Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "archiwalne"

W dniu 26.06.2017 w trakcie posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.

Sygnatariusze porozumienia (od lewej strony): rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN prof. Waldemar Świdziński.

Dokument został podpisany w obecności przedstawicieli Ministerstw Środowiska, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury i Budownictwa, Rozwoju, władz samorządowych województwa pomorskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli biznesu oraz mediów.

Podpisane porozumienie, potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia Instytutu, stanowi również impuls dla rozwoju potencjału naukowego - badawczego w zakresie szeroko rozumianej hydrotechniki w nadchodzących latach.

Więcej informacji na stronie Politechniki Gdańskiej

Pełna wersja porozumienia w postaci elektronicznej: porozumienie.pdf


Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w dniu 28.06.2017

  • wręczono Dyplom Doktorski dr inż. Aleksandrze Korzec,

  • nadano stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa mgr. inż. Grzegorzowi Cerkowniakowi za pracę „Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych”,

  • otwarto przewód doktorski mgr. inż. Marcinowi Smyczyńskiemu pod roboczym tytułem „Reakcja nawodnionych gruntów niespoistych o niepełnym nasyceniu w warunkach bez odpływu wody z porów” oraz wyznaczono dr. hab. inż. Waldemara Świdzińskiego, prof. IBW PAN na promotora pracy,

  • otwarto przewód doktorski mgr Magdalenie Stelli pod roboczym tytułem „Litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego” oraz wyznaczono dr. hab. inż. Rafała Ostrowskiego, prof. IBW PAN na promotora pracy.

Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że dnia 11.04.2017 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Instytutu w Gdańsku - Oliwie, ul. Kościerska 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Grzegorza Cerkowniaka

pt. "Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych".

Promotor:  dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW
Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik (Politechnika Krakowska)
  prof. dr hab. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN (Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk)

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku - Oliwie, ul. Kościerska 7, w godz. 10:00 - 14:00, a ze streszczeniem pracy i recenzjami na stronie internetowej IBW PAN.

Dokumenty do pobrania:


Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich – Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że 23.11. 2016 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Instytutu w Gdańsku – Oliwie, ul. Kościerska 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Korzec pod tytułem

"Wpływ składowej pionowej przyspieszenia wywołanego obciążeniem sejsmicznym na stateczność zapór ziemnych".

Promotorzy:  dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW
 dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW
Recenzenci: prof. dr inż. Joanna Dulińska, Politechnika Krakowska
 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku – Oliwie, ul. Kościerska 7, w godz. 1000 – 1400, a ze streszczeniem pracy i recenzjami na stronie internetowej IBW PAN w Gdańsku.


W dniach 04-12 listopada mieście Tainan (Tajwan) odbyła się 12. międzynarodowa konferencja International Conference on Hydroscience and Engineering. Wykład pod tytułem

„Coastal Resilience in Poland: from Observations to Theoretical Generalization” – R. Ostrowski i G. Różyński

wygłosił dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN

W trakcie konferencji wysłuchano szeregu ważnych referatów związanych z modelowaniem falowania oraz transportu osadów w morzu, estuariach i rzekach. Referaty te mogą stanowić inspirację przyszłych badań tych zjawisk w IBW PAN.

Ciekawym elementem konferencji była wycieczka techniczna na zaporę Zengwen (największy zbiornik zaporowy na Tajwanie służący pozyskaniu wody do celów konsumpcyjnych), który w dużym stopniu uległ zamuleniu na skutek tropikalnych deszczów, towarzyszących tajfunom. W chwili obecnej wykonywana jest instalacja odmulająca w formie syfonu i rurociągu, którym przydenne warstwy wody o bardzo dużej koncentracji osadów będą odprowadzane w dół rzeki odblokowując zbiornik.


24 – 28 października w Biarritz (Francja) odbędzie się konferencja Littoral 2016 "The changing littoral. Anticipation and adaptation to climate change".

Podczas konferencji prezentacje przedstawią dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN oraz dr inż. Maciej Paprota.

Więcej informacji na stronie konferencji https://littoral2016.univ-pau.fr.


On 19th October the Academic Symposium on Smart, Sustainable and Inclusive Growth will be held in the framework of the 'Germany Week' in Gdansk. It will be organized by the City University of Applied Sciences Bremen.

During the Symposium on behalf of the Institute of Hydro-engineering presentations will be given by prof. Grzegorz Różyński and dr Piotr Szmytkiewicz, deputy director of IBW PAN.

download the Symposium first day program (pdf: 48 KB)

On 20th October the State and City of Bremen organizes the events, which include workshops on the Frigate "Karlsruhe" as well as site visits to undertakings and an evening reception. During a site visit guests from Germany will visit the Institute of Hydro-engineering.

download the Symposium second day program (pdf: 48 KB)

download the IBW PAN site visit program (pdf: 40 KB)


W dniu 19 października odbędzie się w Łebie Konferencja GAZ-SYSTEM z cyklu Podziemne Magazyny Gazu na temat „Podziemny Magazyn Gazu na obszarze Białogarda”.

W konferencji weźmie udział dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz, prof. IBW PAN i przedstawi referat pod tytułem „Wykorzystanie zasobów wodnych do ługowania kawern i zagospodarowanie solanki”.

Dokumenty do pobrania:


W dniach 11-12.10.2016 odbędzie się w Hamburgu Seminarium Niemiecko - Polskie, którego tematem będą „Brzegi Morza Północnego i Bałtyckiego w dobie zmian klimatycznych – synteza niemieckich i polskich strategii na rzecz rozwoju i prognozowania”

Instytut Budownictwa Wodnego reprezentowany będzie przez dr. hab. inż. Grzegorza Różyńskiego, prof. IBW PAN, dr hab. inż. Małgorzatę Robakiewicz, prof. IBW PAN oraz dr Małgorzatę Bielecką, którzy wygłoszą nast. referaty:

  • Theoretical implications of empirical beach safety criterion based on long-term observations. (G. Różyński)
  • Impact of predicted climate change on the Vistula Lagoon hydrodynamics. (M. Robakiewicz)
  • Socio-economic scenarios of water quality change in the Vistula Lagoon. (M. Bielecka)

Dokumenty do pobrania:

program spotkania w formacie PDF (111 KB)


October the 3rd, in the conference room of the Institute of Hydro-Engineering (IBW PAN) there was the meeting of the institute staff with prof. Waldemar Świdziński, who took the position of Director of the Institute at the beginning of October.

19th September 2016, the President of the Polish Academy of Sciences, Professor Jerzy Duszyński, based on the recommendation of judging panel, has appointed professor Waldemar Świdziński as the Director of the institute of Hydro-Engineering PAS for the period of 4 years. New Director has invited all staff of the institute to a meeting, where he has presented his vision of the institute during next 4 years, as well as has showed his main objectives and tasks he would like to execute.


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku