Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Konkurs na stanowisko typu post-doc

IBW PAN poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc finansowane z projektu badawczego NCN, zatytułowanego Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych.

Podstawowymi problemami naukowymi, których dotyczy projekt są: wpływ topologii sieci sił kontaktowych na makroskopowe zachowanie materiałów ziarnistych w quasi-statycznych i kinematycznych warunkach brzegowych, zjawisko lokalizacji w sieciach sił kontaktowych i jego związek z lokalizacją odkształceń, zjawisko dyskretnych łańcuchów obciążonych ziaren w trójwymiarowych (3D) układach ziaren, statystyka łańcuchów sił, mechanizmy powstawania, zanikania i ponownego formowania się łańcuchów sił w trójwymiarowych układach ziaren, trójwymiarowy efekt elastooptyczny w pojedynczym ziarnie, zachowanie pojedynczych ziaren w pasmach ścinania, kalibracja elastooptycznych obrazów w skali makro poprzez efekt elastooptyczny w pojedynczych ziarnach i wpływ cech pojedynczego ziarna na geometrię łańcuchów sił w różnych warunkach brzegowych.

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (dawniej budownictwo) w zakresie mechaniki gruntów, uzyskany w roku 2014 lub później,
 • doświadczenie w badaniach fizycznych gruntów,
 • znajomość metody DIC w zastosowaniu do materiałów granulowanych,
 • znajomość metody elastooptycznej w zastosowaniu do materiałów granulowanych,
 • znajomość środowiska Matlab, umiejętność prowadzenia obliczeń metodą elementów skończonych,
 • doświadczenie w pracy w projektach badawczych,
 • doświadczenie w przygotowaniu publikacji naukowych,
 • motywacja do pracy naukowej, chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności

Opis zadań szczegółowych zaplanowanych dla kandydata:

 • analiza archiwalnych danych doświadczalnych i numerycznych metodą DIC,
 • udział w badaniach doświadczalnych,
 • udział w obliczeniach numerycznych,
 • analiza danych doświadczalnych i numerycznych, uzyskanych w ramach projektu (DIC, FEM),
 • udział w opracowaniu procedury analizy obrazów elastooptycznych,
 • pisanie prac naukowych,
 • prezentowanie wyników projektu na konferencjach międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 28 czerwca 2021, 24:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: Preferowany termin zatrudnienia: 1 października 2021r. na 12 miesięcy. Wynagrodzenie wg. maksymalnej stawki dopuszczalnej w konkursie OPUS

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBW PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”.

Zgłoszenie: Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 28 czerwca 2021 r., godz. 24.00, na adres:

sekr@ibwpan.gda.pl

z kopią na adres

danuta.lesniewska@ibwpan.gda.pl

W temacie wiadomości proszę umieścić: „Konkurs na stanowisko post-doc”.


W konkursie na stanowisko POST-DOC w wyniku postępowania wybrano następującą kandydatkę:

dr inż. Magdalena Pietrzak, Politechnika Koszalińska

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku