Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "MLB"


In November 2022, measurements of waves and currents near Lubiatowo were commenced by use of a new wave-current DWR4 buoy, moored about 2.7 km offshore, at the depth of about 18 m. Results of the measurements, including the sea surface temperature, are available on the CRS Lubiatowo web page: http://www.ibwpan.gda.pl/en/mlb/camera


We have received questions on the change of the camera location and the view. After the shore erosion caused by the extreme storm of December 6th 2013 the camera mast was about 1.5 m from the dune crest. We had to move it to the safer position from which the alongshore view was limited. Therefore, the camera looks in the cross-shore direction now.


On 19 February, the wave buoy was withdrawn from the sea for replacement of batteries and conservation. Until next deployment, the parameters measured by the buoy, namely the water temperature, wave height, period and direction, will be unavailable on the website.

As soon as the conservation works are finished and the weather is convenient, the buoy will be deployed again and the data will appear on the website.


After a short technical break, wave measurements near Lubiatowo are continued. Like before, they are carried out by use of the Directional Waverider DWR-7 Mk. III buoy, this time moored about 2.5 km offshore, at the depth of 18 m.

Results of the measurements, including the sea surface temperature, are available on the CRS Lubiatowo web page

http://www.ibwpan.gda.pl/en/mlb/camera

It is intended to accomplish the survey not sooner than in spring 2015.

Boja do pomiarów falowania


After a short technical break, wave measurements near Lubiatowo are continued. Like before, they are carried out by use of the Directional Waverider DWR-7 Mk. III buoy, moored about 2 km offshore, at the depth of 15 m.

Results of the measurements, including the sea surface temperature, are available on the CRS Lubiatowo web page

http://www.ibwpan.gda.pl/en/mlb/camera

It is intended to accomplish the survey not sooner than in spring 2015.

Boja do pomiarów falowania


In June 2011, wave measurements nearby Lubiatowo were commenced by use of the Directional Waverider Mk. III buoy, moored about 2 km offshore, at the depth of 16 m. Results of the measurements, including the sea surface temperature, are available on the CRS Lubiatowo web page

http://www.ibwpan.gda.pl/en/mlb/camera

The survey will be completed in May 2012.

Boja do pomiarów falowania


During field surveys planned in 2011, parameters of waves and currents, as well as changes of shoreline position, will be measured. The key part of the measurements will commence in September 2011.

Already in May, however, the buoy recording wave motion will be anchored at the depth of about 15 m, at a distance of ca. 1 NM from the shoreline


Two measuring towers collapsed into the water during the recent storm (end of December 2010). Remnants of the second tower are still visible in the sea, while the first one disappeared almost totally. The detailed inspection and protection of the infrastructure is planned in the spring 2011.

Further investigations will be carried out by use of autonomous measuring devices.


W ramach finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu badawczego pt. „Zmienność procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w strefie brzegowej wschodniej części Zatoki Gdańskiej” (decyzja/umowa nr 2805/B/P01/2008/35, nr projektu N N306 280535), realizowanego przez IBW PAN w okresie od 24.09.2008 r. do 23.09.2010 r., w porozumieniu z Urzędem Morskim w Gdyni prowadzone były pomiary falowania w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem boi falowej Directional Waverider, produkcji holenderskiej firmy DATAWELL B.V. (zob. fotografia)

Pomiary rozpoczęto w dniu 1 lipca 2009 r. a ich zakończenie nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2010 r. Boja falowa była zakotwiczona w rejonie Kątów Rybackich, na głębokości 20.5 m, w odległości ok. 2.4 km od linii brzegowej (19°14.54’ E, 54°22.76’ N).

W dniach 13-15 października 2009 r. zarejestrowano falowanie sztormowe, którego parametry dowodzą wystąpienia warunków na miarę ekstremów z kilkudziesięciu lat. W godzinach wieczornych 14 października maksymalna wysokość fali (Hmax) osiągnęła 11.82 m, wysokość fali znacznej (Hsig) wynosiła 6.89 m a średnia wysokość fal (Hśr) była równa 4.57 m. Średni okres fali w tym czasie wynosił 9.5 s. Zapis wysokości fal przedstawia załączony rysunek.

falowanie sztormoweSygnały pomierzone przez boję falową transmitowane były drogą radiową na ląd. Rejestracja falowania przez odbiornik i komputer odbywała się w pomieszczeniu Obchodu Ochrony Wybrzeża w Kątach Rybackich, udostępnionym przez Urząd Morski w Gdyni. Brak dostawy prądu uniemożliwił zapis falowania podczas szczytowej fazy sztormu. Niewykluczone, że wysokości fal w tej fazie trwania sztormu były wyższe od zapisanych wieczorem 14 października.

Pełne wyniki zapisu falowania znajdują się w bazie danych IBW PAN. W celu dokonania oceny charakterystyk falowania zarejestrowanego podczas ok. dziesięciomiesięcznego okresu pomiarowego (01.07.2009 r. – 20.04.2010 r.), w tym oceny sztormowości, w porównaniu z falowaniem teoretycznie zrekonstruowanym dla pobliskiego punktu prognostycznego dla 44 lat (1958-2001), wyznaczono kierunkowe rozkłady wysokości głębokowodnych fal znacznych dla ww. dwóch okresów (tzw. róże wysokości falowania). Najbliższy miejscu pomiarów jest punkt prognostyczny o współrzędnych 54°24.996’ N, 19°26.640’, położony w odległości ok. 5600 m w miejscu gdzie głębokość wody wynosi ok. 45 m. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano szesnastokierunkowe róże falowania z rozdzielczością wysokości fal wynoszącą 0.5 m.

róża falowaniaZ oglądu róż falowania wynika, że okres pomiarowy (1.07.2009 r. – 20.04.2010 r.) był nietypowy w porównaniu ze średnim falowym rokiem statystycznym, zrekonstruowanym dla wielolecia 1958-2001. W zakresie słabego i umiarkowanego falowania zwraca uwagę większa liczba fal podchodzących z kierunku NNW i mniejsza – z kierunku NW. Rezultaty obliczeń statystycznych dla falowania silnego i sztormowego dowodzą zdecydowanej dominacji intensywnego falowania z kierunku N zarówno dla okresu pomiarowego jak i dla okresu re­konstrukcji. Widać ponadto, że dziesięciomiesięczny okres pomiarów (pomimo zarejestrowania długotrwałego i ekstremalnie silnego sztormu) charakteryzował się znacznie krótszym czasem występowania intensywnych warunków falowych (z wysokością fali znacznej Hs < 2 m) niż średni rok statystyczny rekonstruowany dla wielolecia.


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku