Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "przetargi"

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Wymianie kamery systemu PIV wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania systemu PIV w kanale falowym w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN przy ulicy Kościerskiej 7. Minimalna częstotliwość próbkowania kamery to 50 Hz przy maksymalnej dostępnej rozdzielczości. Minimalna rozdzielczość kamery to min. 4 MP. Zleceniodawca posiada program DaVis 10 do obsługi systemy PIV. Wymieniane komponenty powinny być kompatybilne z tym właśnie softwarem. Jednocześnie dopuszcza się wymianę programu sterującego systemem PIV o ile będzie to konieczne do działania systemu i będzie częścią oferty.

Firmy zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert w terminie do 4 grudnia 2023 do godziny 9.00 za pośrednictwem e-maila:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

d.majewski(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie). Wszelkie pytania do zamówienia prosimy kierować mailowo najpóźniej do piątku 1 grudnia 2023 do godziny 9.00.


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 • Dwukrotne wykonanie mapy batymetrycznej (pomiary echosondą wielowiązkową, pomiar z dokładnością 10 cm, wyniki w postaci tabeli z wartościami xyz, oraz shapefile).

 • Dwukrotne wykonanie sonarowania w tym obszarze (wyniki w postaci GeoTiff).

 • Opcjonalnie - Pobór kilku prób osadu oraz wykonanie zdjęć/filmu na dnie.

Na poligon badawczy został wybrany obszar w odległości ok. 1.5 Mm od linii brzegowej. Jest to obszar w kształcie prostokąta ułożonego równolegle do linii brzegowej o wymiarach ok. 2,6 km na 0,53 km, którego podstawa znajduje się w odległości od brzegu wynoszącej ok. 2,5 km. Przybliżone współrzędne wierzchołków poligonu: 54°50'14"N 17°48'37"E, 54°49'57" N 17°48'45"E, 54°50'22"N 17°51'03"E, 54°50'38" N 17°50'54"E.

Termin wykonania usług:

 • pierwszy pomiar: pierwsza połowa roku 2023,

 • drugi pomiar: jesien 2023.

Firmy zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert w terminie do 21 lutego 2023 do godziny 10.00 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

m.stella(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 1. Wykonanie mapy batymetrycznej (pomiary echosondą wielowiązkową, pomiar z dokładnością 10 cm, wyniki w postaci tabeli z wartościami xyz, oraz shapefile).
 2. Wykonanie sonarowania w tym obszarze (wyniki w postaci GeoTiff).

Na poligon badawczy został wybrany obszar w odległości ok. 1.5 Mm od linii brzegowej. Jest to obszar w kształcie prostokąta ułożonego równolegle do linii brzegowej o wymiarach ok. 2,6 km na 0,53 km, którego podstawa znajduje się w odległości od brzegu wynoszącej ok. 2,5 km. Przybliżone współrzędne wierzchołków poligonu: 54°50'14"N 17°48'37"E, 54°49'57" N 17°48'45"E, 54°50'22"N 17°51'03"E, 54°50'38" N 17°50'54"E.

Termin wykonania usługi: do 30 listopada 2022 roku.

Firmy zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert w terminie do 9 listopada 2022 do godziny 10.00 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

m.stella(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).


Przedmiotem zamówienia jest:

System czujników ciśnienia składający się z 6 miniaturowych czujników oraz przetwornika. Czujniki powinny w jak największym stopniu odpowiadać poprzednim czujnikom tj. PDCR-81 (karta w załączniku). Przetwornik powinien zapewniać wyjście analogowe w postaci złącza BNC o napięciach w zakresie +-10V dla każdego kanału.

Firmy zainteresowane dostawą ww. urządzenia prosimy o składanie ofert w terminie do 21 lipca 2022 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

dawid.majewski(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).

Załączniki:

Karta czujnika PDCR-81


Przedmiotem zamówienia jest:

Basic strain viewer SV-3000-SA with a standalone analyzer, 560mm x 560 mm, circular polarization

Firmy zainteresowane dostawą ww. urządzenia prosimy o składanie ofert w terminie do 13 czerwca 2022 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

d.lesniewska(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).


[1] W Zapytaniu Ofertowym brak jest informacji odnośnie terminu realizacji proszę o uzupełnienie.

Termin realizacji został podany we wzorze Umowy w § 3: „1. Strony ustalają rozpoczęcie wykonywania Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy Zawiadomienia. 2. Usługa zostanie wykonana tak, aby końcowy odbioru Usługi odbył się najpóźniej 60 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania Usługi.” Taka konstrukcja wynika z wymogów strony dofinansowującej badania - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Podpisanie Umowy na realizację całości projektu odbędzie się na podstawie przedstawionych Umów z wykonawcami poszczególnych jego elementów.

W zawiązku z uwagami Oferentów Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Usługi tak, aby końcowy odbioru Usługi odbył się najpóźniej 120 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania Usługi.

[2] W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie wskazuje jaki rodzaj dokumentacji powinien być przygotowany - proszę o uzupełnienie.

Prowadzony przez Zamawiającego projekt ma charakter badawczy, a nie inwestycyjny. Dlatego Zamawiający nie formułuje wymagań odnośnie dokumentacji. Zgodnie z Preambułą przedstawionego wzoru Umowy, Zamawiający chce skorzystać z fachowej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w celu wykonania Usługi zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Zakres dokumentacji niezbędny w celu realizacji projektu przez Zamawiającego to Sprawozdanie z wierceń i sondowań:

 • karta dokumentacyjna otworów;
 • tabelaryczne zestawienie i opis makroskopowy nawierconych warstw podłoża (nazewnictwo według PN i EC);
 • dokumentacja fotograficzna rdzeni;
 • wyniki sondowań (wykresy i tabele);

W związku z tym zapytaniem Zamawiający prosi Oferentów o podanie w Formularzu ofertowym rodzaju wymaganej i uwzględnionej w wycenie dokumentacji oraz możliwego terminu realizacji Usługi (liczba dni).

[3] Zamieszczono wersję edytowalną Formularza ofertowego.

formularz ofertowy w wersji DOCX

[4] Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany we wzorze Umowy dotyczącej płatności, jeśli wymagane będzie zatwierdzanie dokumentacji przez Urząd. Fakturowanie w dwóch etapach: I: sprawozdanie z wierceń i sondowań (80%), II: zatwierdzenie dokumentacji (20%).

[5] Zamawiający dopuszcza sondowanie z wierzchowiny hałdy, jednak sondowanie podłoża musi dojść do skutku. Zamawiający dopuszcza przerwanie sondowania CPTu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości Qc, Rf lub wyboczenia przewodu, jeśli nastąpi ono w podłożu.


Przedmiotem zamówienia jest:

Licencja komercyjna ArcGIS Desktop Standard pojedyncza wraz z rozszerzeniem Spatial Analyst for ArcGIS Desktop

Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert w terminie do 31 maja 2022 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

m.stella(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).


Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa wykonania otworów geotechnicznych w rejonie hałdy fosfogipsu w Wiślince wraz z poborem prób do badań laboratoryjnych i instalacją inklinometrów.

Więce informacji można znaleźć w czterech poniższych dokumentach:

 1. zapytanie ofertowe,
 2. załącznik 1, formularz ofertowy,
 3. załącznik 2, wzór umowy,
 4. załącznik 3, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi z dnia 27 maja 2022 do zapytania ofertowego.


Ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2021 r. o przetargu nieograniczonym pn.:

Ochrona mienia Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, monitoring

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert z 20 stycznia 2022 r.

Pytania i odpowiedzi z 4 stycznia 2022 r.

Komunikat z 7 stycznia 2022, informacje techniczne dotyczące składanej oferty:

Zamawiający doprecyzowuje, że w związku z przejściowymi problemami w pracy z systemem ezamowienia.gov.pl wymagane w postępowaniu pliki w tym formularz oferty składający ofertę pobiera ze strony: http://www.ibwpan.gda.pl/przetargi w celu ich uzupełnienia, podpisania podpisem elektronicznym oraz przesłania na portal ezamowienia.gov.pl do dnia 10 stycznia 2022 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania w formacie DOCX:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok
na zasadzie badania dobrowolnego

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

W niniejszym postepowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art.4 pkt 8) – zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 Euro.

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk NIP: 584-09-02-434 REGON: 000325877

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badanie powinno spełniać wymogi:

 • ustawy o rachunkowości,
 • norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 • wytycznych Biura Finansowego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 • ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Badanie powinno być przeprowadzone w okresie koniec lutego-marzec 2022 r. w siedzibie Instytutu. Sprawozdanie z badania wymagane jest na początku kwietnia 2022 r. Wszelkie uzgodnienia i czynności związane z wykonaniem sprawozdania należy dokonać w siedzibie Zamawiającego i leżą po stronie Wykonawcy.

III. MIEJSCE BADANIA

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 2. Oświadczenie o spełnieniu przez podmiot/biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 3. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania badania sprawozdania finansowego, w tym znajomość zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki.

 4. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania. Cenę brutto należy podać za wykonanie sprawozdania finansowego za 2021 rok. Cena oferty winna ujmować wszelkie elementy cenotwórcze w tym np.: koszty delegacji, hotelu, wyżywienia, dojazdu do Zamawiającego, etc

 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 6. Zobowiązanie się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 w terminie zaproponowanym przez Instytut.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem:

  • poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie Instytutu w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok”;

  • drogą mailową na adres: k.adamowicz@ibwpan.gda.pl

  w terminie do dnia 23 grudnia 2021 roku do godziny 12:00. W przypadku przesłania ofert pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Instytutu (nie liczy się data stempla pocztowego).

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. W toku badania i oceny ofert- Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Dalszych czynności związanych z wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, którym jest Prezes Polskiej Akademii Nauk (art. 66 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

Informacje o badanym podmiocie:

 • Instytut jest wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem: RIN-IV-5/98;
 • Suma bilansowa na 2020-12-31 12 056 375,57 PLN
 • Przychody netto ze sprzedaży za 2020 rok 5 757 725,11 PLN
 • Przeciętne zatrudnienie w etatach, 2020 roku 42,4 etaty

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Adamowicz - tel. 58 522 29 30, e-mail: k.adamowicz@ibwpan.gda.pl

Wynik konkursu:

Ogłoszenie z dnia 4 stycznia 2022 r. o wyborze oferenta


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku