Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9048 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9048
titleObliczanie przebudowy profilu wydmy wywołanej huraganem – wstępne wyniki
authorsSzmytkiewicz P.1, Szmytkiewicz M.1, Schönhofer J.1, Morawski M.1
affiliations
pages20 — 31
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2018-1/2018-1_020-031_Szmytkiewicz.pdf
abstractsTwo main theoretical concepts of calculation methods for erosion rate of sandy dunes on natural coasts – beach equilibrium profile and incident waves. The use of the Xbeach model (of the incident wave model type) in order to illustrate the calculations of dunes erosion in the area of the coastal research station in Lubiatowo. The calculations carried out for the hydrological and hydrodynamic conditions that accompanied hurricane Ksawery (06-08.12.2013). The comparison of results of the calculations and the measured data. Satisfactory agreements between the predicted and measured results.
Dwie główne teoretyczne koncepcje metody obliczeń niszczenia wydm piaszczystych na brzegach niezabudowanych – profil równowagi i uderzenia fali. Wykorzystanie modelu Xbeach (model typu uderzenie fali) w celu zobrazowania obliczeń niszczenia wydm w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie. Obliczenia przeprowadzone dla rzeczywistych warunków hydrologiczno-hydrodynamicznych jakie towarzyszyły huraganowi Ksawery (06-08.12.2013). Porównanie wyników obliczeń z danymi pomiarowymi. Dostateczna zgodność wyników obliczeń i pomiarów.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9047
year2018
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 39, Nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku