Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok
na zasadzie badania dobrowolnego

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

W niniejszym postepowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art.4 pkt 8) – zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 Euro.

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk NIP: 584-09-02-434 REGON: 000325877

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badanie powinno spełniać wymogi:

 • ustawy o rachunkowości,
 • norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 • wytycznych Biura Finansowego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 • ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Badanie powinno być przeprowadzone w okresie koniec lutego-marzec 2022 r. w siedzibie Instytutu. Sprawozdanie z badania wymagane jest na początku kwietnia 2022 r. Wszelkie uzgodnienia i czynności związane z wykonaniem sprawozdania należy dokonać w siedzibie Zamawiającego i leżą po stronie Wykonawcy.

III. MIEJSCE BADANIA

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 2. Oświadczenie o spełnieniu przez podmiot/biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 3. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania badania sprawozdania finansowego, w tym znajomość zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki.

 4. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania. Cenę brutto należy podać za wykonanie sprawozdania finansowego za 2021 rok. Cena oferty winna ujmować wszelkie elementy cenotwórcze w tym np.: koszty delegacji, hotelu, wyżywienia, dojazdu do Zamawiającego, etc

 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 6. Zobowiązanie się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 w terminie zaproponowanym przez Instytut.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem:

  • poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie Instytutu w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok”;

  • drogą mailową na adres: k.adamowicz@ibwpan.gda.pl

  w terminie do dnia 23 grudnia 2021 roku do godziny 12:00. W przypadku przesłania ofert pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Instytutu (nie liczy się data stempla pocztowego).

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. W toku badania i oceny ofert- Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Dalszych czynności związanych z wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, którym jest Prezes Polskiej Akademii Nauk (art. 66 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

Informacje o badanym podmiocie:

 • Instytut jest wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem: RIN-IV-5/98;
 • Suma bilansowa na 2020-12-31 12 056 375,57 PLN
 • Przychody netto ze sprzedaży za 2020 rok 5 757 725,11 PLN
 • Przeciętne zatrudnienie w etatach, 2020 roku 42,4 etaty

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Adamowicz - tel. 58 522 29 30, e-mail: k.adamowicz@ibwpan.gda.pl

Wynik konkursu:

Ogłoszenie z dnia 4 stycznia 2022 r. o wyborze oferenta

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku