Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8882 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8882
titleMetodyka badań doświadczalnych oddziaływania fal morskich z falochronem pneumatycznym
authorsPaprota M.1
affiliations
pages212 — 217
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2017-5/2017-5_212-217_Paprota.pdf
abstractsThe principle of work of pneumatic breakwaters. Description of wave flume experimental setup for the study on interaction of water waves and an aerial barrier. Laboratory measuring techniques of a velocity field of a pneumatic breakwater action area. Determination of wave reflection and wave transmission coefficients as well as wave energy dissipation of water waves passing an aerial barrier.
Zasada działania falochronów pneumatycznych. Opis stanowiska badawczego w kanale falowym do badań oddziaływania przegród powietrznych i falowania. Laboratoryjne techniki pomiarowe pola prędkości obszaru działania falochronu pneumatycznego. Określanie współczynników odbicia i transmisji fali oraz dyssypacji energii falowej przy przejściu fal przez przegrodę powietrzną.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8881
year2017
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 38, Nr 5
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku