Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zamówienia publiczne - przetarg nieograniczony nr 01/05/LAB/2020

(dotyczy: Dostawy dystrybutora wody na płytę laboratorium hydraulicznego wraz z akcesoriami dla Instytutu Budownictwa Wodnego PAN przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku)

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a56058df-7818-42f5-b805-a15170726085

20.05.2020 r. - Informacja o otwarciu ofert.

20.05.2020 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku