Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Konkurs na stanowisko profesora 2021

INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: profesor (w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport lub nauki o Ziemi i środowisku

DATA OGŁOSZENIA: 05 lipca 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06 sierpnia 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: geologia i geomorfologia wybrzeży, geologia morza, dynamika brzegu i dna morskiego, ochrona brzegów morskich, sedymentologia.

Do obowiązków profesora będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku, dyscypliny inżynieria lądowa i transport oraz dyscyplin po­krew­nych, udział w kształceniu młodych kadr naukowych IBW PAN oraz uczestnictwo w pro­jek­tach naukowych i pracach zleconych przez podmioty gospodarcze i administracyjne, realizo­wanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN.

Wymagania:

  • posiadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport lub w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
  • znaczący dorobek naukowy obejmujący prace opublikowane w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR);
  • odbycie w przeszłości staży naukowych w ośrodkach zagranicznych;
  • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe oraz z przemysłu, gospodarki narodowej i instytucji administracji państwowej;
  • doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowymi oraz projektami badawczymi.

Oferujemy:

  • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
  • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym unijnych;
  • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”. Zapytania nieformalne prosimy kierować na adres e-mailowy: rafal.ostrowski@ibwpan.gda.pl.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku