Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zamówienia publiczne - przetarg nieograniczony nr 01/GOS/PN/2018

(dotyczy: Wykonania rozbudowy i przebudowy instalacji gazu w budynkach będących własnością Instytutu Budownictwa Wodnego PAN zlokalizowanych na działce nr 133/5, obręb 0010, położonej przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku)

Unieważnienie postępowania

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku