Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "archiwalne"

24 – 28 października w Biarritz (Francja) odbędzie się konferencja Littoral 2016 "The changing littoral. Anticipation and adaptation to climate change".

Podczas konferencji prezentacje przedstawią dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN oraz dr inż. Maciej Paprota.

Więcej informacji na stronie konferencji https://littoral2016.univ-pau.fr.


W ramach Tygodnia Niemieckiego w Gdańsku w dniu 19 października 2016 odbędzie się Sympozjum Naukowe zatytułowane: "Sustainable and Inclusive Growth", a organizowane przez City University of Applied Sciences w Bremen.

Podczas sympozjum prezentacje tematyczne z ramienia Instytutu Budownictwa Wodnego wygłosi dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN oraz dr inż. Piotr Szmytkiewicz, zastępca dyrektora IBW PAN.

pobierz program pierwszego dnia obchodów (PDF: 48 KB)

W dniu 20 października 2016 Miasto Bremen organizuje obchody obejmujące warsztaty na Fregacie "Karlsruhe", wizyty studyjne oraz wieczorne przyjęcie. W ramach wizyty studyjnej Goście z Niemiec odwiedzą Instytut Budownictwa Wodnego.

pobierz program drugiego dnia obchodów (PDF: 48 KB)

pobierz program wizyty w IBW PAN (PDF: 40 KB)


W dniu 19 października odbędzie się w Łebie Konferencja GAZ-SYSTEM z cyklu Podziemne Magazyny Gazu na temat „Podziemny Magazyn Gazu na obszarze Białogarda”.

W konferencji weźmie udział dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz, prof. IBW PAN i przedstawi referat pod tytułem „Wykorzystanie zasobów wodnych do ługowania kawern i zagospodarowanie solanki”.

Dokumenty do pobrania:


W dniach 11-12.10.2016 odbędzie się w Hamburgu Seminarium Niemiecko - Polskie, którego tematem będą „Brzegi Morza Północnego i Bałtyckiego w dobie zmian klimatycznych – synteza niemieckich i polskich strategii na rzecz rozwoju i prognozowania”

Instytut Budownictwa Wodnego reprezentowany będzie przez dr. hab. inż. Grzegorza Różyńskiego, prof. IBW PAN, dr hab. inż. Małgorzatę Robakiewicz, prof. IBW PAN oraz dr Małgorzatę Bielecką, którzy wygłoszą nast. referaty:

  • Theoretical implications of empirical beach safety criterion based on long-term observations. (G. Różyński)
  • Impact of predicted climate change on the Vistula Lagoon hydrodynamics. (M. Robakiewicz)
  • Socio-economic scenarios of water quality change in the Vistula Lagoon. (M. Bielecka)

Dokumenty do pobrania:

program spotkania w formacie PDF (111 KB)


3 października w sali konferencyjnej IBW PAN odbyło się spotkanie pracowników Instytutu z dr. hab. inż. Waldemarem Świdzińskim prof. IBW PAN, który z pierwszym dniem października objął stanowisko Dyrektora Instytutu.

19 września 2016 roku, decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego, dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW PAN został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk na okres 4 lat. Decyzja ta została podjęta na podstawie rekomendacji komisji konkursowej. Z tej okazji, nowo powołany Dyrektor Instytutu zaprosił wszystkich pracowników na spotkanie inaugurujące, na którym przedstawił wizję działalności Instytutu w latach 2016-2020 oraz nakreślił cele i zadania, które chce zrealizować podczas pełnienia obowiązków dyrektora.


Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 października 2016 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

Dokumenty do pobrania:


Organizatorzy ogólnobałtyckiego konkursu „Ja i mój brzeg Bałtyku“ zapraszają do uczestnictwa w konkursie, który będzie trwał do 15-go września br. Przedmiotem konkursu będą zdjęcia brzegów Bałtyku przedstawiające krajobrazy, regiony ekonomiczne lub środowisko naturalne.

Zarówno Morze Bałtyckie jak i jego brzegi mają unikalny charakter: fenomenalne warunki naturalne, niesamowite krajobrazy, inspirujące odbicia w wodzie, a także my, ludzie i nasza kultura, która z jednej strony jest tak różna w krajach pomiędzy Danią a Estonią, lecz z drugiej ma cechy typowe dla życia nad największym na świecie słonawym zbiornikiem wodnym. Pokażcie nam ten świat, tak żebyśmy stali się jego częścią!

Konkurs “Ja i mój brzeg Bałtyku” w terminie od 13-go czerwca do 15-go września 2016 r. zaprasza do przedstawienia wieloaspektowego życia wokół Bałtyku i uchwycenia zarówno typowych jak też niezwykłych jego momentów związanych z życiem nad i na Morzu Bałtyckim. Osobami uczestniczącymi w konkursie mogą być wszyscy mieszkańcy żyjący nad Morzem Bałtyckim, jak również turyści i przyjezdni: mieszkańcy nadmorskich miast i gmin, rybacy, żeglarze, spacerowicze oraz osoby uprawiające sporty wodne.

Czekamy na obrazy prezentujące krajobrazy Morza Bałtyckiego, jego obszary i regiony ekonomiczne oraz środowisko naturalne. Nieważne, czy autorem jest profesjonalista, czy amator – wszyscy są zaproszeni do kreatywnego zaprezentowania tematów konkursu. Uczestnicy mogą wysłać na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia. Międzynarodowe Jury dokona oceny zdjęć pod kątem ich jakości i kreatywności. Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w ramach specjalnej wystawy objazdowej.

Konkurs organizowany jest przez niemiecki oddział organizacji EUCC -The Coastal Union w ramach międzynarodowego projektu BONUS BaltCoast i będzie przeprowadzony w tym samym czasie w Danii, Niemczech, Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Głównym przesłaniem konkursu jest skierowanie uwagi odbiorców na rozwój zrównoważonego zarządzania w rejonie Morza Bałtyckiego i podniesienie świadomości w tym zakresie. Tematyka zdjęć może dotyczyć i obejmować

  • Naturę, Środowisko i Bioróżnorodność
  • Życie i pracę na morzu / razem z morzem
  • Gospodarkę / Energię
  • Turystykę i rekreację
  • Statki i łodzie *Klimat, Pogodę i siły natury.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą przesłać swoje zdjęcie razem z odpowiednim opisem. Wszystkie nadesłane zdjęcia muszą dotyczyć Morza Bałtyckiego lub jego obszarów przybrzeżnych.

Dla autorów najbardziej wartościowych zdjęć ufundowane zostały przez hojnych sponsorów cenne nagrody, które wręczone zostaną na jesieni 2016 roku. Na przykład, będzie istniała możliwość wygrania podróży na wydarzenie w rejonie Morza Bałtyckiego, organizowane w ramach programu badawczego BONUS. Na zwycięzców czekają również dwa egzemplarze profesjonalnego programu do edycji obrazów, roczne subskrypcje czasopism lub płyty DVD z filmem “International Ocean Film Tour” („Międzynarodowa podróż filmowa po oceanie”).

Partnerami konkursu są: Bałtycki Instytut Badań Morza im. Leibniza, Warnemünde, Niemcy, Duński Uniwersytet Techniczny DTU, Centrum Naukowo-Technologiczne Badań Morza Uniwersytetu w Kłajpedzie, Litwa, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Przybrzeżnych Uniwersytetu Łotewskiego, Łotwa, Instytut Ekologii Uniwersytetu w Tallinie, Estonia oraz Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, Polska.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulaminie, sponsorach, etc., dostępne są pod adresem:www.baltcoast.net/photo-competition.html.


Organizatorem konkursu jest EUCC – The Coastal Union Germany e.V., w skrócie EUCC-Germany www.eucc-d.de, które promuje zrównoważony rozwój mórz i obszarów przybrzeżnych, zapewniając informacje, konsultacje, wiedzę oraz edukacje dla interesariuszy z obszarów przybrzeżnych oraz prowadząc dodatkowo szkolenia i projekty demonstracyjne w tym zakresie.

Kontakt: competition@eucc-d.de

Współorganizatorem jest Instytut Budownictwa Wodnego PAN, w skrócie IBW PAN www.ibwpan.gda.pl, zajmujący się badaniem procesów fizycznych w strefach brzegowych morza oraz zintegrowanym zarządzaniem obszarami przybrzeżnymi. W ramach tej drugiej grupy zagadnień Instytut prowadzi działania edukacyjne dla szerokich grup ludności w zakresie podniesienia świadmomości w zakresie zrównoważonego rozwoju stref brzegowych. Elementem tych działań jest niniejszy konkurs.

Kontakt: Małgorzata Bielecka, Tel: +48 58 522 29 11, m.bielecka@ibwpan.gda.pl


Wydawnictwo IBW PAN wydało książkę Zbigniewa Pruszaka i Marka Szmytkiewicza Delta Wisły: ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych. Jest to syntetyczno-zbiorcze kompendium obecnej wiedzy na temat ujścia rzeki Wisły i jednocześnie pokazuje najważniejsze kluczowe mechanizmy oraz procesy tworzenia się i rozwoju w różnych (nawet geologicznych) skalach czasowo-przestrzennych wybranych ujść rzecznych/delt/estuariów na świecie. W takim ujęciu monografia ta ma charakter informatora ogólnego o ujściach rzecznych, a bardziej szczegółowy o ujściu Wisły. Omawiane szerzej historyczne procesy tworzące deltę Wisły są ściśle związane z wykonywanymi na tym tle różnymi przedsięwzięciami technicznymi. Do monografii włączone zostały elementy technicznej regulacji ujścia rzeki/delty w celu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, często towarzyszących terenom wysoko zurbanizowanym. W tym przypadku są to Aglomeracja Gdańska oraz ważne, z rolniczego punktu widzenia, Żuławy. Ciekawym składnikiem Delty Wisły jest dynamicznie zmieniający się jej stożek ujściowy. Bliższe spojrzenie w monografii na ewolucję stożka ujściowego zdaniem autorów jest dodatkowym ciekawym jej elementem.

Przyjęta architektura pracy, w której na tle światowej wiedzy o deltach/estuariach rzecznych, wieloaspektowo rozważa się problematykę delty Wisły, powoduje, że jest ona odmienna od dotychczas powstałych polskich monografii, które w większości poświecone są tylko ujściu Wisły lub Odry. W celu nadania książce charakteru przedmiotowej ogólności i zainteresowania nią jak największej liczby czytelników, występują w niej zarówno aspekty naukowo-badawcze, jak i popularno-naukowe z wieloma ilustracjami. Ma to w sumie uczynić ją interesującą dla czytelników zajmujących się bardziej profesjonalnie tematyką ujść rzecznych na świecie, jak i tych, którzy ciekawi są poznania otaczającego nas świata przyrody. Książka składa się z trzech głównych rozdziałów. Pierwszy rozdział w syntetycznej formie poświęcony jest omówieniu podstawowych cech i charakterystyk oraz mechanizmów tworzenia się i ewolucji delt/estuariów występujących na świecie w różnych warunkach środowiskowych. Rozdział drugi w całości związany jest z deltą rzeki Wisły i różnymi naturalnymi zjawiskami tam występującymi. Poruszane są także czynniki antropogeniczne prowadzące do przestrzenno-czasowej przebudowy i ewolucji delty Wisły. W rozdziale tym uwzględnia się także aspekty gospodarczo-środowiskowe, a także w minimalnym zakresie ekologiczne związane z funkcjonowaniem delty. Ostatni rozdział monografii obejmuje kompilacyjne podsumowanie zagadnień poruszanych w książce. W dwóch podrozdziałach syntetyzuje się w sposób ogólny wiedzę o zagadnieniach i problemach związanych z ujściami deltowymi i estuariami na świecie i bardziej szczegółowo o Delcie Wisły.The 3rd Call for TNA (Trans-National Access) to JERICO Coastal Observatories is open now. There is the opportunity to apply for free of charge access to a number of research facilities such as ferryboxes, fixed platforms and gliders in the framework of the EU funded project JERICO “TOWARDS A JOINT EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK FOR COASTAL OBSERVATORIES”.

For more information click here...


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku