Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

28.01.2013 - "Koncepcje ustabilizowania osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie z uwzględnieniem mechanizmów deformacji zboczy i oceną ryzyka osuwiskowego"

Dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW PAN oraz dr hab. inż. Lesław Zabuski, prof. IBW PAN z Zakładu Geomechaniki wygłoszą referat autorstwa W. Świdzińskiego, L. Zabuskiego i M. Kulczykowskiego pt."Koncepcje ustabilizowania osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie z uwzględnieniem mechanizmów deformacji zboczy i oceną ryzyka osuwiskowego".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku