Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8799 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8799
titleZastosowanie modelu XBeach do obliczania abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie
authorsSzmytkiewicz P.1, Schönhofer J.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages62 — 70
notesKopia w oprac. Tp4451, Tp4497
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2017-2/2017-2_062-070_Szmytkiewicz.pdf
keywordsinżynieria brzegowa, abrazja brzegu wydmowego, zagrożenie powodziowe obszarów nadmorskich, zagrożenie erozyjne obszarów nadmorskich
tasksZ 2.1.2/2016: Adaptacja modelu XBeach do oceny stopnia bezpieczeństwa brzegów wydmowych południowego Bałtyku
abstractsThe use of the XBeach numerical model to calculate rebuilding of the southern shores of the Baltic Sea, with particular emphasis on the erosion of sand dunes. Comparison of the calculated and measured changes in depth in the coastal zone for a single two-week period storm in order to assess the accuracy of the obtained results. Storm conditions mapped in the calculations by taking on offshore boundary grid numerical parameters measured waves and water levels and changing the parameters every 10 minutes and 1 hour respectively. Verification of the model. Storm surges as the factor determining the rate of erosion of sand dunes.
Zastosowanie modelu numerycznego XBeach do obliczania przebudowy brzegów południowego Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem erozji wydmy. Porównanie obliczonych i pomierzonych zmian głębokości w strefie brzegowej dla pojedynczego dwutygodniowego okresu sztormowego w celu oceny poprawności otrzymywanych wyników. Warunki sztormowe odwzorowane w obliczeniach poprzez przyjęcie na odmorskiej granicy siatki numerycznej pomierzonych parametrów falowania i poziomów wody i zmianę ich parametrów odpowiednio co kolejne 10 minut i 1 godzinę. Weryfikacja modelu. Pomiary spiętrzenia sztormowego jako czynnik de cydujący o tempie erozji.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8854
year2017
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 38, Nr 2
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku