Prof. Andrzej Sawicki

napisany przez admin w 7 marca 2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 marca 2016 r., w wieku 68 lat, odszedł od nas

Śp.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki

wspaniały naukowiec i nauczyciel akademicki.

Nasz długoletni pracownik, a w latach 1991–1997 i 2004–2016 Dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Był wybitnym specjalistą w zakresie mechaniki gruntów, wychowawcą wielu pokoleń pracowników nauki. Jego osiągnięcia zawodowe pozostaną trwałym wkładem w rozwój mechaniki stosowanej. Został odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe. Pamięć o Nim pozostanie w naszych sercach na zawsze.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego najszczersze wyrazy współczucia składają Koleżanki i Koledzy z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

Andrzej Sawicki

Delty i estuaria rzeczne

napisany przez toni w 18 listopada 2015

Wydawnictwo IBW PAN wydało książkę Zbigniewa Pruszaka i Marka Szmytkiewicza Delta Wisły: ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych. Jest to syntetyczno-zbiorcze kompendium obecnej wiedzy na temat ujścia rzeki Wisły i jednocześnie pokazuje najważniejsze kluczowe mechanizmy oraz procesy tworzenia się i rozwoju w różnych (nawet geologicznych) skalach czasowo-przestrzennych wybranych ujść rzecznych/delt/estuariów na świecie. W takim ujęciu monografia ta ma charakter informatora ogólnego o ujściach rzecznych, a bardziej szczegółowy o ujściu Wisły. Omawiane szerzej historyczne procesy tworzące deltę Wisły są ściśle związane z wykonywanymi na tym tle różnymi przedsięwzięciami technicznymi. Do monografii włączone zostały elementy technicznej regulacji ujścia rzeki/delty w celu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, często towarzyszących terenom wysoko zurbanizowanym. W tym przypadku są to Aglomeracja Gdańska oraz ważne, z rolniczego punktu widzenia, Żuławy. Ciekawym składnikiem Delty Wisły jest dynamicznie zmieniający się jej stożek ujściowy. Bliższe spojrzenie w monografii na ewolucję stożka ujściowego zdaniem autorów jest dodatkowym ciekawym jej elementem.


Nowości Wydawnictwa IBW PAN

napisany przez toni w 16 czerwca 2014


Pomiary falowania kontynuowane

napisany przez toni w 8 czerwca 2012

Po krótkiej przerwie technicznej kontynuowane są pomiary falowania w rejonie Lubiatowa. Podobnie jak w okresie ubiegłym, pomiary prowadzone są przy pomocy boi falowej Directional Waverider DWR-7 Mk.III zakotwiczonej w odległości ok. 2 km od brzegu, na głębokości 15 m. Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są podawane na stronie internetowej MLB Lubiatowo:
http://mlb.ibwpan.gda.pl/index.php/pl/camera
Zakończenie pomiarów planuje się nie wcześniej niż wiosną 2015 r.


Nowa książka

napisany przez toni w 20 kwietnia 2012

Nakładem Wydawnictwa IBW PAN ukazała się książka Andrzeja Sawickiego Zarys mechaniki gruntów sypkich. Jest to oryginalne przedstawienie mechaniki gruntów niespoistych na tle technik modelowania. Poruszane zagadnienia:

• rys historyczny, obszerna literatura źródłowa i uzupełniająca;
• opis deformacji gruntu przed osiągnięciem stanu granicznego;
• mechanika upłynnienia gruntu;
• oddziaływanie obciążeń cyklicznych;
• opis zjawiska breakout;
• elementy dynamiki dna morskiego;
• przybliżenie ważnych pojęć: dylatywność, kontraktywność, stan ustalony, niestabilność, dylatancja, obciążenie i odciążenie, dokładność predykcji, entropia;
• oryginalne dane empiryczne, które mogą być wykorzystane przy kalibracji i weryfikacji innych modeli gruntów.


Boja falowa

napisany przez toni w 4 sierpnia 2011

W czerwcu 2011 r. w rejonie Lubiatowa rozpoczęto pomiary falowania za pomocą boi falowej Directional Waverider Mk. III zakotwiczonej w odległości ok. 2 km od brzegu, na głębokości 16 m. Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są podawane na stronie internetowej MLB Lubiatowo:
http://mlb.ibwpan.gda.pl/index.php/pl/camera
Zakończenie pomiarów przewiduje się w maju 2012 r.


Praca we Francji

napisany przez admin w 31 maja 2011

Oferty pracy naukowej we Francji: na stanowisku „Post-doctoral position” (12 miesięcy) oraz na stanowisku „PhD position” (36 miesięcy):
PD position PHD position


InnoDoktorant

napisany przez admin w 12 grudnia 2010

trzy loga

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
OGŁASZA KONKURS STYPENDIALNY DLA DOKTORANTÓW
REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU

„InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, III edycja”

Początek naboru wniosków: 04 października 2010 r.

Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami 60 doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego.