Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA  KONTAKT  FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Multifunkcjonalność
Wdrażanie
Planowanie przestrzenne
Zanieczyszczania
Zmiany
Siedliska
Bioróżnorodność
Techniki inżynierskie
Techniki obserwacyjne
Potencjał
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Sieci tematyczne

Ocena technik obserwacji terenowych


Dlaczego?   Co można zrobić?  W jaki sposób?   Kto?

Dlaczego?

Zbieranie danych reprezentatywnych dla stanu środowisk brzegowego jest jednym z warunków zasadniczych skutecznego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, ale jednocześnie zadaniem kosztownym i wymagającym.

Rejestracja parametrów hydrodynamicznych w obszarach brzegowych nie jest juz w większości przypadków wyzwaniem; ale rejestracja danych opisujących parametry chemiczne i ekologiczne nie jest dotychczas rozwiązane w sposób pozwalający na rutynowe i rzetelne wykonywania monitoringu. Jest to wyzwanie wieloaspektowe - związane z wyborem parametrów, które należy mierzyć; procedur analitycznych dla wykonania pomiarów; technologii zapisu i transmisji; koncepcji podejścia do uzyskiwania danych w kontekście badanych problemów i warunków.

Co można zrobić?

Pierwszym celem tego tematu (zagadnienia) jest udostępnienie dla sektora publicznego i prywatnego narzędzi oraz metod postępowania, użytecznych do rozwiązywania problemów związanych z obserwacjami w obszarach przybrzeżnych.

Temat 9

Temat powyższy integruje i zapewnia rozpowszechnienie wiedzy i doświadczeń w zakresie technik obserwacji terenowych w różnych krajach europejskich.

W jaki sposób?

Siec tematyczna powinna służyć jako europejska platforma dla badaczy, inżynierów i użytkowników technik obserwacji w terenie, podwyższając w ten sposób poziom naukowy i oferując nowe możliwości dla przedsięwzięć komercyjnych.

Szczególny nacisk zostanie położony na postęp w zakresie technik teledetekcji oraz zdalnego sterowania urządzeniami pomiarowymi. Zostaną tu objęte wszystkie aspekty budowy, serwisowania, kalibracji oraz przydatności dla użytkownika. Inne ważne aspekty to tworzenie potencjału potrzebnego do rozwoju czujników oraz do sprawnego wykorzystania danych z obserwacji terenowych w modelach numerycznych.

Propozycje głównych działań koordynujących

 1. Przegląd rozwoju nowych technik obserwacji terenowych, wymagań użytkowników końcowych oraz marketingu takich technik. Przegląd będzie prowadzony w dwóch fazach. Pierwsza faza będzie dotyczyła doświadczeń EU, druga natomiast innych programów międzynarodowych.
 2. Rozwój porównawczych baz danych: bazując na przeglądzie zostanie stworzona porównawcza baza danych w zakresie nowych technik i instytucji.
 3. Warsztaty i spotkania: warsztaty i spotkania będą przeprowadzane w celu omówienia:
  • potrzeb w zakresie nowych technik obserwacji i dalszego rozwoju istniejących metod, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dyrektyw EU
  • przełożenia obserwacji terenowych na modele numeryczne
  • walidacji i kalibracji technik teledetekcji
 4. Spotkania będą gromadziły pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów zagradzających obszarami przybrzeżnymi, ekspertów i badaczy w tej dziedzinie. Porównawcza baza danych i wcześniejsze doświadczenia będę podstawa do dyskusji.
 5. Stworzenie sieci na temat nowych technik obserwacji w obrębie ENCORY, obejmującej innych potencjalnych partnerów międzynarodowych.
 6. Stworzenie programu wymiany studentów, naukowców i praktyków.

Kto?

GKSS (Niemcy),

Franciscus Colijn  Franciscus.Colijn@gkss.de 

Jens Kappenberg  Jens.Kappenberg@gkss.de 

Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz