Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA  KONTAKT  FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Multifunkcjonalność
Wdrażanie
Planowanie przestrzenne
Zanieczyszczania
Zmiany
Siedliska
Bioróżnorodność
Techniki inżynierskie
Techniki obserwacyjne
Potencjał
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Sieci tematyczne

Wpływ rozwoju i użytkowania na eko-morfologie oraz habitaty (siedliska) w obszarach przybrzeżnych


Dlaczego?  Co można zrobić?  W jaki sposób?   Kto?

Dlaczego?

Rosnąca eksploatacja przez ludzi oraz rozwój infrastruktury w obszarach przybrzeżnych oraz rejonach ujść rzecznych (estuariach) wpływa na geo- i eko-morfologie, zwiększając zagrożenie przybrzeżnych habitatów. Przykładami negatywnych zjawisk są:

Rosnąca eksploatacja przez ludzi oraz rozwój infrastruktury w obszarach przybrzeżnych oraz rejonach ujść rzecznych (estuariach) wpływa na geo- i eko-morfologie, zwiększając zagrożenie przybrzeżnych habitatów. Przykładami negatywnych zjawisk są:

Co można zrobić?

Zasadniczym celem powyższego tematu jest:

Promowanie rozwoju, demonstracji oraz rozpowszechniania nowych i nowo powstających modeli i metodologii dla celów predykcji zmian geomorfologicznych w drugich skalach czasowych w obszarach przybrzeżnych i estuariach z uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych.

Istotny postęp może zostać osiągnięty na poziomie europejskim za pomocą nawiązywania i rozwijania kontaktów z intencja propagowania przykładów dobrej praktyki i badan wśród partnerów w Europie.

 • posunięcia do przodu rozwój i stosowanie nowo powstających modeli i metodologii do problematyki zmian geomorfologicznych w obszarach przybrzeżnych oraz estuariach,
 • zmiany (reżimu) przepływów i transportu osadów
 • zmiany jakości wody
 • erozja obszarów brzegowych
 • erozja wydm
 • erozja błot równinnych
 • destrukcja siedlisk (habitatów)

Co można zrobić?


 • Innowacyjne narzędzia oraz metody oceny i kwantyfikacji wpływu czynników związanych z rozwojem i użytkowaniem na eko-morfologie i siedliska przybrzeżne
 • Program tematu bedzie skierowany na nastepujace zagadnienia:
  • procesy fizyczne w obszarach przybrzeżnych oraz estuariach
  • siedliska w obszarach przybrzeżnych oraz ujściach
  • interakcje pomiędzy flora, fauna i procesami fizycznymi
  • innowacyjne narzędzia i metody
  • rozpowszechnienie wiedzy
  • wymiana doświadczeń

Temat 6

Temat integruje badania wpływu rozwoju i użytkowania na eko-morfologie oraz przybrzeżne habitaty (siedliska) w różnych krajach europejskich.

W jaki sposób?

 • Dane na temat eko-morfologii i habitatów w obszarach przybrzeżnych

Prace będą skupiały sie na określeniu danych fizycznych oraz ekologicznych / biologicznych, które mogą przyczynić sie do zrozumienia oraz kwantyfikacji procesów fizycznych i ekologicznych. W chwili obecnej istnieje duża ilość danych z terenu dotyczących zarówno procesów fizycznych jak i biologicznych; jednak otwarta kwestia pozostaje, czy są one odpowiednie dla zrozumienia i oceny rozwoju siedlisk w obszarach przybrzeżnych. Zamierzamy wykorzystać istniejącą wiedze, pochodząca od europejskich naukowców w celu jej połączenia i wykorzystania w formie zintegrowanego dzieła stworzone wspólnie w ramach ENCORY. Dane z miejsc o różnych środowiskach przybrzeżnych, reprezentujące wybrzeża piaszczyste i błotne, pływowe i rzeczne oraz zdominowane przez fale w całej Europie zostaną włączone do badan tam, gdzie mogą być pożytecznie wykorzystane. Wiedza z poprzednich projektów, takich jak EUROSION, zostanie zawarta w rozważaniach w ramach niniejszego tematu. Podwyższy to potencjał dla eksploracji nowych metod zbierania danych z obserwacji terenowych, oceny istniejących mechanizmów ich udostępniania oraz określania najważniejszych tematów badawczych, bazując na obecnym stopniu zaawansowania ośrodków badawczych w Europie.

 • Innowacyjne narzędzia i metody

Temat ten będzie koncentrował się na określeniu innowacyjnych narzędzi i metod oceny i kwantyfikacji wpływu rozwoju i użytkowania na wybrzeża i estuaria. Szczególnie omawiane będą innowacyjne metody numeryczne procesów fizycznych, ekologicznych i biologicznych oraz długoterminowe zmiany morfologiczne w obszarach przybrzeżnych i estuariach. Zamiarem tego zagadnienia jest określenie istniejących narzędzi jak również prace nad możliwymi udoskonaleniami. Modelowanie jest efektywnym narzędziem oceny wpływu na środowisko przybrzeżne. Obejmuje ono rosnące wymagania w zakresie odróżnienia naturalnych fluktuacji od nowych trendów w następstwie zmian klimatu i spowodowanych czynnikiem ludzkim. Istnieje wiele obecnie wykonywanych projektów zajmujących sie tym tematem, wykorzystujących aktualny stan wiedzy. Istniejące oraz potencjalne nowe wskaźniki bada sie lub/i określa w celu oceny zmian przybrzeżnych habitatów, identyfikując najbardziej krytyczne zagadnienia oraz wskazując, jaki typ badan należy podjąć w celu osiągnięcia dalszego postępu.

 • Środki zaradcze

Jako sposób dzielenia sie doświadczeniami zdobytymi przez pracowników badawczych i praktyków zostanie sporządzony katalog dobrze sprawdzonych i udokumentowanych środków przeciwdziałających negatywnemu wpływowi rozwoju i użytkowania na podstawie zastosowania narzędzi i metod do rzeczywistych przypadków. Rezultatem tego tematu będzie podręcznik użytkownika (praktyka) obejmujący wszystkie aspekty wpływu rozwoju i użytkowania na eko-morfologie oraz habitaty (siedliska) przybrzeżne. Istniejące koncepcje zajmowania sie zmianami habitatów oraz określania przeszkód w efektywnym zarządzaniu zostaną określone, a luki w wiedzy uzupełnione. Ważnym wynikiem będzie określenie obiecujących technologii uzdrowienia/odzyskania habitatów za pomocą opracowania technologii środowiska, skupiających sie na środowisku przybrzeżnym. Zostanie to zrealizowane w ścisłej współpracy z władzami obszarów przybrzeżnych w całej Europie posługując sie praktycznym zaradzaniem linia brzegową.

 • Pomoc w znajdowaniu partnerów w podobnych bądź komplementarnych obszarach
 • Pomoc politykom i praktykom we wcielaniu wiedzy i doświadczeń na obszarze EUˇ
 • Kierowanie młodych naukowców i praktyków na wymianę międzynarodową
 • Stymulowanie uczenia sie w oparciu o wspólne doświadczenia, przedstawiane na warsztatach, seminariach i konferencjach
 • Tworzenie powiązań z innymi pokrewnymi organizacjami i projektami
 • Tworzenie materiałów informacyjnych

Kto?

DHI Water & Environment

Karen Edelvang kae@dhi.dk

Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz