Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "aktualności"

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej IBW PAN. Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Rady Naukowej oraz zasady i tryb jej funkcjonowania określa Statut IBW PAN i Regulamin Rady Naukowej. Posiedzenia Rady Naukowej zwoływane są zwykle dwa razy do roku.

Program Rady Naukowej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN, które odbyło się 12.04.2023 r.
 3. Informacja Dyrektora o działalności Instytutu.
 4. Dyskusja na temat przyszłości Instytutu i kierunków dalszego rozwoju.
 5. Informacja o powołaniu na stanowisko Profesora tytularnego dr. hab. inż. Grzegorza Różyńskiego i dr. hab. inż. Ryszarda Staroszczyka.
 6. Nagroda dla prof. G. Różyńskiego Forum Inteligentnego Rozwoju.
 7. Zatwierdzenie programu działalności statutowej na rok 2024 r.
 8. Korekta zadań z działalności statutowej za rok 2023 z powodu przejścia pracowników naukowych na stanowiska specjalisty (Jacek Mierczyński, Aneta Zdolska) oraz odejścia Jakuba Malickiego.
 9. Powołanie członka Komisji odbioru prac w ramach działalności statutowej w Temacie I w związku z rezygnacją z tej funkcji prof. K. Szmidta.
 10. Podjęcie uchwały odnośnie do podziału zysku za rok 2022.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


W dniach 18-21.09.2023 odbyło się w Gdańsku dorocznie spotkanie projektu H2020 REST-COAST (Large Scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity). Jest to projekt EU H2020, a IBW PAN jest jego uczestnikiem. Jest to jeden z trzech projektów EU zajmujących się odbudową bioróżnorodności w Europie; jego obszarem zainteresowania są strefy brzegowe i ich funkcjonowanie w warunkach zmian klimatycznych. Polskim studium przypadku jest sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym, jako sanktuarium dla ptaków, których obecność w rejonie Zalewu zmniejsza się w ostatnich dekadach.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 pracowników naukowych i interesariuszy z Hiszpanii, Niderlandów, Włoch, Niemiec, Francji, Izraela i Wielkiej Brytanii. Polskę reprezentował prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński z IBW PAN oraz trzech pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni – głównego interesariusza na Zalewie Wiślanym. Dodatkowo, w spotkaniu wzięło też udział ok. 30 uczestników online.

W dniu 18.09 odbyła się całodniowa wycieczka na sztuczną wyspę na Zalewie, podczas której przedstawiono koncepcję ochrony wybranych gatunków ptaków na wyspie. Odbyto także krótką wizytację śluzy na Przekopie Mierzei w celu objaśnienia celu wybudowania Przekopu.

W dniach 19-21.09 odbyła się część merytoryczna spotkania, podczas której podsumowano dotychczasowe działania i sukcesy projektu oraz nakreślono plan działań na trzeci rok projektu. Prof. Różyński poinformował konsorcjum projektu, że IBW PAN otrzymał nagrodę edycji Forum Inteligentnego Rozwoju za działania w projekcie w kategorii Projekt Przyszłości.


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07-09-2023 projekt EU H2020 REST-COAST (Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity), którego kierownikiem w IBW PAN jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, otrzymał nagrodę Forum Inteligentnego Rozwoju w edycji 2023 w kategorii Projekt Przyszłości.

Forum Inteligentnego Rozwoju to 2-dniowy kongres projektów przyszłości dla inteligentnego rozwoju, przygotowany przez specjalistów ds. promocji badań, innowacji i inwestycji dla inspirujących innowatorów oraz inwestorów reprezentujących inteligentne specjalizacje. Organizowane od 2016 roku, stanowi ono przestrzeń do interakcji najważniejszych decydentów inteligentnego rozwoju: biznesu, nauki, samorządu i administracji państwowej. W edycji bieżącej, które odbyło się w dniach 19-20.10.2023 33% uczestników Forum stanowił biznes, 30% nauka, 20% organy samorządowe, 10% administracja państwowa oraz 7% media. Partnerem głównym Forum jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a głównym partnerem medialnym jest magazyn Forbes. Forum przyznaje nagrody w trzech kategoriach:

 1. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju (nagroda za innowacyjną działalność),
 2. Naukowiec Przyszłości (Nagroda dla ludzi tworzących lepszą przyszłość),
 3. Marka Przyszłości (nagroda dla kreatorów marek przyszłości).

Projekt REST-COAST uzyskał nagrodę w pierwszej kategorii, jako projekt przyszłości „za dotychczasowe wyniki przedsięwzięć mogące skutkować pozytywnym wpływem na rozwój społeczno-gospodarczy, a także otwarte podejście do promocji i komunikacji ze społeczeństwem, w celu przedstawienia wagi korzyści wynikających z realizowanego rozwiązania”. cerytyfikat nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Projekt Przyszłości


Instytut Budownictwa Wodnego miał zaszczyt gościć studentów z Hochschule Wismar (University of Applied Sciences, Technology, Business and Design) na seminarium naukowym, które było równocześnie okazją do zwiedzania naszych laboratoriów. Grupa studentów pod opieką Prof. Dr.-Ing. Bärbel Koppe miała okazję bliżej poznać naszą pracę i infrastrukturę badawczą. Zdjęcia udostępnione za zgodą Prof. Dr.-Ing. Bärbel Koppe.


Wizyta delegacji IBW PAN w National Taiwan Ocean University (NTOU) w dniach 1-8.10.2023

W skład delegacji weszli:

 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, Dyrektor IBW PAN
 • Dr inż. Piotr Szmytkiewicz, Z-ca Dyrektora IBW PAN
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Ostrowski, kier. Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN
 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, kier. Programu wizyt wymiennych pomiędzy BWZ PAN a MOST Taiwan
 • Dr hab. inż. Wojciech Sulisz, kier. Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

Wyjazd przedstawicieli IBW PAN do Tajwanu odbył się w ramach rewizyty po wizycie delegacji tajwańskiej w marcu 2023. Jej głównym celem było uczczenie 70-lecia powstania NTOU i udział w 45 Konferencji poświęconej inżynierii morskiej. Konferencja ta odbyła się w dniach 5-6.10. 2023 w siedzibie NTOU w mieście Keelung i gościła około 400 uczestników, w tym uczonych z USA, Singapuru, Indii, Norwegii i Polski. Prof. Świdziński otrzymał zaproszenie do wygłoszenia wykładu przewodniego dotyczącego wyzwań stojących przed Polską w związku z budową sieci polskich farm wiatrowych oraz doświadczeń instytutu we wspieraniu tych inwestycji badaniami naukowymi (tytuł wykładu – we współautorstwie z P. Szmytkiewiczem: Offshore wind farms – a big challenge for Polish green energy, lessons learnt so far). Wizyta prof. Różyńskiego i dra Szmytkiewicza odbyła się w ramach programu wizyt wymiennych, ustalonego w ramach konkursu organizowanego przez Biuro Wymiany Zagranicznej PAN i Ministry of Science and Technology of Taiwan. Tematyką obecnej edycji programu są badania wybojów w dnie morskim na skutek posadowienia na nim fundamentów turbin wiatrowych. W tym kontekście prof. Różyński przedstawił wystąpienie pt. Hydrodynamic processes in remote foreshore of the non-tidal sea, które przygotował we współpracy z prof. Ostrowskim. Dr hab. inż. W. Sulisz wygłosił natomiast referat pt. Analysis of the efficiency of 3D wave energy converter.

Zdjęcia z Konferencji dostępne są na witrynie internetowej NTOU, zob. linki poniżej.

https://mprp.ntou.edu.tw/p/406-1017-92225,r1479.php?Lang=en

W trakcie bezpośrednich rozmów z kierownictwem NTOU (Prof. Tai-Wen Hsu – Rektor NTOU, Prof. Chia-Cheng Tsai oraz Prof. Chia-Ling Wang) w dniach 3-4.10. omówiono możliwości dalszej współpracy między NTOU i IBW PAN, zarówno w ramach programu wizyt wymiennych oraz współpracy ściśle bilateralnej. Mając na uwadze dotychczasowe wyniki (obie jednostki współpracują od 15 lat) podkreślono rozwojowy charakter współpracy i wartości dodane, jakie ona tworzy (wspólne publikacje). Szersza informacja o naszej wizycie w National Taiwan Ocean University została umieszczona na stronie uniwersytetu pod linkiem:

https://mprp.ntou.edu.tw/p/406-1017-92248,r1479.php?Lang=en


Pracownicy naukowi Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli brali udział w 10. międzynarodowej konferencji SCACR 2023 (Short Course/Conference on Applied Coastal Research), która odbyła się w dniach 4-6 września w Istambule (Turcja). Dr Barbara Stachurska wygłosiła wykład pt. „Experimental research on behaviour of plastic debris of negative buoyancy in oscillating water flow”, Barbara Stachurska plan ogólny Barabara Stachurska zbliżenie a dr hab. Maciej Paprota przedstawił prezentację pt. „Mechanically generated linear water waves propagating over topography”. Maciej Paprota plan ogólny Maciej Paprota zbliżenie


Z przyjemnością informujemy, że od pierwszego stycznia 2024r. wspólnie z 12 partnerami (z Niemiec, Danii, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Belgii i Norwegii) będziemy realizować przez cztery lata projekt pn. Zintegrowane projektowanie dla przyszłej technologii pływających farm wiatrowych offshore (ang. Integrated Designs for Future Floating Offshore Wind Farm Technology, acronim: INF4INiTY), który uzyskał dofinansowanie w ramach programu: HORIZON-CL5-2023-D3-01-05. Kierownikiem projektu (w IBW PAN) jest dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, prof. IBW PAN.

Projekt będzie realizowany zgodnie z Planem Równości Płci (ang. Gender Equality Plan).


Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport naszemu koledze dr hab. inż. Grzegorzowi Różyńskiemu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej i zawodowej!


Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport naszemu koledze dr hab. inż. Ryszardowi Staroszczykowi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej i zawodowej!


Prezentacja sprzętu pomiarowe

W dniu 30 maja mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji zamykającej projekt „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”.

Podczas wydarzenia nasi pracownicy zaprezentowali sprzęt pomiarowy, który był wykorzystywany podczas prowadzenia monitoringu w okolicy Półwyspu Helskiego. Zgromadzone dane pomiarowe oraz wyniki modelowania numerycznego będą wkrótce dostępne na specjalnie przygotowanym do tego portalu internetowym.

Dziękujemy wszystkim partnerom i instytucjom, z którymi współpracowaliśmy podczas trwania projektu. Nabyliśmy wiele doświadczenia i jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania.

Autorem wszystkich zdjęć jest Cezary Spigarski, zdjęcia pochodzą z portalu oficynamorska.pl

Pełne sprawozdanie z wydarzenia znajduje się na portalu oficynamorska.pl.


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku