW PAN w Gdańsku przy ulicy Kościerskiej 7)

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=27270dcc-dbd8-48c1-a5b6-f9be13976abe

2020-02-12: Otwarcie ofert

2020-02-13: Unieważnienie postępowania

Dokumenty do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2019 z dnia 19.11.2019

Procedura zgodna z art. 4 d. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego zgodnego z regulaminem Zakupów w IBW PAN

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 1 kpl. zestawu odbiornika GNSS+SIEĆ

Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki gwarancji i serwisu znajdują się w załączniku nr 1-SOPZ.

Oferta powinna być złożona według wzoru znajdującego się w załączniku nr 2 – formularz oferty.

 1. Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godzina 10:00

 2. Oferty składać można:

  1. Drogą mailową na adresy: jarbieg@ibwpan.gda.pl oraz dzialzamowien@ibwpan.gda.pl (e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).
  2. Pocztą lub kurierem na adres: IBW PAN pokój 47 (sekretariat) ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk. By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.11.2019 r. do godziny 10.00.
  3. Złożone osobiście pod ww. adresem.
 3. Kryterium wyboru Wykonawcy: - Cena – 100%

 4. Gwarancja: Zamawiający wymaga przynajmniej 12 miesięcy gwarancji.

 5. Otwarcie i odczytanie ofert przewidziane jest na 26.11.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

 6. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dnia 22.11.2019 r. do godziny 13:00. Zamawiający bez podania źródła pytań umieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej. Pytania można kierować na: dr Jarosław Biegowski, tel. 58 522 29 39 lub mail: jarbieg@ibwpan.gda.pl

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

 8. Prawem właściwym dla umowy zawartej z Zamawiającym jest prawo polskie a sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów z tej umowy jest sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

Dokumenty to pobrania:

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w wersji DOCX
 2. Formularz oferty w wersji DOCX

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku