Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "praca"

INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego PAN

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: asystenta w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport (budownictwo)

DATA OGŁOSZENIA: 25 stycznia 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26 lutego 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: hydraulika wód śródlądowych, gospodarka wodna, badania laboratoryjne i terenowe, modelowanie matematyczne, programowanie komputerowe, analiza danych.

Do obowiązków asystenta będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie hydrauliki wód śródlądowych i przejściowych oraz udział w projektach realizowanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie (tytuł mgr inż.) na jednym z następujących kierunków: budownictwo (preferowane), inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, fizyka;
 • znajomość metod modelowania stosowanych w hydrodynamice;
 • umiejętność programowania komputerowego (np. Matlab, Fortran, C/C++);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (najlepiej potwierdzona certyfikatem);
 • zainteresowanie zagadnieniami związanymi ze środowiskiem wód śródlądowych i morskich;
 • gotowość do uczestnictwa w badaniach laboratoryjnych oraz terenowych pracach doświadczalnych.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w tworzeniu nowego laboratorium do badań hydraulicznych w dużej skali;
 • możliwość uzyskania doktoratu;
 • uczestnictwo w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnioną kopię dyplomu magistra na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.


INSTITUTION: Institute of Hydro-Engineering, Polish Academy of Sciences

LOCATION: Gdańsk, Poland

POSITION: Research assistant at the Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Civil engineering and transport

PLACED ON: 14 September 2020

APPLICATION DEADLINE: 16 October 2020

LINK TO THE WEBSITE: www.ibwpan.gda.pl

KEYWORDS: sea waves, currents, structural dynamics, mathematical modelling, computer programming, laboratory and field studies.

The responsibilities of the research assistant will include scientific and research work in the fields of hydrodynamics, hydro-engineering and oceanology, as well as participation in projects carried out by the Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics.

Requirements:

 • completed MSc degree studies in one of the following fields: civil engineering (preferred), physics, mathematics;
 • knowledge of modelling methods used in hydrodynamics;
 • knowledge of commercial software used in scientific and engineering work (e.g. Matlab, Mathematica, Statistica, Fortran, C / C ++, CAD);
 • computer programming skills;
 • very good command of English;
 • interest in problems related to marine environment;
 • readiness to participate in field and laboratory experimental works.

We offer:

 • work in a research institute with over sixty five years of tradition and experience in conducting studies in water management, hydro-engineering and maritime engineering;
 • opportunity of obtaining a PhD degree;
 • participation in the realization of national and international projects;
 • cooperation with foreign research institutions.

Interested candidates should send their formal applications to sekr@ibwpan.gda.pl. Informal enquiries should be addressed to: dwmsd@ibwpan.gda.pl.


INSTITUTION: Institute of Hydro-Engineering, Polish Academy of Sciences

LOCATION: Gdańsk, Poland

POSITION: Research assistant at the Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Civil engineering and transport

PLACED ON: 14 September 2020

APPLICATION DEADLINE: 16 October 2020

LINK TO THE WEBSITE: www.ibwpan.gda.pl

KEYWORDS: sea waves, currents, structural dynamics, mathematical modelling, computer programming, laboratory and field studies.

The responsibilities of the research assistant will include scientific and research work in the fields of hydrodynamics, hydro-engineering and oceanology, as well as participation in projects carried out by the Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics.

Requirements:

 • completed MSc degree studies in one of the following fields: civil engineering (preferred), physics, mathematics;
 • knowledge of modelling methods used in hydrodynamics;
 • knowledge of commercial software used in scientific and engineering work (e.g. Matlab, Mathematica, Statistica, Fortran, C / C ++, CAD);
 • computer programming skills;
 • very good command of English;
 • interest in problems related to marine environment;
 • readiness to participate in field and laboratory experimental works.

We offer:

 • work in a research institute with over sixty five years of tradition and experience in conducting studies in water management, hydro-engineering and maritime engineering;
 • opportunity of obtaining a PhD degree;
 • participation in the realization of national and international projects;
 • cooperation with foreign research institutions.

Interested candidates should send their formal applications to sekr@ibwpan.gda.pl. Informal enquiries should be addressed to: dwmsd@ibwpan.gda.pl.


Instytut Budownictwa Wodnego PAN poszukuje samodzielnych pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego lub profesorów tytularnych z dziedziny nauk technicznych, dyscyplina „budownictwo", o specjalności:

 • hydraulika i hydrologia,
 • geotechnika,
 • budownictwo wodne i lądowe,
 • mechanika budowli,
 • inżynieria morska.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem IBW PAN: Tel.: (58) 522 29 00 lub e-mail: sekr@ibwpan.gda.pl


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku