Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "archiwalne"

Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że 9.10.2018 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Instututu w Gdańsku-Oliwie przy ul. Kościerskiej 7 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Magdaleny Stelli

pt. "Hydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego".

Promotor:  dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW PAN
Recenzenci:  dr hab. Tomasz Petelski, prof. IO PAN
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG

Z pracą doktorską można zapoznać się Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku-Oliwie przy ul. Kościerskiej 7, w godz. 10.00 - 14.00.

Dokumenty do pobrania:


zbigniew_pruszak.jpg

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 maja 2018 r., w wieku 71 lat, odszedł od nas
Śp.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak

znakomity naukowiec i wspaniały kolega
Od roku 1970 pracownik Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk,
od 1998 kierownik Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów,
wybitny specjalista w zakresie inżynierii morskiej strefy brzegowej i oceanografii fizycznej,
autor lub współautor sześciu monografii naukowych i ponad 200 publikacji,
nauczyciel i wychowawca wielu cenionych naukowców.

Będzie nam bardzo brakowało jego wielkiej wiedzy, z którą chętnie się dzielił,
życzliwości i dobroci.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego najszczersze wyrazy współczucia składają

Koleżanki i Koledzy
z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

Msza Św. odbędzie się 10 maja 2018 r. o godz. 1000 w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Niedźwiedniku (ul. J. Słowackiego 79).
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia o godz. 1130 w Nowej Kaplicy na cmentarzu Srebrzysko.


Ogłoszenie o pracy w Instytucie

Instytut Budownictwa Wodnego PAN ogłasza konkurs na 1 stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Geomechaniki

DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo
DATA OGŁOSZENIA: 30 kwietnia 2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 maja 2018 r.
LINK DO STRONY: www.ibwpan.gda.pl
SŁOWA KLUCZOWE: geotechnika, geomechanika.

Do obowiązków profesora będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie geotechniki, udział w kształceniu młodych kadr naukowych IBW oraz uczestnictwo w projektach naukowych i pracach zleconych z przemysłu i gospodarki, realizowanych w Zakładzie Geomechaniki.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie naukowej budownictwo i specjalności geotechnika lub pokrewnej;
 • znaczący dorobek naukowy obejmujący prace opublikowane w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR);
 • odbycie w przeszłości staży naukowych w ośrodkach zagranicznych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe oraz z przemysłu, gospodarki narodowej i instytucji administracji państwowej;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowymi oraz projektami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pod adresem: IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)."


LiveLagoons – The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons (Wykorzystanie aktywnych barier w celu usuwania biogenów oraz lokalnej poprawy jakości wód lagun bałtyckich) - Program:Interreg Bałtyk Południowy (Nr umowy:STHB.02.02.00-LT-0089/16-00)

Logo LiveLagoons

Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2017 r. i zakończy się w 2020 r. Głównym celem projektu jest zainteresowanie lokalnych społeczności Bałtyku Południowego zastosowaniem tzw. aktywnych barier do lokalnej poprawy jakości wody w rejonie kąpielisk morskich w celu stworzenia sprzyjających warunków do kąpieli w nich.

Działanie barier polega na usuwaniu biogenów z wody poprzez ich pobieranie przez system korzeniowy roślin posadzonych na tych barierach. W ramach projektu LiveLagoons planujemy przetestować dwa typy rozwiązań, tj. pływające wyspy, które będą posadowione na polskich wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, na Zalewie Szczecińskim po stronie niemieckiej oraz na Zalewie Kurońskim w Juodkrante, na Litwie. W projekt zaangażowane są gminy zainteresowane takimi rozwiązaniami oraz gmina bezpośrednio wdrażająca pilotażową instalację pływającej wyspy. Wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane w nadmorskich i nadzalewowych gminach, miastach, jak również instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzorowanie strefy brzegowej.

Link do strony projektu http://www.balticlagoons.net/livelagoons/.


30 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych Partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

sygnatariusze porozumieniaNa zdjęciu od lewej: dr hab. inż. Waldemar Świdziński (IBW PAN), dr hab. inż. Adam Olejnik (AMW), dr hab. inż. Marek Dzida (PG), prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (UG), dr Emil Kuzebski (MIR), mgr Danuta Szkutnik (IO PAN), dr hab. Dariusz Wielgomas (GUM).

W spotkaniu udział wzięli:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;
 2. dr hab. inż. Adam Olejnik, prof. nadzw. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 3. dr Kazimierz Szefler – Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 4. mgr Michał Głuszyński – Zastępca Dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 5. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG – Prorektor ds. Nauki Akademii Morskiej w Gdyni;
 6. dr Emil Kuzebski – Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego;
 7. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. nadzw. IBW PAN – Dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN;
 8. dr inż. Piotr Szmytkiewicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN;
 9. mgr Danuta Szkutnik – Zastępczyni Dyrektora ds. Administracyjno-Elonomicznych Instytutu Oceanologii PAN;
 10. dr hab. Mirosław Darecki, prof. nadzw. IO PAN– Pełnomocnik Dyrektora ds. Innowacyjności i Współpracy Instytutu Oceanologii PAN;
 11. dr hab. Bartosz Wielgomas – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 12. dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Politechniki Gdańksiej;
 13. dr hab. Waldemar Surosz, prof. nadzw. UG – Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 14. dr hab. Dorota Burska, prof. nadzw.UG – Zastępczyni Dyrektora Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 15. dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw. UG – Dyrektor Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 16. mgr Ewa Weronis – Kierowniczka Biura Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego;
 17. mgr Julian Wierciński – Kierownik Sekcji Przygotowania i Wsparcia Projektów Rozwojowych w Biurze Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego;
 18. mgr Judyta Gawryś – Zastępczyni Dyrektora Biura Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystego podpisania umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodengo PAN w Gdańsku.

Link do strony wydarzenia.


W dniu 26.06.2017 w trakcie posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.

Sygnatariusze porozumienia (od lewej strony): rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN prof. Waldemar Świdziński.

Dokument został podpisany w obecności przedstawicieli Ministerstw Środowiska, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury i Budownictwa, Rozwoju, władz samorządowych województwa pomorskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli biznesu oraz mediów.

Podpisane porozumienie, potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia Instytutu, stanowi również impuls dla rozwoju potencjału naukowego - badawczego w zakresie szeroko rozumianej hydrotechniki w nadchodzących latach.

Więcej informacji na stronie Politechniki Gdańskiej

Pełna wersja porozumienia w postaci elektronicznej: porozumienie.pdf


Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w dniu 28.06.2017

 • wręczono Dyplom Doktorski dr inż. Aleksandrze Korzec,

 • nadano stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa mgr. inż. Grzegorzowi Cerkowniakowi za pracę „Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych”,

 • otwarto przewód doktorski mgr. inż. Marcinowi Smyczyńskiemu pod roboczym tytułem „Reakcja nawodnionych gruntów niespoistych o niepełnym nasyceniu w warunkach bez odpływu wody z porów” oraz wyznaczono dr. hab. inż. Waldemara Świdzińskiego, prof. IBW PAN na promotora pracy,

 • otwarto przewód doktorski mgr Magdalenie Stelli pod roboczym tytułem „Litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego” oraz wyznaczono dr. hab. inż. Rafała Ostrowskiego, prof. IBW PAN na promotora pracy.

Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że dnia 11.04.2017 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Instytutu w Gdańsku - Oliwie, ul. Kościerska 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Grzegorza Cerkowniaka

pt. "Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych".

Promotor:  dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW
Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik (Politechnika Krakowska)
  prof. dr hab. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN (Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk)

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku - Oliwie, ul. Kościerska 7, w godz. 10:00 - 14:00, a ze streszczeniem pracy i recenzjami na stronie internetowej IBW PAN.

Dokumenty do pobrania:


Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich – Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że 23.11. 2016 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Instytutu w Gdańsku – Oliwie, ul. Kościerska 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Korzec pod tytułem

"Wpływ składowej pionowej przyspieszenia wywołanego obciążeniem sejsmicznym na stateczność zapór ziemnych".

Promotorzy:  dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW
 dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW
Recenzenci: prof. dr inż. Joanna Dulińska, Politechnika Krakowska
 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku – Oliwie, ul. Kościerska 7, w godz. 1000 – 1400, a ze streszczeniem pracy i recenzjami na stronie internetowej IBW PAN w Gdańsku.


W dniach 04-12 listopada mieście Tainan (Tajwan) odbyła się 12. międzynarodowa konferencja International Conference on Hydroscience and Engineering. Wykład pod tytułem

„Coastal Resilience in Poland: from Observations to Theoretical Generalization” – R. Ostrowski i G. Różyński

wygłosił dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN

W trakcie konferencji wysłuchano szeregu ważnych referatów związanych z modelowaniem falowania oraz transportu osadów w morzu, estuariach i rzekach. Referaty te mogą stanowić inspirację przyszłych badań tych zjawisk w IBW PAN.

Ciekawym elementem konferencji była wycieczka techniczna na zaporę Zengwen (największy zbiornik zaporowy na Tajwanie służący pozyskaniu wody do celów konsumpcyjnych), który w dużym stopniu uległ zamuleniu na skutek tropikalnych deszczów, towarzyszących tajfunom. W chwili obecnej wykonywana jest instalacja odmulająca w formie syfonu i rurociągu, którym przydenne warstwy wody o bardzo dużej koncentracji osadów będą odprowadzane w dół rzeki odblokowując zbiornik.


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku