Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA  KONTAKT  FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Multifunkcjonalność
Wdrażanie
Planowanie przestrzenne
Zanieczyszczania
Zmiany
Siedliska
Bioróżnorodność
Techniki inżynierskie
Techniki obserwacyjne
Potencjał
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Sieci tematyczne

Długoterminowe zmiany geomorfologii obszarów przybrzeżnych


Dlaczego?  Co można zrobić?  W jaki sposób?   Kto?

Dlaczego?

Efektywne zarządzanie systemami przybrzeżnymi jest kluczowym zagadnieniem dla ochrony i zachowania wszystkich społeczności żyjących w tych obszarach. Wszelkie władze, w gestii w których znajdują się obszary przybrzeżne, stają w obliczu potrzeby określenia przewidywanej ewolucji linii brzegowej w skali rzędu 50 lat w celu spełnienia wymagań zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Głównym wyzwaniem stawianym w tym temacie jest więc promocja rozwoju i pokazanie pojawiających się nowych metodologii przewidywania długoterminowych zmian geomorfologicznych systemów brzegowych i estuariów, obejmujących wpływ zmian klimatu oraz rozpowszechnienie tej nowej wiedzy w Europie.

Ważne jest zarówno opracowanie skalibrowanych narzędzi dla modelowania oraz struktury, w której są one osadzone i wykorzystywane, ale również pokazywanie zastosowań tej metodologii wykorzystując dane o standardzie i zasięgu, które mogą zostać osiągnięte w rozsądny sposób przez menedżerów obszarów przybrzeżnych w Europie.

Plany zarządzania Linią Brzegową (PZLB) wprowadzono w Wielkiej Brytanii w latach 90-tych (XX w.). Nowe kryteria sporządzenia następnej generacji PZLB wymagają w chwili obecnej od poszczególnych lokalnych władz obszarów przybrzeżnych wzięcia pod uwagę strategii zarządzania obszarami przybrzeżnymi, w której należy rozważyć perspektywę czasową do 70 lat w przyszłość. Kładzie się przy tym nacisk na potrzebę przewidywania zmian topografii obszarów przybrzeżnych oraz na kwantyfikację oceny ryzyka w takiej skali czasowej. Aby sprostać takiej potrzebie brytyjski projekt Futurecoast wykonał duży krok naprzód w dziedzinie określenia czynników wpływających na zmiany w obszarach brzegowych. Zaadoptowany został w tym celu model systemów behawioralnych, który obejmuje identyfikację różnych elementów charakteryzujących strukturę obszarów brzegowych jak również poprawę zrozumienia interakcji pomiędzy tymi elementami w różnych skalach czasowo-przestrzennych. Rząd Wielkiej Brytanii jest obecnie w połowie drogi w realizacji 10-letniego programu dotyczącego przewidywania zmian morfologii w środowisku estuariów. Inicjatywa ta znana jest jako "Program Badania Estuariów" (Estuary Research Programme, ERP). W pracy tej badane są narzędzia dostępne obecnie, a także opracowywane są nowe podejścia/modele, pokrywające różne skale czasowo-przestrzenne, włącznie ze zmianami wielkoskalowymi w długich okresach czasowych. Niektóre z tych prac przenoszą koncepcje modeli systemów behawioralnych, wykorzystywanych w projekcie Futurecoast, na zastosowania w środowiskach estuariów. Jednym z kluczowym rezultatów ERP będą zintegrowane systemy zarządzania estuariami (Estuary Management Systems -EMS) pozwalające na ocenę wpływu rozwoju wydarzeń w estuariach za pomocą zestawu technik, opracowanych w trakcie trwania całego 10-letniego programu.

Modele hybrydowe do obliczeń zmian morfologicznych w długich skalach czasowych są w chwili obecnej także rozwijane w Danii. W tym kontekście modele hybrydowe stanowią modele, w których ograniczone modelowanie procesów w obszarach przybrzeżnych połączone jest z wiedzą empiryczną na temat zachowania się danych jednostek morfologicznych.

Przewiduje się, ze te pionierskie wysiłki wywrą doniosły wpływ na rozwój wypadków na poziomie europejskim.

Co można zrobić?

Zasadniczym celem powyższego tematu jest:

Promowanie rozwoju, demonstracji oraz rozpowszechniania nowych i nowo powstających modeli i metodologii dla celów predykcji zmian geomorfologicznych w długich skalach czasowych w obszarach przybrzeżnych i estuariach z uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych.

1.Istotny postęp może zostać osiągnięty na poziomie europejskim za pomocą nawiązywania i rozwijania kontaktów z intencja propagowania przykładów dobrej praktyki i badan wśród partnerów w Europie.

Temat 5

W jaki sposób?

Proponowane główne mechanizmy koordynacyjne:

 • posunięcia do przodu rozwój i stosowanie nowo powstających modeli i metodologii do problematyki zmian geomorfologicznych w obszarach przybrzeżnych oraz estuariach,
  • Identyfikacja historycznych zbiorów danych, zapewnienie dostępu do danych oraz ułatwienie tego dostępu,
  • Identyfikacja kluczowych obszarów nadających się na demonstracyjne projekty badawcze z udziałem wszystkich zainteresowanych partnerów,
  • Promowanie stosowania nowych metodologii w miejscach projektów demonstracyjnych,
  • Promowanie stosowania nowych metodologii w miejscach projektów demonstracyjnych,
  • Ustanowienie grupy inicjatywnej w celu przygotowania propozycji zintegrowanego projektu dotyczącego ZZOP w ramach EU FP7, nakierowanego na zmiany geomorfologiczne.
 • Harmonizacja bieżących projektów badawczo-rozwojowych w celu promocji rozwoju nowych metodologii służących prognozowaniu zmian geomorfologicznych obejmujących estuaria i obszary przybrzeżne.

Przykładowi Partnerzy pragnący przyczynić się do współpracy:

 • Uniwersytet w Plymouth,
 • Posford Haskoning,
 • Halcrow,
 • HR Wallingford,
 • Thames Estuary Partnership,
 • RIKZ,
 • Danish Technical University,
 • DHI,
 • Polska Akademia Nauk.

Promowanie interdyscyplinarnych szkoleń i edukacji w zakresie technik opisu zmian geomorfologicznych w obszarach przybrzeżnych.

Przykładowi Partnerzy pragnący przyczynić się do współpracy:

 • Summerchool for young researchers (COZONE, UK),
 • Thames Estuary Research Forum,
 • Pasford Haskoning.

Kto?

Uniwersytet w Plymouth

Andrew J. Chadwick

A.Chadwick@plymouth.ac.uk

Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz