Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zamówienia publiczne - przetarg nieograniczony nr 01/01/LAB/2020

(dotyczy: Przebudowa układu hydraulicznego pompowni zasilającej wodą modele badawcze na betonowej płycie laboratorium IBW PAN w Gdańsku przy ulicy Kościerskiej 7)

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=27270dcc-dbd8-48c1-a5b6-f9be13976abe

2020-02-12: Otwarcie ofert

2020-02-13: Unieważnienie postępowania

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku