Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Posiedzenie Rady Naukowej w dniu 16 listopada 2023

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej IBW PAN. Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Rady Naukowej oraz zasady i tryb jej funkcjonowania określa Statut IBW PAN i Regulamin Rady Naukowej. Posiedzenia Rady Naukowej zwoływane są zwykle dwa razy do roku.

Program Rady Naukowej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN, które odbyło się 12.04.2023 r.
 3. Informacja Dyrektora o działalności Instytutu.
 4. Dyskusja na temat przyszłości Instytutu i kierunków dalszego rozwoju.
 5. Informacja o powołaniu na stanowisko Profesora tytularnego dr. hab. inż. Grzegorza Różyńskiego i dr. hab. inż. Ryszarda Staroszczyka.
 6. Nagroda dla prof. G. Różyńskiego Forum Inteligentnego Rozwoju.
 7. Zatwierdzenie programu działalności statutowej na rok 2024 r.
 8. Korekta zadań z działalności statutowej za rok 2023 z powodu przejścia pracowników naukowych na stanowiska specjalisty (Jacek Mierczyński, Aneta Zdolska) oraz odejścia Jakuba Malickiego.
 9. Powołanie członka Komisji odbioru prac w ramach działalności statutowej w Temacie I w związku z rezygnacją z tej funkcji prof. K. Szmidta.
 10. Podjęcie uchwały odnośnie do podziału zysku za rok 2022.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku