Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Multifunkcjonalność
Wdrażanie
Planowanie przestrzenne
Zanieczyszczania
Zmiany
Siedliska
Bioróżnorodność
Techniki inżynierskie
Techniki obserwacyjne
Potencjał
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Sieci tematyczne

Uczestnictwo i wdrażanie


Dlaczego?  Co można zrobić?  W jaki sposób?   Kto?

Dlaczego?

Szczególnie istotną cechą wdrażania ZZOP jest wymóg partycypacji wszystkich zainteresowanych stron, obejmujących sfery strategii/polityki, gospodarki i środowiska płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz opinii publicznej. Złe konsekwencję słabego uczestnictwa tych czynników objawiają się niedostatecznym odzwierciedleniem oczekiwań społecznych, związanych z wykonywanymi inwestycjami a z drugiej strony utratą korzyści na skutek braku świadomosci istnienia lokalnej wiedzy. W innych przypadkach niedostateczne wsparcie ze strony opinii publicznej powodowało zaniechanie projektów, których wykonanie miałoby korzystny wpływ na długookresową odporność obszarów przybrzeżnych na występujące zagrożenia i presje. Istotną sprawą jest konsekwentne i systematyczne stosowanie zestawu wskaźników ZZOP, zaaprobowanego przez EU jako miernika postępu we wdrażaniu ZZOP, szczególnie w stosunku do zagadnienia integracji uczestnictwa zainteresowanych stron w tym procesie. Wdrożenie zharmonizowanej metodologii, umożliwiającej gromadzenie, interpretację, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji, będzie stanowić istotną wartość w wysiłkach poszczególnych społeczności lokalnych, regionów i krajów w stawianiu czoła wyzwaniom przed jakim stają obszary przybrzeżne zarówno od strony morza jak i lądu.

Co można zrobić?

Wykorzystując uzgodnioną przez EU listę wskaźników postępu wdrażania ZZOP oraz mając na uwadze określenie oraz podniesienie poziomu uczestnictwa wszystkich istotnych zainteresowanych stron w podejmowaniu decyzji związanych z ZZOP, powyższy temat będzie zorientowany na nastepujące zagadnienia:

  • Określenie poziomu uczestnictwa zainteresowanych stron,
  • Określenie wąskich gardeł w rozwoju zaangażowania zainteresowanych stron,
  • Określenie przykładów najlepszej praktyki w Europie w celu poprawy uczestnictwa zainteresowanych stron,
  • Pobudzanie władz krajowych, regionalnych i lokalnych do wprowadzenia nowych metod uczestnictwa wszystkich zainteresowanych czynników.

W jaki sposób?

Krótkie jedno- lub dwudniowe warsztaty zostaną zorganizowane w wybranych krajach z udziałem przedstawicieli władz krajowych, regionalnych i lokalnych, odpowiadających za ZZOP. Uczestnicy wypełnią ankiety zawierające wskaźniki postępu ZZOP w celu określenia stopnia jego wdrożenia. Wstępne odpowiedzi "tak" lub "nie" pozwolą na stwierdzenie czy dany mechanizm ZZOP jest stosowany czy nie, co pozwoli na określenie ogólnego zaawansowania ZZOP na danym obszarze. Ankiety te powinny również pozwolić na identyfikację przeszkód w dalszym postępie wdrażania ZZOP. Za pomocą zwykłych "tak" lub "nie" każdy mechanizm ZZOP zostanie skwantyfikowany dla poziomu lokalnego, regionalnego oraz krajowego. Określenie trendu na każdym z tych poziomów zostanie uwzględnione przez sporządzenie ankiet dla dwóch horyzontów czasowych. Szczególny nacisk zostanie położony na stopnie 14 - 18 zestawu wskazników ZZOP EU, które opisują zaangażowanie i uczestnictwo zainteresowanych stron. Każda ankieta, wypełniona przez różne zainteresowane strony w kontekście lokalnym, regionalnym i krajowym pozwoli też na ustalenie jednorodnej terminologii w niej użytej. W ten sposób możliwa będzie dalsza precyzacja zestawu wskaźników dotyczących zaangażowania i uczestnictwa zainteresowanych stron. Na końcu projektu zostanie sporządzony wstępny raport gromadzący razem różne punkty widzenia, co pozwoli na opracowanie raportu końcowego przez wszystkie kraje uczestniczące w projekcie.

Kto?

Kierownictwo tematu: EUCC - The Coastal Union

Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz