Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA  KONTAKT  FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Multifunkcjonalność
Wdrażanie
Planowanie przestrzenne
Zanieczyszczania
Zmiany
Siedliska
Bioróżnorodność
Techniki inżynierskie
Techniki obserwacyjne
Potencjał
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Sieci tematyczne

Multi-funkcjonalność i wartościowanie


Dlaczego?   Co można zrobić?  W jaki sposób?  Kto?

Dlaczego?

W gęsto zaludnionych obszarach przybrzeżnych mają miejsce intensywne relacje pomiędzy procesami środowiskowymi i antropogenicznymi, które mają istotny wpływ na zasoby tych obszarów oraz ich przyszłą dostępność. Gęstość zaludnienia oraz koncentracja różnych sposobów wykorzystania tych obszarów wywołują szczególną presje na zasoby naturalne oraz społeczną i ekonomiczną strukturę tych obszarów. Zarządzanie w strefach brzegowych jest często ciągłą konfrontacją z konfliktami dotyczącymi alokacji i wykorzystania zasobów zarówno od strony lądu jak i morza. Konflikty te skutkują połączeniem zmiennych i procesów, które nie są współmierne w naturalny sposób i z tego powodu wymagają pewnej wspólnej metodologii ich wartościowania. Zarządzanie takimi skomplikowanymi systemami wymaga zintegrowanego i holistycznego podejścia dla połączenia interesów obecnych w obszarach brzegowych w racjonalny i skoordynowany sposób w celu optymalizacji korzyści społecznych i ekonomicznych dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz bez uszczerbku dla stanu ekosystemów i zasobów. Z tych powodów powstaje potrzeba rozwoju wspólnych strategii nakierowanych na praktyczne aspekty i wdrażanie wiedzy powiązanej z zastosowaniami metodologii ZZOP. Dlatego też niniejszy temat bedzie się ogniskować na metodach, sposobach postępowania i narzędziach związanych z integracją socjo-ekonomicznych czynników wpływajacych na obszary przybrzeżne jako części zintegrowanego i interdyscyplinarnego podejścia do ZZOP.

Co można zrobić?

Działania w ramach sieci będą się koncentrować na sposobach postępowania i instrumentach, które pozwalają na zmierzenie się z najistotniejszymi procesami, które określają wpływ aspektów socjo-ekonomicznych oraz wpływają na źródla utrzymania w obszarach przybrzeżnych. W szczególności tematami wymagającymi uwagi są:

 • Użytkowanie ziemi i zmiany w pokryciu terenu w obszarach przybrzeżnych,
 • Zarządzanie i alokacja zasobów wodnych oraz innych cennych i rzadkich zasobów w obszarach przybrzeżnych:
  • zarządzanie podażą i popytem,
  • konflikty związane z alokacją i zarządzaniem pośród i pomiędzy użytkownikami oraz pomiędzy użytkownikami i odpowiednimi władzami
 • Turystyka w obszarach przybrzeżnych:
  • zmiany tradycyjnych wzorców socjo-ekonomicznych,
  • zmiany krajobrazowe w obszarach przybrzeżnych,
 • Presja demograficzna w obszarach przybrzeżnych:
  • migracje do obszarów przybrzeżnych.

Identyfikacja, prognozowanie i wartościowanie wpływów działalności gospodarczej na obszary przybrzeżne, jak równiez wpływów polityki zarządzania na strukturę socjo-ekonomiczną są potrzebnymi krokami w kierunku:

 • dopilnowania, że zasoby w obszarach przybrzeżnych są utrzymywane zachowując równowagę między krótko- a długookresową perspektywą zrównoważonego rozwoju,
 • połączenia i integracji nauki i polityki oraz ustanowienia spójnej struktury dla oceny różnych opcji politycznych,
 • dostarczenia systemów wczesnego ostrzegania zdolnych do identyfikacji niepożądanych lub nieprzewidzianych konsekwencji wdrażanych działań i opcji politycznych,
 • zharmonizowania popytu na informację dotyczacą ZZOP w Europie jak również wzmocnienia mechanizmu przekazywania materiałów z wykonanych ocen,
 • wymiany i rozpowszechniania najlepszych praktyk w dziedzinie ZZOP.

W jaki sposób?

Potrzebna jest akcja koordynacyjna oraz pomoc ze strony społeczności naukowców i praktyków dla wykonania oceny wpływów aspektów socjo-ekonomicznych na funkcjonowanie obszarów przybrzeżnych. W szczególności nasza sieć tematyczna będzie miała na celu:

 • standaryzację metodologii identyfikacji i oceny wpływów aspektów socjo-ekonomicznych na obszary przybrzeżne,
 • identyfikację i adaptację wspólnych instrumentów,
 • wymianę najlepszych praktyk pomiędzy różnymi obszarami w Europie.

Działalność sieci zostanie skoncentrowana na wzmocnieniu mechanizmów koordynacyjnych, w szczególności:

 • adaptacji metodologii wykonywania specjalistycznych analiz,
 • specyficzne aspekty koordynacji, główne mechanizmy budowania i rozwoju powiązań.

Metodologie analizy

Analiza zwiazków między działalnością socjo-ekonomiczną, zasobami obszarów przybrzeżnych oraz polityka zarządzania tymi obszarami może posiadać strukturę skupioną wokół trzech tematów:

 1. identyfikacja możliwych wpływów oraz zainteresowanych stron: analiza sieciowa jest jednym z narzędzi ujawnienia tych wpływów i stron,
 2. wartościowanie: ocena wpływów ze strony społeczeństwa, gospodarki i środowiska, w której metodologie wartościowania zastosowane są do oceny wpływów, wskaźników i wartości,
 3. rekomendacje dotyczące opcji politycznych: techniki konstruowania scenariuszy oraz oceny ryzyka mogą zostać wykorzystane do badań i oceny potencjalnych opcji.

W zakresie metodologii tworzone i testowane są różne techniki mające na względzie dwa cele: (1) opracowanie ilościowego związku między daną działalnością socjo-ekonomiczną a jej wpływem na badany obszar przybrzeżny; (2) w ten sposób staje się możliwe wyrażenie wpływów na środowisko naturalne oraz socjo-ekonomiczne w jednolitej "walucie" -jednostkach wartościowania, wyszczególnianie podejmowanych kompromisów oraz analizy według scenariuszy. Łączenie tych technik z, przykładowo, systemami informacji geograficznej, ułatwi wykorzystanie informacji w procesach związanych z uczestnictwem zainteresowanych stron w ZZOP. Działalność koordynacyjna powinna umożliwić:

 • porównanie użytych instrumentów,
 • propagowanie dobrych praktyk,
 • identyfikację praktyk najlepszych.

1. Identyfikacja wpływów, zainteresowanych stron i wartości

 • Presje ze strony socjo-ekonomicznej, procesy i wpływy rzutujące na funkcjonowanie obszarów przybrzeżnych powinny podlegać analizie ze względu na konieczność ich właściwej oceny w trakcie realizacji ZZOP; zainteresowane strony oraz związki między tymi stronami muszą zostać zidentyfikowane, a kryteria i narzędzia przez nich stosowane do przyciągania aktywów do obszarów przybrzeżnych muszą się stać jawne. Analiza sieciowa jest pomocna w tworzeniu bardziej bezpośredniej reprezentacji skomplikowanej sieci powiązań łączących różne sektory gospodarki, środowiska i społeczenstwa. Umożliwia ona identyfikację zachowań ekstremalnych oraz dodatnich/ujemnych sprzężeń zwrotnych jak też najbardziej obiecujących punktów wejściowych dla interwencji poprzez politykę zarządzania. Identyfikacja wpływów jest fundamentalnym wkładem do procesu ZZOP jak również narzędziem wspomagającym w dziedzinie monitoringu i oceny bieżących i planowanych opcji zarządzania oraz w zakresie wartościowania wpływów. Wczesna identyfikacja potencjalnych niepożądanych wpływów lub nieprzewidzianych pętli sprzężeń zwrotnych pozwala decydentom na zastosowanie pociągnieć je łagodzących. W ten sposób znaleźć można drogę do pogodzenia celów krótkoterminowych związanych z wzrostem i rozwojem w długiej perspektywie czasowej.

2. Wartościowanie

 • Wartościowanie przyczynia się do systematycznej oceny w jaki sposób projekt, polityka/strategia czy też działalność wewnątrz struktury ZZOP zmienia środowisko jak również socjo-ekonomiczną strukturę danej strefy brzegowej. Wartości nie są wewnętrznymi przymiotami natury; są one związane z wyborami dokonywanymi przez ludzi. Różne zainteresowane strony postrzegają inne wartości bazując na przesłankach racjonalnych i emocjonalnych. Głównym wyzwaniem przed jakim staje pomoc jaką nauka pragnie ofiarować ZZOP jest dostarczanie informacji wejściowych do procesów wartościowania. Pomoc ta przebiega zasadniczo w sposób dwutorowy dostarczając:
  • opisów w kategoriach łatwo wyrażalnych istotne parametry (wskaźniki),
  • propagowanie dobrych praktyk,
  • wartościowania wpływów za pomocą wspólnej jednostki ("waluty") w celu porównania różnych wpływów, włączając w to decyzje zawierające kompromisy.
 • Odwrotnie rzecz ujmując praktyczne wykorzystanie powyższych badań ilustruje sprzężenie zwrotne polityki i nauki. W celu dokonania oceny wpływów o charakterze socjo-ekonomicznym w obszarach przybrzeżnych należy zidentyfikować i zaadoptować wskaźniki, które posłużą jako narzędzie w procesie wartościowania jak również w trakcie rozwijania i wdrażania strategii, programów i projektów ZZOP. Wskaźniki redukują złożoność rzeczywistego świata oraz ułatwiają komunikację pomiędzy naukowcami, praktykami, menedżerami i opinią publiczną. Za pomocą parametrów opisują one:

  • stan danego systemu brzegowego,
  • wywierane nań presje,
  • wynikające stąd przepływy (procesy, interakcje) oraz zmiany zachodzące w wielkościach tych parametrów.
 • Wartościowanie i ocena wpływów socjo-ekonomicznych ułatwia z drugiej strony wykonywanie porównań różnych typów wpływów jak również różnych opcji w polityce zarządzania. Badania na temat wartościowania zawierają następujące zagadnienia i tematy szczegółowe:

  • redukcja wpływów do jednolitych jednostek i takich samych metod analizy: ocena wpływów w kategoriach monetarnych,
  • analiza kosztów i korzyści obejmująca wartości i dobra związane ze środowiskiem naturalnym,
  • ocena maksymalnego dopuszczalnego obciążenia danego obszaru.
 • Pomimo iż dostępnych jest wiele metodologii oceny i kwantyfikacji wpływów pochodzących ze środowiska naturalnego oraz sfery socjo-ekonomicznej, nie jest możliwe dokonanie spośród nich optymalnego wyboru bez pełnej wiedzy na temat analizowanej sytuacji. Dlatego, jednym z kluczowych działań sieci będzie ujawnienie potencjałów i ograniczeń tych metodologii oraz zilustrowanie sposobów indywidualnego ich stosowania.

Rekomendacje dotyczące wyboru polityki zarządzania

Ocena ryzyka jako ostatni element procesu wartościowania dostarcza użytecznego sposobu integrowania sieci wpływów i kosztów jakie one ponoszą w celu znalezienia najlepszej odpowiedzi na negatywne wpływy ze strony środowiska lub/i sfery socjo-ekonomicznej. Celem oceny ryzyka jest identyfikacja faktycznych lub potencjalnych ścieżek awarii i ich czynników, to jest niepożądanych konsekwencji proponowanych rozwiązań polityki zarządzania lub obecnie praktykowanego zarządzania. W dziedzinie oceny ryzyka dostępne są następujące instrumenty:

 • uczestnictwo zainteresowanych stron,
 • metody prognozy,
 • modelowanie i konstruowanie scenariuszy.

Identyfikacja wpływów, ich ocena jak również proponowanie środków zaradczych jest użyteczne o tyle o ile na ich podstawie można określić punkt wejścia dla implementacji opcji polityki zarządzania; ocena ryzyka może pomóc określić taki punkt. Ze wzgledu na ich naturę i wymagania, prace służące identyfikacji i oceny wpływów oraz studia dotyczące ich łagodzenia są zazwyczaj kosztowne zarówno ze względów finansowych jak również ze względu na czasochłonność i potrzebne nakłady pracy. Integracja studiów prowadzonych obecnie w Europie w sposób istotny spowoduje redukcję kosztów wykonywania badań w dziedzinie wartościowania poprzez rozpowszechnienie najlepszych praktyk, wykorzystanie efektów synergii oraz uniknięcie dublowania wysiłków. Szczegółowe tematy dotyczące oceny ryzyka będą obejmować:

 • systemy wspomagania decyzji; wyniki analiz procesów często reprezentują przeciwstawne interesy zainteresowanych czynników; dlatego narzędzia syntezy oraz formy prezentacji powinny zostać przeanalizowane pod kątem możliwości łatwego osiągnięcia konsensusu (na przykład wyniki te mogą być prezentowane na platformie GIS),
 • strategie informowania i komunikacji; gdy podjęta zostanie decyzja opinia publiczna powinna zostać poinformowana w sposób łatwy i przekonywujący.
  • ICZM -VE - program ZZOP dla rejonu Wenecji; metody wartościowania w kontekście geograficznym -FEEM,
  • SMART - trwałe i zrównoważone zarzadzanie rzadkimi dobrami w obszarach przybrzeżnych - EU INCO-MED.
  • SABBIA - zintegrowane studium dotyczące środowiska dla potrzeb zarządzania plażami - FEEM oraz Uniwersytet w Genui,
  • NetSyMod - analiza sieciowa oceny stanu środowiska oraz procesów podejmowania decyzji,
  • NOSTRUM-DSS - sieć zajmująca się rządzeniem, nauką i technologią dla trwałego i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w basenie Morza Śródziemnego; rola narzędzi systemów wspomagania decyzji,
  • OPTIMA - optymalizacja trwałego i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi,
 • zostaną zorganizowane warsztaty i seminaria w celu zebrania i rozpowszechnienia danych i informacji, tworzenia zachęt do budowy i ułatwiania rozwoju sieci na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; ponadto promowane będą interdyscyplinarne kursy i szkolenia dotyczące technik ZZOP,
 • promowane będą wizyty wymienne badaczy i praktyków pomiędzy instytucjami zajmującymi się analizowanym tematem w całej Europie w celu rozwoju potencjału ludzkiego, partnerstwa między instytucjami oraz ułatwienia bieżącego zaangażowania w problematykę ZZOP poprzez edukację i szkolenia,
 • dzielenie się doświadczeniami i informacjami dla ułatwienia rewizji obecnych oraz implementacji nowych narzędzi i metod stosowanych w ZZOP, wytworzy to wspólny instrument popierania strategii i polityki w ramach zagadnień omawianego tematu oraz przyczyni się do zastosowania nowych metodologii w ramach terenowych projektów demonstracyjnych w całej Europie,
 • wyniki prac w powyższym temacie pomogą w procesie wdrażania strategii ZZOP oraz określenia dobrych praktyk, które zostana rozpowszechnione w calej Europie.

Badania ukierunkowane na rozwiązywanie problemów wymagają dialogu pomiędzy ciałem pracującym nad ich rozwiązywaniem a grupami, które ich bezpośrednio dotyczą. Dialog ten jest ściśle powiązany z zagadnieniami wartościowania. Tak więc zagadnienia te powinny byc częścią wszystkich tematów ENCORY bezpośrednio zorientowanych na rozwiązywanie problemów.

Proponowane główne mechanizmy nawiązywania kontaktów

 • identyfikacja i odwzorowanie głównych zagadnień, metodologii, i narzędzi dotyczących analizy i wartościowania socjo-ekonomicznych aspektów funkcjonowania obszarów przybrzeżnych oraz procesów podejmowania decyzji dotyczących tych obszarów, studia niektórych przypadków w Europie oraz innych ważnych obszarów poza nią zostaną poddane analizie ze szczególnym uwzględnieniem przykładów dobrej praktyki.
 • zbieranie i formatowanie danych pochodzących od placówek uczestniczących w ENCORZE w celu stworzenia szerokiej bazy porównywalnych danych; informacje takie zostaną udostępnione, dzięki czemu osiągniety zostanie poziom pozwalający na wyczerpujące, na bieżąco aktualizowane badania,
 • projekty i programy badawcze w ramach i poza EU zostaną przestudiowane w kontekście promowania łącznych inicjatyw w tym zakresie; poniższa lista przedstawia niektóre zagadnienia, które mogą być rozważane w tym aspekcie:

Kto?

Uniwersytet w Wenecji/CORILA

Carlo Carraro,  ccarraro@unive.it,

Francesca Palmisani and Margaretha Breil, FEEM (Found. E. E. Mattei) encora@feem.it,

Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz