Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA  KONTAKT  FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Multifunkcjonalność
Wdrażanie
Planowanie przestrzenne
Zanieczyszczania
Zmiany
Siedliska
Bioróżnorodność
Techniki inżynierskie
Techniki obserwacyjne
Potencjał
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Sieci tematyczne

zanieczyszczeńia: zapobieganie, wykrywanie i łagodzenie


Dlaczego?  Co można zrobić?  W jaki sposób?   Kto?

Dlaczego?

Jakość wody w obszarach przybrzeżnych podlega zagrożeniom ze strony wielu przyczyn, takich jak na przykład:

 • Oleje i farby ze statków,
 • Wypływy z portów zawierające oleje, emulgatory olejów, farby, rozpuszczalniki, detergenty, wybielacze, zmywacze farb,
 • Przejścia statków oraz roboty pogłębiarskie podnoszące ilość substancji zawieszonych w wodzie, które są często skażone przez metale ciężkie i związki organiczne,
 • Punktowe i rozproszone źródła zanieczyszczeń na lądzie pochodzące z rolnictwa, przemysłu oraz siedlisk ludzkich,
 • Kolizje statków oraz wypadki w przemyśle powodujące wylewy substancji ropopochodnych oraz inne skażenia chemiczne,
 • Składowanie odpadów włącznie z silnie zanieczyszczonymi osadami pochodzącymi z bagrowania,
 • Regularne zrzuty scieków do wód przybrzeżnych,
 • Problemy związane z eutrofizacją, substancjami biogennymi, oczyszczaniem ścieków i wód opadowych.

Morza wraz z obszarami przybrzeżnymi są delikatnymi systemami. Zła jakość wody powoduje wybitnie negatywne skutki dla ich zasobów, środowiska oraz jego atrakcyjności. Stanowi zagrożenie dla działalności ludzkiej takiej jak rybołówstwo czy turystyka. ZZOP może poprawić prewencję, wykrywanie i łagodzenie skutków zanieczyszczeń poprzez nowe regulacje, organizacje oraz zastosowane technologie.

Co można zrobić?

Głównymi nierozwiazanymi zagadnieniami są:

 • Diagnoza stanu zanieczyszczeń:
  • System obserwacji zanieczyszczeń,
  • strukturyzacja planowania przestrzennego w obszarach przybrzeżnych w różnych skalach, od lokalnej do ogólnoeuropejskiej
  • Strefy eutrofizacji w wodach przybrzeżnych spowodowane obecnością substancji biogennych,
  • Rozwój narzędzi pozwalających na ocenę istotności zanieczyszczeń takich jak modelowanie, teledetekcja oraz strategie oceny ryzyka,
  • Analiza ryzyka dla ekosystemów za pomocą wskaźników uciążliwości,
  • Wpływ zrzutów zanieczyszczeń na wybrzeże w danym kraju oraz krajach ościennych,
  • Informacje dotyczące pochodzenia, intensywności oraz natury występujących uciążliwości,
  • Docelowe parametry jakości wody jakie mają osiągnąć wody w obszarach przybrzeżnych.
 • Zapobieganie i łagodzenie skutków chronicznych zanieczyszczeń:
  • Zabezpieczenie i rekultywacja czułych ekosystemów,
  • Projektowanie infrastruktury pod kątem zbierania zanieczyszczeń stałych i oczyszczania wszelkiego rodzaju ścieków,
  • Wpływ działań przeciwpowodziowych oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych na projektowanie infrastruktury kanalizacji bytowo-gospodarczej oraz deszczowej.
 • Wykrywanie, zapobieganie i łagodzenie zanieczyszczeń incydentalnych:
  • Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach wystąpienia zanieczyszczeń przypadkowych,
  • Techniki zbierania i oczyszczania zanieczyszczeń
  • Techniki ochrony obszarów szczególnie wrażliwych (bariery pływające),
  • Śledzenie zanieczyszczeń przypadkowych, robót pogłebiarskich oraz innych niebezpiecznych działań, systemy informacji meteorologicznych,
  • Rozwój systemów monitoringu w czasie rzeczywistym w celach wczesnego ostrzegania.
 • Informowanie opinii publicznej, użytkowników oraz praktyków na temat zagadnień związanych z problematyką zanieczyszczeń:
  • Przepisy i postanowienia dotyczące konfliktów pomiędzy różnymi działaniami w obszarach przybrzeżnych,
  • Adaptacja przekazu informacji do poziomu percepcji opinii publicznej,
  • Szkolenia praktyków.

W jaki sposób?

Tworzenie powiązań oraz wymiana informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami, inżynierami, naukowcami oraz ustawodawcami:

 • Łączenie i harmonizacja istniejących projektów,
 • Grupy dobrej praktyki,
 • Przeglądy i warsztaty,
 • Wizyty wymienne młodych badaczy i praktyków,
 • Wytyczne odnośnie dobrej praktyki i strategii/polityki
 • Systemy wspomagania decyzji i bazy danych

Kto?

CETMEF Francja

Philippe Sergent

Philippe.sergent@equipement.gouv.fr

Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz