Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Multifunkcjonalność
Wdrażanie
Planowanie przestrzenne
Zanieczyszczania
Zmiany
Siedliska
Bioróżnorodność
Techniki inżynierskie
Techniki obserwacyjne
Potencjał
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Sieci tematyczne

Odtworzenie i zachowanie bioróżnorodności w obszarach przybrzeżnych

Dlaczego?   Co można zrobić?  W jaki sposób?   Kto?

Dlaczego?

Stale rosnący nacisk społeczno-ekonomiczny na obszary przybrzeżne ze strony różnorodnej działalności w tych terenach (np. turystyka, przybrzeżne szlaki wodne, porty i działalność z nimi związana, ochrona brzegów, rybołówstwo, wydobycie kruszywa oraz farmy wiatrowe), jak również działalność na ich zapleczu, zlokalizowana na ladzie, wszystko to zwiesza potrzebę stworzenia sieci decyzyjnej w celu przeznaczenia poszczególnym użytkownikom odpowiednich funkcji w strefie przybrzeżnej i zminimalizowania degradacji środowiska. Jest to wezwanie do stworzenia przestrzennego planu strukturalnego. Preferuje się bazujący na zasadach ZZOP, obejmujących zalecenia ochronne dla odtworzenia i zachowania bioróżnorodności w obszarach przybrzeżnych.

W systemie tym nie można pominąć wagi przybrzeżnej bioróżnorodności oraz funkcjonowania ekosystemu: ekosystemy przybrzeżne należą na całym świecie do obszarów najbardziej produktywnych a większą cześć obecnej i przyszłej działalności społeczno-ekonomicznej w obszarach przybrzeżnych jest zależna od tych zasobów, w szczególności żywych, przykładowo turystyka i rybołówstwo.

W chwili obecnej bioróżnorodność znacznie cierpi z powodów antropogenicznych utrudniających pilna potrzebę starannego zachowania i odtworzenia przybrzeżnej bioróżnorodności oraz zachowania integralności ekologicznej (np. zintegrowane zarządzanie wodami). Ponieważ zasady zapobiegania nie zawsze mogą być egzekwowane, zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności w obszarach przybrzeżnych powinno w pierwszej kolejności koncentrować się na najbardziej wartościowych ekologicznie i zagrożonych biotopach. Stąd najważniejsza jest umiejętność naukowego wsparcia oceny biotopów przybrzeżnych (np. oceny ekologicznej).

Dotychczas zaproponowano kilka strategii oceny zarówno lądowej jak i morskiej części obszarów przybrzeżnych (o zasięgu krajowym, europejskim i ogólnoświatowym), ale brakuje (możliwości) ich zastosowanie na szersza skale oraz wzajemny stosunek jak i powiązania pomiędzy systemami morskimi a lądowymi. Ponadto, większość tych strategii została opracowana w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych (narodowych). Stanowi to problem szczególnie w obszarach wspólnych linii brzegowych i działów wodnych.

Co można zrobić?

Temat "Odtworzenie i zachowanie bioróżnorodności w obszarach przybrzeżnych" projektu ENCORA będzie skupiał się na stworzeniu strategii oceny ekologicznej obszarów przybrzeżnych, która zostanie przygotowana z dużym wsparciem naukowym oraz będzie możliwa do zastosowania dla szerokiego zakresu europejskich linii brzegowych. Strategia taka znacząco przyczyni się do właściwiej i obiektywnej alokacji i wyboru priorytetów dla obszarów chronionych przybrzeżnych na skale europejska.

Potrzeba szerokiego wsparcia ze strony naukowców kładzie nacisk na wagę współpracy i dyskusji pomiędzy bardzo różnymi grupami naukowców zajmujących się ekologia a politykami, co zastanie ułatwione dzięki ENCORZE. Ponadto, zastosowanie i wykorzystanie protokołów oceny ekologicznej powinno zostać dokładnie ocenione przez najbardziej zainteresowane strony (instytucje) w zakresie europejskiego środowiska przybrzeżnego: uczestnictwo zainteresowanych stron w ENCORZE jest zasadniczym krokiem w kierunku stworzenia protokołu oceny ekologicznej.

W pierwszej kolejności naukowcy z zakresu nauk o środowisku, uczestniczący w programie ENCORA stworzą wstępny protokół europejskiej oceny ekologicznej obszarów przybrzeżnych. Następnie zostanie oceniona możliwość jego zastosowania w całej Europie, w celu poprawienia wstępnej wersji do takiej formy, która znajdzie szerokie zastosowanie jako protokół dostosowany do potrzeb. Uwagi zainteresowanych stron odnośnie możliwości zastosowania i przydatności tego protokołu oceny (wartościowania) pomogą wreszcie wprowadzić taki protokół, który przyczyni się do zachowania bioróżnorodności w Europie.

W jaki sposób?

  1. Podczas pierwszych warsztatów dla naukowców z dziedziny ekologii jako baza dla ustanowienia protokołu europejskiej oceny ekologicznej środowiska przybrzeżnego zostaną wykorzystane istniejące krajowe i międzynarodowe strategie ekologicznej oceny części lądowej i morskiej obszarów przybrzeżnych. 
  2. Wybrany zbiór studiów przypadków odnoszący się do europejskich gradientów biogeografii odnośnie wiedzy (dobry oraz zły jej poziom) oraz zachowania (np. systemy zachowane, odtworzone i zdegradowane) zostanie użyty do oceny możliwości zastosowania tego protokołu i w ten sposób dostarczy informacji potrzebnych do jego udoskonalenia (może to zostać wykonane podczas drugich warsztatów dla naukowców z dziedziny ekologii). 
  3. Zainteresowane czynniki obecne w europejskich obszarach przybrzeżnych zostaną następnie zaproszone do przetestowania użyteczności protokołu dla celów Europejskiej Oceny Ekologicznej, dostarczając informacji potrzebnych do sfinalizowania wstępnych wersji protokołu w protokół końcowy podczas trzecich i ostatnich warsztatów dla naukowców zajmujących się ekologia. 

Temat ten skorzysta w dużym stopniu ze ścisłej współpracy z tematem 3 projektu MARBEF, którego celem jest ocena (głównie społeczno-ekonomiczna, ale również ekologiczna) środowiska morskiego. Dodatkowa wartością niniejszego tematu ENCORY jest skoncentrowanie na "całości" obszaru przybrzeżnego (włącznie ze częścią lądową), jak również udział przedstawicieli zainteresowanych instytucji, niezastąpionych w dziele opracowania szeroko przydatnego protokołu oceny ekologicznej.

Kto?

Ghent University, Department of Biology, Marine Biology Section Krijgslaan 281-S8, 9000 Gent, Belgia

Magda Vincx & Steven Degraer,  Magda.Vincx@UGent.be, tel. 0032 9 2648529

Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz