Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "aktualności"

W dniach 23-26.05.2023 odbyła się XL edycja Szkoły Hydrauliki, tym razem w formie konferencji międzynarodowej (International School of Hydraulics 2023. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Budownictwa Wodnego PAN oraz Instytut Geofizyki PAN.

Szkoła Hydrauliki ma długą tradycję sięgającą 1981. Przez te lata wydarzenie odbywało się cyklicznie, za wyjątkiem lat 2020 i 2021 kiedy ze względu na sytuację epidemiologiczną organizacja spotkań została zawieszona. Przez pierwsze 25 lat Szkoła była organizowana przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, a nad organizacją pieczę sprawował jej ojciec założyciel prof. dr hab. Wojciech Majewski. W 2003 roku postanowiono umiędzynarodowić szkołę, organizując co drugi rok szkoły międzynarodowe. Od tego moment pieczę nad Ogólnopolską Szkołą Hydrauliki sprawuje Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a nad International School of Hydraulics Instytut Geofizyki PAN.

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem wystąpienia pt. "40−lecie Szkoły Hydrauliki. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość", które zostało wygłoszone przez pomysłodawcę Szkoły Hydrauliki prof. Wojciecha Majewskiego.

Szkoła objęta jest patronatem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań i Inżynierii Wodnej.

W jubileuszowej szkole udział wzięło 5 wykładowców oraz 75 uczestników.

Jak co roku dziękujemy wszystkim gościom, organizatorom oraz uczestnikom za ten wspaniały i twórczy czas. To był niezapomniany czas pełen wiedzy, inspirujących rozmów i dzielenia się doświadczeniami. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej ważnej konferencji międzynarodowej. Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji Szkoły Hydrauliki!

Zbiorowe zdjęcie uczestników Szkoły Hydrauliki 2023


W dniach od 2 do 5 marca 2023 roku, w ramach projektu PAN/MOST pt. "Numeryczna analiza wybojów w dnie morskim przy fundamentach turbin morskich farm wiatrowych", mieliśmy zaszczyt gościć w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk profesora Tai-Wena Hsu, Rektora National Taiwan Ocean University oraz profesora Chun-I Wu.

Podczas wizyty profesor Hsu przedstawił referat na temat rozwoju farm wiatrowych w Cieśnienie Tajwańskiej i zarysował możliwość dalszej współpracy w badaniach wybojów (ang. scour) powstających w bliskim sąsiedztwie fundamentów morskich turbin wiatrowych.

Uscisk dłoni po podpisaniu porozumienia

Uczestnicy porozumienia

Uczestnicy porozumienia

Zwiedzanie lagoratorium hudraulicznego

Wykład profesora Tai-Wena Hsu, zbliżenie na prelegenta

Wykład profesora Tai-Wena Hsu, plan ogówlny


Na mocy umowy pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni a Instytutem Budownictwa Wodnego PAN wykonywany jest monitoring i modelowanie matematyczne procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w sąsiedztwie Półwyspu Helskiego. Pomiary prowadzone są w reprezentatywnych lokalizacjach wokół Półwyspu Helskiego, modelowanie prądów i ruchu osadów w strefie brzegowej - dla odmorskiej strony i rejonu cypla Półwyspu, zaś modelowanie głębokowodnych procesów hydrodynamicznych - dla całego Bałtyku. Prowadzone prace pozwolą na określenie erozyjnego zagrożenia brzegów Półwyspu Helskiego. Ostatecznym efektem projektu będzie opracowanie nowej strategii ochrony brzegów w kontekście obserwowanych zmian klimatu i narastającej antropopresji. Rejestrowane dane pomiarowe i wyniki modelowania numerycznego udostępniane są w trybie on-line na stronie https://polskibrzeg.ibwpan.gda.pl/.


W dniach 9-10 maja w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN odbyło się spotkanie członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt pn. „Numeryczne modelowanie upłynnienia wokół konstrukcji morskich” (akronim NuLIMAS). Projekt jest finansowany w ramach konkursu ERA-NET MarTERA 2019r i realizowany w okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Celem wykonywanych prac jest doświadczalne rozpoznanie i teoretyczne opisanie zjawisk zachodzących bezpośrednio przed, w trakcie i po upłynnieniu podłoża gruntowego.

Oprócz IBW PAN w projekcie biorą udział następujący członkowie konsorcjum:

  • Technische Universität Braunschweig,
  • Großmann Ingenieur Consult (GICON),
  • WIKKI Gesellschaft für numerische Kontinuumsmechanik mbH R&D,
  • BM SUMER Consultancy & Research R&D,
  • PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele partnerów projektowych przedyskutowali aktualny stan zaawansowania prac projektowych. Mieli też możliwość zapoznania się z aparaturą badawczą stosowaną w IBW PAN oraz wzięli udział w eksperymentach przeprowadzonych w Laboratorium Geotechnicznym, Kanale Falowym i Laboratorium Hydraulicznym.

Prezentacja wyników badań gruntu wykonanych w Laboratorium Geotechnicznym oraz badań modelowych przeprowadzonych w Kanale Falowym Fot. 1 Prezentacja wyników badań gruntu wykonanych w Laboratorium Geotechnicznym oraz badań modelowych przeprowadzonych w Kanale Falowym.

Członkowie konsorcjum podczas zwiedzania laboratoriów IBW PAN Fot.2 Członkowie konsorcjum podczas zwiedzania laboratoriów IBW PAN.

Eksperyment w Laboratorium Geotechnicznym Fot.3 Eksperyment w Laboratorium Geotechnicznym.

Zwiedzanie laboratorium Hydraulicznego IBW PAN Fot.4 Zwiedzanie laboratorium Hydraulicznego IBW PAN.

W drugim dniu spotkania zorganizowana została wycieczka techniczna na miejsce realizacji inwestycji związanej z Przekopem Mierzei Wiślanej. Członkowie konsorcjum zapoznali się ze stanem zaawansowania i rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w trakcie realizacji tej kluczowej inwestycji hydrotechnicznej. Mieli też możliwość przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z przedstawicielami firmy NDI oraz projektantem z firmy PROJMORS, którzy odpowiedzieli na pytania związane z zastosowanymi rozwiązaniami w rejonie śluzy, kanału żeglugowego, falochronów i sztucznej wyspy. Ostatnim punktem wycieczki był rejs na sztuczną wyspę budowaną na Zalewie Wiślanym.

Mamy nadzieję, że podczas dwóch dni spotkania projektowego udało nam się połączyć elementy dotyczące badań teoretycznych, eksperymentalnych, jak i terenowych w dziedzinie hydrotechniki. Opinie naszych gości na temat zorganizowanego spotkania można znaleźć na stronie:

https://www.linkedin.com/company/nulimas.

Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej Fot.5 Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej

Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej Fot.6 Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej

Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej Fot.7 Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej

Wycieczka na sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym Fot.8 Wycieczka na sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym.


We współpracy z naukowcami z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (dr inż. Łukasz Przyborowski oraz dr inż. Anna Łoboda), w kwietniu i maju tego roku zostały przeprowadzone pilotażowe badania, pt. „Eksperymenty dotyczące akumulacji makroplastiku w rzekach z ostrogami”. Goście, zainteresowani możliwościami Laboratorium Hydraulicznego, wykonali wspólnie z pracownikami naszego instytutu serię pomiarów. Ich celem było określenie sposobu zachowania się cząstki makroplastiku w warunkach przepływu przez strefę rzeki regulowanej ostrogami w obecności roślinności rzecznej i bez niej. Do realizacji tego zadania istniejące stanowisko badawcze uzupełniono o dodatkowe elementy w postaci przedłużki ostrogi oraz podstawki wraz z roślinnością.

transport osadów stałych - pomiar falowania

Pomiary zostały zrealizowane dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu o współpracy badawczej między Instytutem Geofizyki PAN oraz Instytutem Budownictwa Wodnego PAN i posłużą jako badania pilotażowe do planowanego wspólnego projektu finansowanego w ramach konkursu NCN. Wykonane pomiary i ich przyszła kontynuacja dostarczą unikalnych wyników, które przyczynią się do lepszego zrozumienia procesu transportu odpadów stałych w rzekach, a tym samym ich monitorowania i usuwania.

transport osadów stałych - swobodny dryft odpadów


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku