Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "eksperymenty"

Nazwa instytucji:
Instytut Oceanografii, Zakład Geologii Morza
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kubowicz-Grajewska, mgr
gyttia@wp.pl
663 891 151
Tytuł eksperymentu:
Badanie transformacji falowania nad progiem podwodnym.
Cel eksperymentu:
Celem eksperymentu jest zbadanie efektywności działania progów podwodnych chroniących klif w Gdyni Orłowie.
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):

W ramach planowanego eksperymentu w kanale falowym zostanie umieszczony model istniejącego progu podwodnego znajdującego się w podbrzeżu klifu orłowskiego.

Przewiduje się wykonywanie pomiarów parametrów falowo-prądowych w sąsiedztwie progu. W kanale falowym zostaną wygenerowane fale o parametrach zbliżonych do falowania występującego na wodach Zatoki Gdańskiej

Przyrządami pomiarowymi wykorzystywanymi w badaniach będą sondy falowe umieszczone przed i za progiem służące rejestracji przebiegu falowania, prądomierze i system PIV wykorzystane do rejestracji rozkładów prędkości przepływu wody w okolicy progu podwodnego.

Spodziewanym wynikiem przeprowadzonych pomiarów ma być określenie efektywności oddziaływania progów podwodnych w aspekcie ochrony brzegu morskiego w Gdyni Orłowie. Dodatkowym spodziewanym rezultatem ma być opracowanie wytycznych sugerujących, w jaki sposób można by poprawić efektywność funkcjonowania progów podwodnych w Gdyni Orłowie.


Nazwa instytucji:
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Osoba do kontaktu:
Anna Reda, mgr
areda@ibwpan.gda.pl
58 522 29 05
Tytuł eksperymentu:
Pomiar pola prędkości przy użyciu PIV do porównań z modelem teoretycznym.
Cel eksperymentu:
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):
- Planuje się wykonanie pomiarów prędkości dla wybranych warunków falowych. Generowane będzie falowanie o zadanych charakterystykach. W rezultacie przeprowadzonego eksperymentu określone zostanie pole prędkości, które posłuży do porównań z wynikami z obliczeń teoretycznych. Zaletą wykorzystania systemu PIV do tego typu pomiarów, w porównaniu z punktowymi pomiarami prędkości przy użyciu prędkościomierzy ADV, jest uzyskanie wyników zawierających znacznie więcej informacji dotyczących wartości i kierunków wektorów prędkości (informacja przestrzenna – pole prędkości).
Opis stanowiska badawczego:
W odległości 19 m od generatora zostanie umieszczone zostanie stanowisko pomiarowe (system PIV oraz prędkościomierz ADV), zaś wzdłuż kanału zostaną zainstalowane sondy falowe w odpowiedniej sekwencji.
Opis aparatury koniecznej do realizacji eksperymentu:
- Suszarka laboratoryjna i waga laboratoryjna (dokładność 0,1g) – zapewniona przez KG, ZUT
- prędkościomierz ADV
- zestaw PIV,
- układ koryta falowego wraz z podstawową aparaturą zadającą i kontrolującą parametry ruchu falowego.
Planowane publikacje (w jakim czasopiśmie):
Wyniki pomiarów zostaną wykorzystane w rozprawie doktorskiej.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku