Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "archiwalne"

LiveLagoons – The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons (Wykorzystanie aktywnych barier w celu usuwania biogenów oraz lokalnej poprawy jakości wód lagun bałtyckich) - Program:Interreg Bałtyk Południowy (Nr umowy:STHB.02.02.00-LT-0089/16-00)

Logo LiveLagoons

Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2017 r. i zakończy się w 2020 r. Głównym celem projektu jest zainteresowanie lokalnych społeczności Bałtyku Południowego zastosowaniem tzw. aktywnych barier do lokalnej poprawy jakości wody w rejonie kąpielisk morskich w celu stworzenia sprzyjających warunków do kąpieli w nich.

Działanie barier polega na usuwaniu biogenów z wody poprzez ich pobieranie przez system korzeniowy roślin posadzonych na tych barierach. W ramach projektu LiveLagoons planujemy przetestować dwa typy rozwiązań, tj. pływające wyspy, które będą posadowione na polskich wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, na Zalewie Szczecińskim po stronie niemieckiej oraz na Zalewie Kurońskim w Juodkrante, na Litwie. W projekt zaangażowane są gminy zainteresowane takimi rozwiązaniami oraz gmina bezpośrednio wdrażająca pilotażową instalację pływającej wyspy. Wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane w nadmorskich i nadzalewowych gminach, miastach, jak również instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzorowanie strefy brzegowej.

Link do strony projektu http://www.balticlagoons.net/livelagoons/.


30 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych Partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

sygnatariusze porozumieniaNa zdjęciu od lewej: dr hab. inż. Waldemar Świdziński (IBW PAN), dr hab. inż. Adam Olejnik (AMW), dr hab. inż. Marek Dzida (PG), prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (UG), dr Emil Kuzebski (MIR), mgr Danuta Szkutnik (IO PAN), dr hab. Dariusz Wielgomas (GUM).

W spotkaniu udział wzięli:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;
 2. dr hab. inż. Adam Olejnik, prof. nadzw. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 3. dr Kazimierz Szefler – Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 4. mgr Michał Głuszyński – Zastępca Dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 5. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG – Prorektor ds. Nauki Akademii Morskiej w Gdyni;
 6. dr Emil Kuzebski – Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego;
 7. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. nadzw. IBW PAN – Dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN;
 8. dr inż. Piotr Szmytkiewicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN;
 9. mgr Danuta Szkutnik – Zastępczyni Dyrektora ds. Administracyjno-Elonomicznych Instytutu Oceanologii PAN;
 10. dr hab. Mirosław Darecki, prof. nadzw. IO PAN– Pełnomocnik Dyrektora ds. Innowacyjności i Współpracy Instytutu Oceanologii PAN;
 11. dr hab. Bartosz Wielgomas – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 12. dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Politechniki Gdańksiej;
 13. dr hab. Waldemar Surosz, prof. nadzw. UG – Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 14. dr hab. Dorota Burska, prof. nadzw.UG – Zastępczyni Dyrektora Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 15. dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw. UG – Dyrektor Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 16. mgr Ewa Weronis – Kierowniczka Biura Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego;
 17. mgr Julian Wierciński – Kierownik Sekcji Przygotowania i Wsparcia Projektów Rozwojowych w Biurze Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego;
 18. mgr Judyta Gawryś – Zastępczyni Dyrektora Biura Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystego podpisania umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodengo PAN w Gdańsku.

Link do strony wydarzenia.


W dniu 26.06.2017 w trakcie posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.

Sygnatariusze porozumienia (od lewej strony): rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN prof. Waldemar Świdziński.

Dokument został podpisany w obecności przedstawicieli Ministerstw Środowiska, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury i Budownictwa, Rozwoju, władz samorządowych województwa pomorskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli biznesu oraz mediów.

Podpisane porozumienie, potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia Instytutu, stanowi również impuls dla rozwoju potencjału naukowego - badawczego w zakresie szeroko rozumianej hydrotechniki w nadchodzących latach.

Więcej informacji na stronie Politechniki Gdańskiej

Pełna wersja porozumienia w postaci elektronicznej: porozumienie.pdf


Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w dniu 28.06.2017

 • wręczono Dyplom Doktorski dr inż. Aleksandrze Korzec,

 • nadano stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa mgr. inż. Grzegorzowi Cerkowniakowi za pracę „Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych”,

 • otwarto przewód doktorski mgr. inż. Marcinowi Smyczyńskiemu pod roboczym tytułem „Reakcja nawodnionych gruntów niespoistych o niepełnym nasyceniu w warunkach bez odpływu wody z porów” oraz wyznaczono dr. hab. inż. Waldemara Świdzińskiego, prof. IBW PAN na promotora pracy,

 • otwarto przewód doktorski mgr Magdalenie Stelli pod roboczym tytułem „Litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego” oraz wyznaczono dr. hab. inż. Rafała Ostrowskiego, prof. IBW PAN na promotora pracy.

Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że dnia 11.04.2017 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Instytutu w Gdańsku - Oliwie, ul. Kościerska 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Grzegorza Cerkowniaka

pt. "Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych".

Promotor:  dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW
Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik (Politechnika Krakowska)
  prof. dr hab. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN (Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk)

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku - Oliwie, ul. Kościerska 7, w godz. 10:00 - 14:00, a ze streszczeniem pracy i recenzjami na stronie internetowej IBW PAN.

Dokumenty do pobrania:


Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich – Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że 23.11. 2016 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Instytutu w Gdańsku – Oliwie, ul. Kościerska 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Korzec pod tytułem

"Wpływ składowej pionowej przyspieszenia wywołanego obciążeniem sejsmicznym na stateczność zapór ziemnych".

Promotorzy:  dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW
 dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW
Recenzenci: prof. dr inż. Joanna Dulińska, Politechnika Krakowska
 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku – Oliwie, ul. Kościerska 7, w godz. 1000 – 1400, a ze streszczeniem pracy i recenzjami na stronie internetowej IBW PAN w Gdańsku.


W dniach 04-12 listopada mieście Tainan (Tajwan) odbyła się 12. międzynarodowa konferencja International Conference on Hydroscience and Engineering. Wykład pod tytułem

„Coastal Resilience in Poland: from Observations to Theoretical Generalization” – R. Ostrowski i G. Różyński

wygłosił dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN

W trakcie konferencji wysłuchano szeregu ważnych referatów związanych z modelowaniem falowania oraz transportu osadów w morzu, estuariach i rzekach. Referaty te mogą stanowić inspirację przyszłych badań tych zjawisk w IBW PAN.

Ciekawym elementem konferencji była wycieczka techniczna na zaporę Zengwen (największy zbiornik zaporowy na Tajwanie służący pozyskaniu wody do celów konsumpcyjnych), który w dużym stopniu uległ zamuleniu na skutek tropikalnych deszczów, towarzyszących tajfunom. W chwili obecnej wykonywana jest instalacja odmulająca w formie syfonu i rurociągu, którym przydenne warstwy wody o bardzo dużej koncentracji osadów będą odprowadzane w dół rzeki odblokowując zbiornik.


24 – 28 października w Biarritz (Francja) odbędzie się konferencja Littoral 2016 "The changing littoral. Anticipation and adaptation to climate change".

Podczas konferencji prezentacje przedstawią dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN oraz dr inż. Maciej Paprota.

Więcej informacji na stronie konferencji https://littoral2016.univ-pau.fr.


W ramach Tygodnia Niemieckiego w Gdańsku w dniu 19 października 2016 odbędzie się Sympozjum Naukowe zatytułowane: "Sustainable and Inclusive Growth", a organizowane przez City University of Applied Sciences w Bremen.

Podczas sympozjum prezentacje tematyczne z ramienia Instytutu Budownictwa Wodnego wygłosi dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN oraz dr inż. Piotr Szmytkiewicz, zastępca dyrektora IBW PAN.

pobierz program pierwszego dnia obchodów (PDF: 48 KB)

W dniu 20 października 2016 Miasto Bremen organizuje obchody obejmujące warsztaty na Fregacie "Karlsruhe", wizyty studyjne oraz wieczorne przyjęcie. W ramach wizyty studyjnej Goście z Niemiec odwiedzą Instytut Budownictwa Wodnego.

pobierz program drugiego dnia obchodów (PDF: 48 KB)

pobierz program wizyty w IBW PAN (PDF: 40 KB)


W dniu 19 października odbędzie się w Łebie Konferencja GAZ-SYSTEM z cyklu Podziemne Magazyny Gazu na temat „Podziemny Magazyn Gazu na obszarze Białogarda”.

W konferencji weźmie udział dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz, prof. IBW PAN i przedstawi referat pod tytułem „Wykorzystanie zasobów wodnych do ługowania kawern i zagospodarowanie solanki”.

Dokumenty do pobrania:


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku