Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9097 details

ATTRIBUTEVALUE
typeS
database id9097
titleDyssypacja energii falowej jako wskaźnik podatności na erozję brzegu
authorsRóżyński G.1
affiliations
pages100 — 100
abstractsStudium obejmuje analizę profili batymetrycznych, pomierzonych w latach 2005 i 2011 pomiędzy Władysławowem a mierzeją jez. Gardno. W wyniku przeprowadzonych obliczeń zidentyfikowano na poszczególnych profilach jedną lub dwie strefy nasyconej dyssypacji energii falowej poprzez duże podobieństwo pomierzonych profili do teoretycznych profili równowagi dna na znacznych ich odcinkach. Informacja ta może być bardzo przydatna przy analizie narażenia brzegu na erozję, gdyż mała wartość dyssypacji, skumulowanej na danym profilu, jest istotną przesłanką do stwierdzenia, że duża ilość energii falowej zostanie wyzwolona w sposób gwałtowny bezpośrednio w sąsiedztwie linii brzegowej, zwiększając ryzyko erozji. Jest to bardzo istotne dla brzegów polskich, które, ze względu na niewielkie nachylenie dna mają charakter zasadniczo dyssypatywny. Rezultaty badań mogą więc zostać wykorzystane w projektach sztucznych zasilań, planowanych w różnych warunkach hydro-, lito- i morfodynamicznych.
attributes [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9096
titleII Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza. Stan i trendy zmian w morzach i oceanach. Książka abstraktów
year2019
conferenceII Konferencja Polskich Badaczy Morza, 24-25.09.2019, Gdynia [id=568]
publisherUniwersytet Gdański
editorsSurosz W., Mańko M.
full text linkhttps://iiknpbm.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/Ksi%C4%85%C5%BCka-abstrakt%C3%B3w-II-KNPBM.pdf

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku