Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9152 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9152
titleModele fizyczne w projektowaniu obiektów hydrotechnicznych
authorsRobakiewicz M.1
affiliations
pages9 — 12
keywordsmodelowanie fizyczne, badania hydrauliczne, zasady modelowania
abstractsThis article presents general rules for construction and execution of experiments on physical models applied in design of hydro-engineering constructions. It also presents limitations resulting from the adopted scaling method, the available methods and rules for making measurements.
Artykuł prezentuje ogólne zasady budowy i prowadzenia badań na modelach fizycznych wykorzystywanych w procesie projektowania obiektów hydrotechnicznych. Przedstawiono ograniczenia wynikające z przyjętej metody skalowania modelu, dostępnych metodach oraz zasadach prowadzenia pomiarów.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9151
year2020
seriesGospodarka Wodna
issueR. 2020, Nr 12

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku