Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Konkurs na stanowisko typu post-doc nr 2

IBW PAN poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc finansowane z projektu badawczego NCN, zatytułowanego Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych.

Podstawowymi problemami naukowymi, których dotyczy projekt są: wpływ topologii sieci sił kontaktowych na makroskopowe zachowanie materiałów ziarnistych w quasi-statycznych i kinematycznych warunkach brzegowych, zjawisko lokalizacji w sieciach sił kontaktowych i jego związek z lokalizacją odkształceń, zjawisko dyskretnych łańcuchów obciążonych ziaren w trójwymiarowych (3D) układach ziaren, statystyka łańcuchów sił, mechanizmy powstawania, zanikania i ponownego formowania się łańcuchów sił w trójwymiarowych układach ziaren, trójwymiarowy efekt elastooptyczny w pojedynczym ziarnie, zachowanie pojedynczych ziaren w pasmach ścinania, kalibracja elastooptycznych obrazów w skali makro poprzez efekt elastooptyczny w pojedynczych ziarnach i wpływ cech pojedynczego ziarna na geometrię łańcuchów sił w różnych warunkach brzegowych. Projekt składa się z części doświadczalnej i numerycznej.

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • stopień doktora nauk technicznych lub równoważny (w przypadku doktoratów zagranicznych), uzyskany w roku 2014 lub później,
 • doświadczenie w zastosowaniu metod numerycznych do problemów z zakresu mechaniki gruntów,
 • doświadczenie w pracy zdalnej na komputerach dużych mocy,
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach badawczych,
 • publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych,
 • motywacja do pracy naukowej, chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Opis zadań szczegółowych zaplanowanych dla kandydata:

 • prowadzenie symulacji numerycznych metodą DEM,
 • obliczenia metodą elementów skończonych,
 • udział w badaniach doświadczalnych,
 • analiza danych doświadczalnych i numerycznych, uzyskanych w ramach projektu,
 • pisanie prac naukowych,
 • prezentowanie wyników projektu na konferencjach międzynarodowych,
 • współpraca z doktorantem.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 28 października 2021, 24:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: Preferowany termin zatrudnienia: 1 listopada 2021r. na 24 miesiące. Wynagrodzenie wg. maksymalnej stawki dopuszczalnej w konkursie OPUS

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBW PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”.

Zgłoszenie: Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 28 października 2021 r., godz. 24.00, na adres:

sekr@ibwpan.gda.pl

z kopią na adres

danuta.lesniewska@ibwpan.gda.pl

W temacie wiadomości proszę umieścić: „Konkurs na stanowisko post-doc”.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku