Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "archiwalne"

Na Politechnice Gdańskiej 18 kwietnia została utworzona Szkoła Doktorska, prowadzona wspólnie z dwoma gdańskimi instytutami Polskiej Akademii Nauk - Instytutem Maszyn Przepływowych (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego (IBW PAN), która od roku akademickiego 2019/2020 będzie oferować kształcenie w ramach 12 dyscyplin.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Politechniki Gdańskiej po adresem https://pg.edu.pl/szkola-doktorska.


W marcu i kwietniu 2019 w kanale falowo-przepływowym IBW PAN zostały przeprowadzone pilotażowe pomiary pola prędkości nad jazem. Do badań posłużył przekrój jazu Stopnia Wodnego Włocławek. Kształt i wymiary jazu oraz warunki hydrauliczne do badań eksperymentalnych przyjęto w sposób analogiczny jak w badaniach przedinwestycyjnych, wykonanych w roku 1959 przez IBW PAN.

Wykonano dwa warianty modelu jazu, w skali 1:50 i 1:25, dla których przeprowadzono badania w bardzo szerokim spektrum przepływów (od 120 do 235 l/s). Szczególny nacisk położony został na odtworzenie przepływów charakterystycznych Q1% oraz Q0.1%, tj. przepływów występujących raz na 100 i na 1000 lat.

Poniżej przedstawione zostały wyniki pomiaru pola prędkości wody dla modelu fizycznego odpowiadające przepływowi Q1% = 9745 m3/s przez jaz Stopnia Wodnego Włocławek.

W wariancie jazu w skali geometrycznej 1:25 i odpowiadającej jej skali przepływu 1:3125, wydatek przez model jazu wynosił qmod = 177 l/s co odpowiada przepływowi w naturze Q = 36.875 m3/s/mb korony jazu. Wielkości przepływu przez jaz są zgodne z badaniami z roku 1959 wykonanymi w IBW PAN. Stanowisko badawcze w trakcie rejestracji – film z kamery

Chwilowy rozkład prędkości nad koroną jazu – film wyniki pomiaru PIV

Uśrednione pole prędkości nad koroną jazu – zdjęcie wynik pomiaru PIV

Informacje szczegółowe nt. wykorzystanych najważniejszych urządzeń pomiarowych

W roku 2012 kanał falowy o długości 64 m, szerokości 0.6 m i wysokości 1.4 m został rozbudowany o system generacji przepływu. Zamontowano dwie pompy (każda o wydajności 250 l/s) na obu końcach kanału, które pozwalają na wybór kierunku generacji przepływu. Układ sterująco-kontrolny składa się z falownika sterującego pracą pomp oraz sprzężonego z nim przepływomierza elektromagnetycznego. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia generację założonego przepływu, np. odwzorowanie hydrogramu przejścia fali wezbraniowej., przy uzyskaniu dokładności pomiaru nie mniejszej niż 0.5% przepływu.

Do pomiaru pól prędkości przepływu wody w kanale falowym wykorzystuje się system oparty o technikę PIV (Particle Image Velocimetry). Technika ta polega na określeniu prędkości wody w płaszczyźnie pomiarowej na podstawie analizy przesunięcia cząstek posiewu zawieszonego w wodzie. Cząstki posiewu wykonane są z materiału szklanego o gęstości zbliżonej do gęstości wody oraz średnicy rzędu mikrometrów. Do rejestracji ruchu posiewu wykorzystuje się system składający się z lasera mającego za zadanie podświetlenie cząstek posiewu oraz z kamery służącej do rejestracji położenia cząstek posiewu. Kamera zsynchronizowana z laserem rejestruje dwa obrazy rozkładu podświetlonego posiewu w płaszczyźnie pomiarowej w określonym odstępie czasu (rzędu milisekund). Na tej podstawie wyznaczane są wektory prędkości w podobszarach przestrzeni pomiarowej i uzyskiwane jest pole prędkości dla danego obszaru pomiarowego. Pary zdjęć wykonywane są z zadaną częstotliwością (do 50 Hz), co umożliwia badanie zmian pola prędkości przepływu wody w czasie.


Seminarium Polsko-Niemieckie 2019 W dniu 09.05.2019 r. w siedzibie Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku odbyły się warsztaty naukowe dla młodych naukowców „2nd Workshop on Coastal, River and Offshore Engineering for Young Researchers”.

Było to już kolejne polsko-niemieckie spotkanie naukowe zrodzone na gruncie współpracy IBW PAN oraz Hochschule Bremen.

Poprzednie warsztaty naukowe w tej formule miały miejsce w maju 2017 r. i uczestniczyli w nim młodzi naukowcy i studenci Instytutu Hydrauliki i Inżynierii Brzegowej z Hochschule Bremen, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutu Budownictwa Wodnego PAN.

Cieszy nas niezmiernie, że wzrasta zainteresowanie naszymi spotkaniami naukowymi i w tym roku krąg uczestników poszerzył się o przedstawicieli Koła Naukowego Inżynierii Wodnej na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Załącznik:

Program „2nd Workshop on Coastal, River and Offshore Engineering for Young Researchers”


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego PAN

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: asystent w Zakładzie Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport (budownictwo)

DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 czerwca 2019 r.

LINK DO STRONY: www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: falowanie morskie, prądy, dynamika budowli, modelowanie matematyczne, programowanie komputerowe, badania laboratoryjne i terenowe.

Do obowiązków asystenta będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie hydrodynamiki, hydrotechniki i oceanologii oraz udział w projektach realizowanych w Zakładzie Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie na jednym z następujących kierunków: budownictwo (preferowane), fizyka, matematyka;
 • znajomość metod modelowania stosowanych w hydrodynamice;
 • znajomość komercyjnego oprogramowania wykorzystywanego w pracy naukowej i inżynierskiej (np. Matlab, Mathematica, Statistica, Fortran, C/C++, CAD);
 • umiejętność programowania komputerowego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • zainteresowanie zagadnieniami związanymi ze środowiskiem morskim;
 • gotowość do uczestnictwa w terenowych pracach doświadczalnych.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • możliwość uzyskania doktoratu;
 • uczestnictwo w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie pod adresem: IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)."


Z wielkim żalem i smutkiem informujemy,
że w dniu 14 kwietnia 2019 roku niespodziewanie zmarł

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Rektor Politechniki Gdańskiej

Jacek Namieśnik

Profesor Jacek Namieśnik był wybitnym naukowcem o wielkim dorobku badawczym,
dydaktycznym i organizacyjnym.

W Jego osobie straciliśmy życzliwego Instytutowi Przyjaciela i Wizjonera.

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim, Przyjaciołom oraz całej
społeczności Politechniki Gdańskiej składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.


W dniu 21.03.2019 r. na Wydziale Historycznym UG zostało podpisane porozumienie o współpracy między Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie oraz Uniwersytetem Gdańskim. Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy przy organizacji i promocji "Letnich Spotkań z Nauką", akcji popularyzującej naukę, która od ponad 16 lat organizowana jest w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN nad jeziorem Wdzydze.

Instytut Budownictwa Wodnego PAN reprezentował Pan Dyrektor, dr inż. Piotr Szmytkiewicz, natomiast Instytut Oceanologii PAN reprezentował Pan dr hab. Tymon Zieliński, prof. IO PAN. Uniwersytet Gdański reprezentował Pan Dziekan Wydziału Historycznego UG, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Przy podpisaniu umowy obecny był również pomysłodawca i organizator Letnich Spotkań z Nauką Pan dr hab. Marek Kulczykowski, prof. IBW PAN.

Sygnatariusze porozumienie

Od lewej: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Dziekan Wydziału Historycznego UG), dr hab. Marek Kulczykowski, prof. IBW PAN (Organizator Letnich Spotkań z Nauką), dr inż. Piotr Szmytkiewicz (Zastępca Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN), dr hab. Tymon Zieliński, prof. IO PAN (Instytut Oceanologii PAN)

W odróżnieniu od innych "festiwali nauki", które zazwyczaj trwają od 2 do 3 dni i organizowane są w dużych ośrodkach miejskich, Letnie Spotkania z Nauką rozłożone są w okresie 2 miesięcy i odbywają się w sercu Kaszub, na otwartym powietrzu i w otoczeniu leśnej przyrody. W lipcu i sierpniu, w każdą sobotę o godzinie 20.00, w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie, nad jeziorem Wdzydze naukowcy z różnych dyscyplin wygłaszają ok. 45 minutowe wykłady o charakterze popularnonaukowym, upowszechniające wyniki prowadzonych w Polsce badań. Po każdym wykładzie odbywa się dyskusja, a następnie bezpośrednie spotkanie z wykładowcą przy kawie i herbacie.

Letnie Spotkania z Nauką prowadzone są nieprzerwanie od 2003 roku i doczekały się aż 16 edycji, w trakcie której zaprezentowano aż 137 wykładów, które wygłosiło 62 naukowców; w tym 7 z Wydziału Historycznego UG: prof. dr hab. Tadeusz Steger, prof. dr hab. Witold Świętosławski, dr Joanna Dąbal, dr Arkadiusz Koperkiewicz, dr Anna Strobin, mgr Dominika Leśniewska, mgr Wacław Kulczykowski. W tym roku odbędzie 17 edycja Letnich Spotkań z Nauką!

Spotkania każdorazowo poprzedza tzw. "Oranżeria Naukowa", czyli zabawa naukowa dla dzieci w wieku 5-12 lat.

Organizatorzy Letnich Spotkań z Nauką otrzymali w 2012 r. prestiżową nagrodę Popularyzatora Nauki przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencje Prasową. Akcja od wielu lat organizowana jest przy patronacie i wsparciu Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Strona www Letnich Spotkań z Nauką

Facebook Letnich Spotkań z Nauką


Pawel_Adamowicz.jpg

With great sadness and regret we have received the tragic news of the death of Mr. Paweł Adamowicz, the Mayor of Gdańsk.

As the Institution based in Gdańsk and acting in it for 65 years we could always rely on his support. We do recall his friendly visits, particularly those related to the milestones of our activities, like the opening of the flume - our hydraulic facility, or inauguration ceremony of the 15th International Symposium on Ice in 2000.

Having been faced with this appalling and shocking act of violence, we join in pain with the Family and all those closely related to the late Mayor Paweł Adamowicz.

Staff and management of the Institute.


Tadeusz Basiński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp.

dr. inż. Tadeusza Basińskiego

długoletniego i zasłużonego pracownika IBW PAN w Gdańsku,
wybitnego specjalisty w dziedzinie hydrotechniki morskiej

Msza św. zostanie odprawiona 10 stycznia 2019 r. w Kościele Jezuitów pw. Św. Stanisława Kostki w Gdyni o godz. 930

Pożegnanie na Cmentarzu Witomińskim o godz. 1030

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają
Dyrekcja, pracownicy oraz koleżanki i koledzy z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w GdańskuW imieniu dra hab. inż. Tomasza Kolerskiego z Katedry Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zapraszamy na seminarium profesora Hung Tao Shen z Uniwersytetu Clarkson w stanie Nowy Jork pt.:

WINTERTIME RIVER DYNAMICS IN COLD REGIONS
(15 i 22 pażdziernika 2018, 9:15-14:00)

oraz na seminarium profesorki Hayley Shen z Unierstytetu Clarkson w stanie Nowy Jork pt.:

WATER WAVE MECHANICS
(16 i 23 pażdziernika 2018, 9:15-14:00)

Seminaria będą przeprowadzone w Sali Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, (sala 155) w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pytań w sprawie seminarium na adres: tomasz.kolerski@pg.edu.pl

Seminarium profesora Hung Tao Shen

WINTERTIME RIVER DYNAMICS IN COLD REGIONS
HUNG TAO SHEN
Department of Civil and Environmental Engineering
Clarkson University, USA
htshen@clarkson.edu

ABSTRACT

The presence of ice in rivers is an important phenomenon to be considered in the development of water resources in cold regions. In regions with severe winter conditions, the river regime experiences dramatic changes compared to open water conditions. Ice formation can affect the design, operation, and maintenance of water resources engineering facilities in cold regions. Major engineering concerns related to river ice include ice jam flooding, hydropower operation, inland navigation, and water transfer.

River ice phenomena involve complex interactions between hydrodynamic, mechanical, and thermal processes, as well as the ambient hydro-meteorological conditions and channel morphology. This presentation will discuss the current state of knowledge on river ice processes from freeze up to breakup, including the formation, evolution, transport, accumulation, growth, deterioration, and dissipation of various forms of ice. Many river ice phenomena can be linked to transport processes, which encompassing the entire winter ice season through different stages of the river ice evolution from freeze up to breakup. An analytical framework based on the concept of thermal and ice transport, which links all the ice processes, can provide a consistent formulation for mathematically modeling the river ice phenomena at different stages and through the winter. This analytical framework will be discussed along with theories on major river ice processes, including the transport and evolution of thermal energy and frazil ice, the formation of anchor ice on channel bed, the dynamics of surface ice transport and the associated surface ice jams formation, and the transport and accumulation of frazil granules on the underside of the ice cover and the associated frazil jam (hanging dams). In alluvial channels, the presence of river ice can cause major changes on sediment transport and channel morphology. Recent development on sediment transport with ice conditions is presented. The formation of river ice can also have significant environmental and ecological implications on the rivers. Very little is known about this aspect, although its significance has been recognized. Issues related to this will be discussed.

Hung Tao Shen jest od 1983 profesorem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Clarkson w stanie Nowy Jork, gdzie pełnił funkcję dziekana w latach 2010-2012, Swoje zainteresowania naukowe związał głównie z modelowaniem matematycznym zjawisk lodowych na rzekach. Jest autorem i współautorem 75 publikacji w czasopismach recenzowanych i ponad 160 artykułów konferencyjnych, które są szeroko rozpoznawane w środowisku naukowym (index Hirsha 18). Jego badania naukowe zostały uhonorowane licznymi nagrodami w tym:

Ice Research and Engineering Award, IAHR, 2008 Hunter Rouse Hydraulic Engineering Award and Lecture, ASCE, 2007 R. Larry Gerard Medal, Canadian Geophysical Union, Hydrology Section - CRIPE, 2001 & 2015 Harold R. Peyton Award for Cold Regions Engineering, ASCE, 2000 CAN-AM Civil Engineering Amity Award, ASCE, 2000

Seminarium profesorki Hung Tao Shen rozpocznie się wykładem:

SEA ICE
Hayley Shen, Research Professor
Department of Civil and Environmental Engineering
Clarkson University, USA

ABSTRACT

Sea ice covers roughly 7% of world's surface and 10% of ocean surface. They exist mostly in the polar regions far from human population. However, their impact on natural and anthropological systems is immense. Just imagine how the world will be when we have a totally ice-free Arctic in the foreseeable future. In this talk, I will give a one-person's account of how a researcher begins to study sea ice. Although only on a very specific and small part of this fascinating topic, the range of activities involved in this research shows how important it is to synthesize many tools, develop new skills, and collaborate with minds and thoughts from different perspectives, to understand and to work with the nature.

Hayley Shen jest od 1992 r. profesorem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Clarkson w stanie Nowy Jork. Swoje zainteresowania naukowe związała głównie z modelowaniem ośrodków rozdrobnionych oraz dynamiką lodu morskiego. Jest autorem i współautorem 5 książek, 81 publikacji w czasopismach recenzowanych i wielu artykułów konferencyjnych, które są szeroko rozpoznawane w środowisku naukowym (index Hirsha 18). Jego badania naukowe zostały uhonorowane licznymi nagrodami w tym:

Fellow, Engineering Mechanics Institute, ASCE, 2013 Kirstin Craig Memorial Faculty Award, 2004 Outstanding Advisors, Clarkson University Phalanx Award, 2001 Million Dollar Club of Clarkson University Research Accomplishment, 2001 Japan Science and Technology Agency Fellow, Hokkaido University, 1999 Albert D. Merrill Faculty Prize, Clarkson University, 1995 William Evans Fellow, Otago University, New Zealand, 1994 Walter L. Huber Civil Engineering Research Prize, ASCE, 1991 ASCE/Engineering Foundation Research Institute Award, 1984

Załączniki:


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku