Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9045 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9045
titlePodejście systemowe w zintegrowany w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi – studium przypadku: Zalew Wiślany
authorsRóżyński G.1, Bielecka M.1, Schönhofer J.1
affiliations
pages136 — 147
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2018-3/2018-3_136-147_Rozynski.pdf
abstractsImplementation of Systems Approach Framework for determination of possible ways of economic recovery of the Vistula Lagoon’s area by modernization and expansion of marinas and navigational channels. Stakeholder consultations. Modelling of silting-up of navigational channels dredged in muddy sediments with weak strength characteristics.
Zastosowanie metodyki podejścia systemowego do określenia możliwych dróg przezwyciężenia zastoju ekonomicznego Zalewu Wiślanego przez rozbudowę marin oraz pogłębienie i poszerzenie torów żeglugowych. Konsultacje z interesariuszami. Modelowanie tempa zamulania torów żeglugowych w akwenach o dnie mulistym o słabych parametrach wytrzymałościowych osadu.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9044
year2018
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 39, Nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku