Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9098 details

ATTRIBUTEVALUE
typeS
database id9098
titleZmienność warunków hydrodynamicznych w Zatoce Puckiej – pomiary IBW PAN towarzyszące budowie Podziemnych Kawernowych Zbiorników Gazu w Kosakowie
authorsRobakiewicz M.1
affiliations
pages99 — 99
abstractsZmienność czasowa i przestrzenna warunków hydrodynamicznych w Zatoce Puckiej, pomimo prowadzonych od wielu lat badań terenowych, nie jest w pełnie rozpoznana. Modelowanie matematyczne wprawdzie pozwala na odwzorowanie czasowej i przestrzennej zmienności prądów, zasolenia, temperatury wody, ale wiarygodność uzyskiwanych wyników wymaga kalibracji modeli w oparciu o dane z pomiarów in-situ. Monografia „Zatoka Pucka” pod red. Prof. K. Korzeniowskiego opublikowana w roku 1993 przez wiele lat pozostawała podstawowym kompen dium wiedzy o tym akwenie. Od czasu jej opublikowania w co najmniej kilku ośrodkach badawczych (m. in. IMGW-PIB, IM, UG, IO PAN, MIR-PIB, IBW PAN) powstały modele matematyczne tego obszaru, oraz prowadzono pomiary terenowe wykorzystując nowe techniki pomiarowe. Budowa i eksploatacja instalacji odprowadzających solankę, produkt uboczny budowy Podziemnych Kawernowych Zbiorników Gazu w Kosakowie, spowodowały zwiększenie zainteresowania dynamiką Zatoki Puckiej w ostatnich latach. Od roku 2010 IBW PAN prowadzi pomiary zmienności warunków hydrodynamicznych w rejonie instalacji zrzutowej zlokalizowanej w Zatoce Puckiej Zewnętrznej. Dane pomiarowe potwierdzają dużą zmienność czasową warunków hydrodynamicznych (tj. zasolenia, temperatury wody, prądów) zależną od lokalnych warunków wiatrowych oraz warunków panujących na Bałtyku Południowym. Prowadzone pomiary pozwalają na ocenę wpływy zrzutu solanki na lokalne zmiany hydrodynamiki Zatoki Puckiej. Jednocześnie stanowią źródło informacji o wzajemnym oddziaływaniu zrzutów solanki oraz oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni Dębogórze.
attributes [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9096
titleII Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza. Stan i trendy zmian w morzach i oceanach. Książka abstraktów
year2019
conferenceII Konferencja Polskich Badaczy Morza, 24-25.09.2019, Gdynia [id=568]
publisherUniwersytet Gdański
editorsSurosz W., Mańko M.
full text linkhttps://iiknpbm.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/Ksi%C4%85%C5%BCka-abstrakt%C3%B3w-II-KNPBM.pdf

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku